Kolikkopinoja

Päivitetty: 20.2.2023

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua määrättäessä otetaan perheen tuloina huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, mukaan lukien yritystulot. Perheen tulee toimittaa kaikista asiakasmaksun määrittämiseen tarvittavista tuloista kirjalliset tositteet.

Tulona huomioidaan kaikki rahapalkkaan sisältyvä palkka eli kuukausi- tai tuntipalkan lisäksi erilaiset lisät, urakkapalkat, bonukset ja lomaraha. Palkkaerittelystä lasketaan ensisijaisesti kuukausitulojen keskiarvo pidemmältä ajalta kuluvan vuoden kertymästä. Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, myös tällöin huomioidaan keskimääräinen kuukausitulo pidemmältä ajalta.

Elatustuki ja -maksu

Huomioidaan vain hoidossa olevista lapsista maksettava elatusmaksu, ei perheen muista lapsista maksettavia elatusmaksuja tai -tukia

Työttömyyskorvaus

Huomioidaan tulona myös koulutuksen ajaksi myönnettynä. 9 €/pv kulukorvausta ei huomioida tulona.

Kulukorvaukset, kilometrikorvaukset ja päivärahat

Huomioidaan tulona vain siinä tapauksessa, että ne muodostavat merkittävän osan palkasta.

Luontaisetuudet

Luontaisetuuksista huomioidaan 1.8.2021 alkaen merkittävät etuudet, kuten asunto- ja autoedut. Ei huomioida pienempiä etuuksia, kuten ateria- ja puhelinetua.

Eläke, kuntoutustuki, sairauspäiväraha

Huomioinaan tulona.

Äitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, joustava tai osittain hoitoraha

Huomioinaan tulona.

Tapaturmavakuutuksen päiväraha, elinkorko ja muut jatkuvaluontoiset tulot

Huomioidaan tulona.

Vuokratulo

Vuokratulo huomioidaan tulona. Vuokratulosta vähennetään kuitenkin kyseisen tulon hankinnasta aiheutuvat välittömät kustannukset, kuten hoitovastike, vuokraan sisältyvä vesimaksu ja autopaikka.

Korko- ja osinkotulot

Korko- ja osinkotulot huomioidaan tulona.

Osinkotulona huomioidaan verotettava ja verovapaa ansio- ja pääomatulo julkisesti noteeratuista yhtiöistä ja muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä. Osinkotulo huomioidaan edellisen vuoden verotuspäätöksen perusteella.

Metsätulo

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 % ja metsätalouden korot.

Metsämaan pinta-ala katsotaan esitäytetyn veroilmoituksen perusteella.

Yrittäjien tulojen määrittely riippuu yritysmuodosta. Yrittäjän tulee aina toimittaa täytettynä erillinen yrittäjän tuloselvityslomake, joka löytyy sivun oikeasta reunasta (mobiilissa sivun alaosasta).

Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Toimita nämä:

 • Yrittäjän tuloselvitys
 • Tuloslaskelma ja tase
 • Päätös mahdollisesta starttirahasta tai yritystuesta
 • Viimeisin vahvistettu verotuspäätös
 • Ennakkoverotodistus kuluvalle vuodelle
 • Välitilinpäätös (jos saatavilla)

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Toimita nämä:

 • Yrittäjän tuloselvitys
 • Tuloslaskelma ja tase
 • Päätös mahdollisesta starttirahasta tai yritystuesta
 • Viimeisin vahvistettu verotuspäätös
 • Ennakkoverotodistus kuluvalle vuodelle
 • Välitilinpäätös (jos saatavilla)

Osakeyhtiö

Toimita nämä:

 • Yrittäjän tuloselvitys
 • Mahdollinen palkkalaskelma
 • Kirjanpitäjän antama selvitys osingoista
 • Henkilökohtainen viimeisin vahvistettu verotuspäätös

Tuloina ei oteta huomioon seuraavia tuloja:

 • lapsilisä
 • asumistuki
 • lasten kotihoidon tuki
 • opintoraha
 • opintotuen asumislisä
 • aikuiskoulutustuki
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukainen etuus
 • kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaiset ylläpitokorvaukset
 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaiset kulukorvaukset

Lue tulotietojen toimittamisesta sivulla Tulotietojen toimittaminen

Tulon vähennykset

Tulojen vähennyksenä huomioidaan suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Maksulaskuri

Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen etusivulta löytyy maksulaskuri, joka antaa suuntaa-antavan arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

Laske arvio varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta maksulaskurissa

Korkein maksu

Perhe voi ilmoittaa hyväksyvänsä korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Korkein maksu määrätään myös silloin, jos hakija ei määräaikaan mennessä ilmoita perheen tuloja. Tällöin maksua ei myöskään korjata takautuvasti.

Tulorekisteri

Tulorekisteri otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen tulotietojen käsittelyssä vuonna 2021. Tulorekisterin tietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelyyn käytetään vain, jos tulonsaaja on antanut siihen suostumuksen. Suostumuksen voi antaa vapaamuotoisesti kirjallisesti esim. sähköpostitse. Suostumus tulee uusia vuosittain tulotietojen päivityksen yhteydessä. Myös tuloselvityslomakkeelta löytyy kohta, jossa voi antaa suostumuksen tulorekisterin käyttöön. Tulorekisterissä näkyy palkkatulo sekä etuudet. Tulorekisterissä eivät näy pääomatulot tai yritystulo. Perheen täytyy aina toimittaa niistä erilliset tositteet.

Suostumuksen antaminen tietojen tarkastukseen tulorekisteristä ei poista perheen velvollisuutta ilmoittaa tulojen muutoksista varhaiskasvatuspalveluihin!

Etusivu