Kehittämishankkeet

Päivitetty: 24.6.2024

Maankäytön strateginen tavoitekartta

Heinolan maankäytön strateginen tavoitekartta on kaupungin kehittämistä ja erityisesti maankäyttöä ohjaava tavoiteohjelma, jossa linjataan maankäyttöä ja priorisoidaan lähivuosien keskeisiä kaavoitushankkeita. Tavoitekartalla ei ole oikeusvaikutuksia eikä lainvoimaista ohjausvaikutusta yleis- tai asemakaavoitukseen tai lupaprosesseihin.

Asumisen kehittämisohjelma

Asumisen kehittämisohjelmassa keskitytään olemassa olevien asuinalueiden kehittämiseen poikkisektorisessa yhteistyössä tavoitteena edistää asukkaiden hyvinvointia, vahvistaa nettomuuttoa ja varautua tuleviin asumisen haasteisiin.

Niemelänrannan yleissuunnitelma

Niemelän ranta-alue kuuluu suurelta osin Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kilometrejä pitkät rantareitit kytkevät alueen osaksi kaupunkia ja houkuttelevat liikkumaan ja viihtymään. Nyt visioidaan alueen tulevaisuuden suuntaa. Mikä tekisi rantavyöhykkeestä vielä toimivamman, kauniimman ja paremmin asukkaita ja vierailijoita palvelevan. Virkistysalueiden ja matkailun alueiden kehitystarpeita on tunnistettu ja rannan tuntumaan ollaan myös suunnittelemassa uusia asuinkortteleita. Ranta-aluetta koskeva yleissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 10.6.2024.

Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämishankkeisiin. Heinolan kaupungin hankkeita ovat Jyrängön rantareitin kunnostaminen esteettömäksi sekä yhtenäisyyttä parantavien Paviljonginharjun liikunta- ja näköalaportaiden rakentaminen. Lisäksi Koskensaaressa tehdään luonnonhoitotoimia, Isiäiseen rakennetaan lintutorni ja opasteita lisätään.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on noussut yhdeksi valtakunnallisen kehittämistyön kärkiteemaksi, jolla tavoitellaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja kansanterveyden parantumista. Kehittämistyön keskeisiin valtiotason linjauksiin ja oppaisiin kuuluu esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön v. 2018 julkaisema kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Vastaavaa kehittämistyötä taustoittavat Heinolassa myös useat jo päätetyt paikalliset tavoitelinjaukset.

Terveisiä Heinolan kylistä ja kortteleista

Heinolassa käynnistettiin vuonna 2020 aluekehitysprojekti, jonka tavoitteena on tutkia Heinolan kylien ja korttelien ominaisuuksia sekä kehityssuuntia yhdessä asukkaiden kanssa.

Etusivu