Rantamaisema

Päivitetty: 10.5.2024

Niemelänrannan yleissuunnitelma on valmistunut. Yleissuunnitelmassa visioidaan Heinolan keskustan läheisen ranta-alueen tulevaisuutta aktiivisena matkailun, virkistyskäytön ja asumisen alueena. Niemelänranta kuuluu pääosin Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon ja on paitsi kaupunkilaisten aktiivista vapaa-ajan aluetta myös kulttuuriympäristöltään ja luonnonympäristöltään rikasta aluetta.

Yleissuunnitelman luonnosta esiteltiin jo talvikaudella 2022-23 aktiivisissa keskustelutilaisuuksissa. Saatujen palautteiden ja uusien selvitystietojen perusteella yleissuunnitelmaan osoitettua uudisrakentamisen aluetta on supistettu. Valtaosa alueen metsästä tulee säilymään virkistyskäytössä. Muutostarvetta on aiheuttanut asukkaiden aktiivisten kannanottojen lisäksi mm. lepakkoselvityksessä ilmenneet lepakkoalueet.

Yleissuunnitelma on lähdössä hyväksymiskäsittelyyn. Suunnitelman hyväksyy valtuusto kesäkuuusa 2024.

Yleissuunnitelma on maankäytön suunnittelua, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua, selvittää mahdollisuuksia ja tuottaa ideoita. Niemelänrannan laaja suunnittelualue käsittää ranta-alueen Heinolan satamasta Kaivannon uimarannalle. Suunnittelualueella on isohko rakentamaton korttelialue, metsäinen alue, joka on alustavasti nähty mahdollisuutena myös uudelle kaupunkirakenteelle.

Virkistysalueiden ja matkailun alueiden kehitystarpeita on tunnistettu ja rannan tuntumaan ollaan myös selvitetty mahdollisuuksia rakentaa uusia asuinkortteleita.

Ilmakuva Heinolasta

Selvitystiedot alueelta

Yleissuunnitelma pohjautuu kattaviin selvityksiin. Alueen luontoselvityksissä on tuotettu luontotiedot niin sanottujen lakikohteiden ja arvokkaiden luontotyyppien, pesimälinnuston, viitasammakon, päiväperhosten, mesipistiäisten, tiettyjen luontodirektiivin IV (a) liitteen sudenkorentojen ja huomionarvoisten putkilokasvien kartoittamisella. Myös liito-oravien elinalueita ja nilviäislajistoa on selvitetty. Lisäksi kesäkaudella 2023 laaditusta lepakkokartoituksesta on nyt valmistunut selvitysraportti.

Meluselvityksessä tarkasteltiin tieliikenteen aiheuttamia meluvaikutuksia ja kelluvien asuntojen esiselvityksellä on selvitetty kelluvien rakennusten sijoittamismahdollisuuksia Niemelänrannan vesialueelle. Myös arkeologinen inventointi on laadittu.

Vapaa-ajan alueita kehitetään

Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon pääosin kuuluva ranta-alue Kylpylän uimarannalta Kaivannon uimarannalle on kaupungin keskeisimpiä virkistysalueita. Nyt tehtävällä suunnittelulla haetaan alueen tulevaisuuden suuntaa ja tehdään näkyväksi alueen mahdollisuudet.

Suunnittelu aloitettiin alkuvuonna 2022, keräten kaupunkilaisilta tietoa alueesta ja kehittämisideoita. Kananiitynlahden venesatama-alue kaipaa selkeytystä etenkin pysäköinnin järjestämisen osalta. Suosittu matonpesupaikka siirretään muodostettavalle ranta-aukiolle ja asukkailta tulleena ajatuksena on suunnitelmassa mukana mm. koirien uimaranta Kananiitynlahdelle. Padel-kentät sijoittuvat Ojakadun kentälle ja Möljänpuistossa viihdytään kuntoillen ja leikkien.

Rantareitti selkeytyy keskustasta Kaivannonlahdelle

Rantareitin linjausta selkeytetään ja reitin varrelle on suunniteltu virkistysrakenteita. Rantaviivan kasvillisuuden hoitoperiaatteita linjataan luonnon ehdoilla siten, että reitin elämyksellisyys säilyy ja paranee. Myös paljon toivottu talvinen kävelyreitti rannassa on pidetty suunnittelun edetessä mielessä.

Uusi asumisen alue ekologisesti keskustan läheisyyteen

Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa uutta kestävää asuinrakentamista nykyisen Niemelän asuinalueen läheisyyteen. Uudet asuinkorttelit sijoittuisivat Muonamiehenkadun varteen ja Heinäsaarentien nykyisen matonpesupaikan kohdalle. Hotellin poukamaan visioitiin suunnittelun kuluessa kelluvan asumisen aluetta, joka toisi oman houkuttelevan lisänsä Heinolan asuntotarjontaan. Viimeisteltyyn yleissuunnitelmaa kelluvaa aluetta ei ole kuitenkaan osoitettu.

Alueen toteutuessa Heinolan keskustan läheinen kaupunkirakenne tiivistyisi ja uutta asumista sijoittuisi hyvin saavutettavalle alueelle palveluiden läheisyyteen. Alue tukeutuisi olemassa olevaan katuverkkoon ja kunnallistekniikkaan. Rakentamista pyritään myös ohjaamaan mahdollisimman ilmastopositiiviseksi.

Yleissuunnitelmasta asemakaavoitukseen

Yleissuunnitteluprosessi on vuorovaikutusprosessi. Suunnitelma on asemakaavoituksen kannalta vasta selvitysvaihe ja esisuunnittelua, joka tarkentuu myöhemmin käynnistettävän asemakaavoituksen yhteydessä. Uudet asuinrakennukset on ideoitu alueelle, joka on nykyisessä asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi mutta kuitenkin jäänyt vielä rakentamattomaksi. Yleissuunnitelmalla ohjataan myös virkistysalueiden kehittämistä ja puistorakentamista. Myös luonnonhoitotoimien kannalta yleissuunnitelman aikana tehdyt luontoselvitykset antavat alueen virkistysmetsien hoidolle tärkeitä suuntaviivoja.

Valmis yleissuunnitelma on elinvoimalautakunnan käsittelyssä 8.5.2024. Yleissuunnitelman hyväksyy valtuusto. Tämän jälkeen erillisellä vireilletulopäätöksellä voidaan aloittaa myös varsinainen asemakaavan muutos.

Niemelänrannan yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu