Rantamaisema

Päivitetty: 20.2.2023

Elinvoimalautakunta asetti 18.1.2023 Niemelänrannan yleissuunnitelman nähtäville.

Niemelänrannan yleissuunnitelma on nähtävillä 31.1.-2.3.2023.
Kirjalliset mielipiteet on esitettävä nähtävänäoloaikana osoitettuna:
Heinolan kaupunki, PL 1001, 18101 Heinola TAI sähköpostilla: kirjaamo@heinola-fi

Nähtävillä olevan aineiston lisäksi on koostettu suunnitelmasta usein kysyttyjä kysymyksiä ja annettu niihin vastauksia.

Usein kysytyt kysymykset UKK

Paljon kysymyksiä on herännyt mm. siitä, miksi ei rakenneta ensin kaupungin keskustan tyhiille tonteille. Kartalle on esitetty joidenkin mahdollisesti lisärakentamispaikoiksi kaupunkirakenteessa hahmottuvien alueiden tilanne.

Niemelänrannan yleissuunnitelman avulla selvitetään alueen ominaisuuksia ja keskustellaan ranta-alueen tulevaisuuden suunnasta. Virkistysalueiden ja matkailun alueiden kehitystarpeita on tunnistettu ja rannan tuntumaan ollaan myös selvitetty mahdollisuuksia rakentaa uusia asuinkortteleita.

Ilmakuva Heinolasta

Selvitystieto alueelta

Yleissuunnitelma pohjautuu selvityksiin. Alueen luontoselvityksissä on tuotettu luontotiedot niin sanottujen lakikohteiden ja arvokkaiden luontotyyppien, pesimälinnuston, viitasammakon, päiväperhosten, mesipistiäisetn, tiettyjen luontodirektiivin IV a) liitteen sudenkorentojen ja huomionarvoisten putkilokasvien kartoittamisen. Lisäksi on selvitetty liito-oravien elinalueita ja nilviäislajistoa.

Meluselvityksessä tarkasteltiin tieliikenteen aiheuttamia meluvaikutuksia ja kelluvien asuntojen esiselvityksellä on selvitetty kelluvien rakennusten sijoittamismahdollisuuksia Niemälänrannan vesialueelle. Myös arkeologinen inventointi on valmistunut.

Vapaa-ajan alueita kehitetään

Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon pääosin kuuluva ranta-alue Kylpylän uimarannalta Kaivannon uimarannalle on kaupungin keskeisimpiä virkistysalueita. Nyt tehtävällä suunnittelulla haetaan alueen tulevaisuuden suuntaa ja tehdään näkyväksi alueen mahdollisuudet.

Suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2022, ja kevään aikana kerättiin kaupunkilaisilta tietoa alueesta ja kehittämisideoita. Kananiitynlahden venesatama-alue kaipaa selkeytystä etenkin pysäköinnin järjestämisen osalta. Suosittu matonpesupaikka siirretään muodostettavalle ranta-aukiolle ja asukkailta tulleena ajatuksena on suunnitelmassa mukana mm. koirien uimaranta Kananiitynlahdelle. Padel-kentät sijoittuvat Ojakadun kentälle ja Möljänpuistossa viihdytään kuntoillen ja leikkien. Rantareitin varrelle osoitetaan myös pienille palvelurakennuksille paikkoja.

Rantareitti selkeytyy keskustasta Kaivannonlahdelle

Rantareitin linjausta selkeytetään ja reitin varrelle on suunniteltu virkistysrakenteita. Rantaviivan kasvillisuuden hoitoperiaatteita linjataan luonnon ehdoilla siten, että reitin elämyksellisyys säilyy ja paranee. Myös paljon toivottu talvinen kävelyreitti rannassa on pidetty suunnittelun edetessä mielessä.

Uusi asumisen alue ekologisesti keskustan läheisyyteen

Kaupungin tavoitteena on laajentaa nykyistä Niemelän asuinaluetta rannan läheiselle metsävyöhykkeelle. Rakennettavien alueiden rajaus perustuu alueella tehtyihin selvityksiin. Uudet asuinkorttelit sijoittuisivat tiiviiksi ryppäiksi siten, että myös paljon metsä- ja ketoalueita säästetään luonnontilaisina. Hotellin poukamaan sijoittuva kelluvan asumisen alue toisi oman houkuttelevan lisänsä Heinolan asuntotarjontaan.

Alueen toteutuessa Heinolan keskustan läheinen kaupunkirakenne tiivistyisi ja uutta asumista sijoittuisi hyvin saavutettavalle alueelle palveluiden läheisyyteen. Alue tukeutuisi olemassa olevaan katuverkkoon ja kunnallistekniikkaan. Rakentamisesta on suunniteltu maltillisen korkuista ja puurakenteista.

Laaja suunnittelualue käsittää ranta-alueen Heinolan satamasta Kaivannon uimarannalle.

Yleissuunnitelmasta asemakaavoitukseen

Yleissuunnitteluprosessi on vuorovaikutusprosessi. Suunnitelma on asemakaavoituksen kannalta vasta selvitysvaihe ja esisuunnittelua, joka tarkentuu myöhemmin käynnistettävän asemakaavoituksen yhteydessä. Rakennettavaksi kaavailtu alue on nykyisessä asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi. Yleissuunnitelmalla ohjataan myös virkistysalueiden kehittämistä ja puistorakentamista. Myös luonnonhoitotoimien kannalta yleissuunnitelman aikana tehdyt luontoselvitykset antavat alueen virkistysmetsien hoidolle tärkeitä suuntaviivoja.

Yleissuunnitelma ja siihen liittyvä selvitystieto on nähtävillä 31.1.-2.3.2023.

Etusivu