Talvinen maisema

Perheen tulojen, olosuhteiden tai lapsen varhaiskasvatusajan muuttuessa asiakasmaksua tarkistetaan muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Perheen tulee itse huolehtia tulotietojen ilmoittamisesta. Maksu tarkistetaan myös mikäli maksu osoittautuu virheelliseksi. Muutoin asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain. Jos maksupäätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä automaattinen tulotietokysely. Lapsen kanssa samassa taloudessa asuville vanhemmille lähtee automaattisesti viesti, kun vanhemman toimittamat tulotiedot ovat yli vuoden vanhat.

Lue lisää automaattisesta tulotietokyselystä

Perheen tulee ilmoittaa vähentyneet tulot laskutuskuukauden loppuun mennessä. Sen jälkeen maksua ei hyvitetä takautuvasti.

Työttömyyden tai lomautuksen vuoksi maksua tarkistetaan, mikäli työttömyys tai lomautus ja lapsen varhaiskasvatuksen tuntimäärät muuttuvat vähintään kalenterikuukaudeksi esim. tunnit vähenevät yli 147 tunnista enintään 84 tuntiin kuukaudessa. Muista syistä maksua tarkistetaan, jos muutoksen kesto on vähintään kolme kuukautta.

Enimmäismaksuja ja maksujen perusteena olevia tulorajoja tarkistetaan joka toinen vuosi indeksimuutosten mukaisesti seuraavan kerran 1.8.2022 alkaen.

Jos opetus- ja kulttuuriministeriö antaa uusia ohjeita varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisestä toimintakauden aikana, maksuperusteet päätetään hyvinvointilautakunnassa uudestaan.

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä.

Poikkeuksena asiakasmaksuun vaikuttavat poissaolot:

  • Lapsen sairaus: kun lapsi on sairauden vuoksi poissa enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden vuoksi pois koko kalenterikuukauden, maksua ei tältä kuukaudelta peritä.
  • Muu poissaolo: kun lapsi on pois muun kuin sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen alkaa tai loppuu kesken kuukauden,
maksu peritään tuntilaskutuksena.

Maksu isyysvapaan aikana

Isyysrahakauden eli isyysvapaan aikana sillä lapsella, josta isä saa isyysrahaa, ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa. Lapsella säilyy kuitenkin isyysloman ajan oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan eikä isyysvapaan ajalta peritä maksua. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Perheen vanhempi lapsi sen sijaan voi olla isän isyysvapaan aikana normaalisti hoidossa (klo 6.30–16.30 välillä, ei oikeutta vuorohoitoon). Tällöin perheelle tulee kyseisen lapsen osalta normaali hoitomaksu.

Jos myös vanhempi lapsi on pois hoidosta isyysvapaan ajan, perheelle tulee kyseisestä lapsesta normaali hoitomaksu. Jos lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden, hoitomaksuun tulee 50 %:n poissaoloalennus sille kuukaudelle.

Muut hyvitykset

Kesähyvitykset

Heinäkuulta ei peritä hoitomaksua, jos lapsi on aloittanut hoidon viimeistään edellisen vuoden elokuussa ja on ollut yhtäjaksoisesti päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja hoitomaksua on jo laskutettu 11 kuukaudelta.

Niiden perheiden osalta, joilla heinäkuu on maksullinen, heinäkuulta peritään maksu vain ennakkoon varatuilta varhaiskasvatuspäiviltä, jos vanhemmat ovat ilmoittaneet niistä 30.4. mennessä.

Aikaisemmin hyvityksiä hoitomaksusta on saanut myös kesäkuulta, mutta Heinolan valtuusto on päättänyt kesäkuun hyvitysten poistumisesta 1.1.2021 alkaen osana vuoden 2021 talousarvion käsittelyä 23.11.2020.

Tartuntatautilakiin perustuvat asiakasmaksuhyvitykset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu hyvitetään siltä ajalta, kun lapsi on tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa. Hyvityksen saamiseksi perheen tulee toimittaa karanteenitodistus hoitopaikkaan. Tartuntatautilain perusteella eristyksiin tai karanteeniin määrätty lapsi ei saa mennä varhaiskasvatukseen ennen kuin tartuntatautilääkärin määräys on purettu.

Etusivu