Kolikkopinot

Varhaiskasvatusmaksut

Kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, johon vaikuttavat perheen koko, hoitotunnit sekä perheen yhteenlasketut kuukausitulot (bruttotulot ennen verojen vähennystä).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perusteet 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen, kun maksuihin tehdään joka toinen vuosi tapahtuva indeksitarkistus. Korkein asiakasmaksu nousee 1.8.2022 alkaen 288 eurosta 295 euroon ja alin maksu nousee 27 eurosta 28 euroon kuukaudessa. Myös maksujen perusteena olevat perheen tulorajat muuttuvat.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perusteet 1.8.2021–31.7.2022

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.8.2021 alkaen, kun maksun määräytymisen perusteena käytettävät tulorajat nousevat 31 %. Tulorajat vaihtelevat perheen koon mukaan. Lisäksi sisarusten maksut alenevat siten, että toisen lapsen maksu on enintään 40 % (nykyisen 50 %:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Tuntiperusteisen maksun tuntiluokat ja ylilaskutus

Heinolassa on käytössä kolme tuntiluokkaa: sovittu varhaiskasvatusaika enintään 84 tuntia kuukaudessa, maksuna peritään 60 % kokoaikaisesta maksusta, varhaiskasvatusaika enintään 147 tuntia kuukaudessa, maksuna 80 % kokoaikaisesta maksusta, varhaiskasvatusaika yli 147 tuntia kuukaudessa, maksuna kokoaikainen kuukausimaksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat tulot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrityksessä otetaan tuloina huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina ei oteta huomioon esim. lapsilisää, vammaistukea, sotilasavustusta, asumistukea, opintorahaa, opintotuen asumislisää eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulotietojen toimittaminen

Toimita seuraavat asiakirjat: täytetty tuloselvityslomake perheen tuloista, lomakkeen liitteeksi tositteet tuloista (esim. palkkatuloista palkkaerittelyt, etuuksista Kelan päätökset) sekä uusin verotustodistus. Perhe voi myös ilmoittaa hyväksyvänsä korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistaminen ja hyvitykset

Perheen tulojen, perhekoon tai lapsen varhaiskasvatusajan muuttuessa asiakasmaksua tarkistetaan muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Perheen tulee itse huolehtia tulotietojen ilmoittamisesta. Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Kun lapsi on pois koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Tutustu myös sairaus-, kesä- ja koronahyvityksiin.

Esiopetusikäisen varhaiskasvatusmaksu

Esiopetusta järjestetään Heinolassa varhaiskasvatuksessa peruskoulujen toimintapäivinä (ma–pe) 4 tuntia aamupäivisin. Esiopetusajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua, mutta mahdollisesta varhaiskasvatuksesta ennen ja jälkeen esiopetuksen peritään normaali varhaiskasvatusmaksu. Heinolassa on käytössä kaksi tuntiluokkaa esiopetusikäisille: esiopetus + hoito max. 168 h/kk, josta peritään 60 % kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta sekä esiopetus + hoito yli 168 h/kk, josta peritään 80 % kokoaikaisesta maksusta.

Etusivu