Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Prisma-hypermarketin rakentaminen Tähtiniementien varren avoimelle murskekentälle, joka on nykyisen teollisuusaluekorttelin rakentamatonta osuutta. Kauppakaari-kadun pohjoispää siirrettäisiin nykyiseltä sijainniltaan avoimen kentän toiselle puolelle, nykyisten teollisuustonttien viereen. Kauppakaarta kehitetään kokonaisuudessaan autoilun, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi. Tähtiniementien ja Lahdentien liittymään mahdollistetaan kiertoliittymän toteutus.

Lisäksi Osuuskauppa Hämeenmaa on esittänyt, että Tähtiniemenkadun ja Lahdentien risteyksen vieressä olevalle toiselle avoimelle kentälle voitaisiin rakentaa autopesula.

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen (22) kaupunginosassa Tähtiniementien alkuosaa, pääosaa teollisuuskorttelista 9 (T-12) , muutamia Tähtiniementiehen liittyviä muita korttelialueita sekä lähivirkistys- ja suojaviheralueita, sekä osaa Lahdentiestä.

Sinilähteen kaupunginosan (21) puolella kaavahanke koskee Kauppakaaren katualuetta sekä siihen liittyviä rautatie-, teollisuusraide- ja lähivirkistysalueita sekä yleisen tien aluetta.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Kaavaluonnos oli keväällä nähtävillä. Kuulemismenettelyssä saatiin neljä viranomaislausuntoa ja seitsemän mielipideviestiä. Lausunnoissa ilmeni muutamia lisätarpeita selvitysaineistojen laatimiseen ja kaavamääräysten täydentämiseen. Myös mielipiteiden näkökulmia tarkastellaan suunnittelun tarkentuessa.

Kesäkaudella on jo tehty alueen luontoselvitystä ja selvityksen raportti on valmistunut. Meluselvitys ja kaupallisten vaikutusten täydennetty selvitys valmistuivat kesäkuussa. Alueen laajaa hulevesien hallintaa suunnitellaan parhaillaan kaavatyön yhteydessä. Samoin liikennesuunnittelua ja muun kuntainfran suunnittelua jatketaan, laatien samalla arviota kustannuksista. Historiallisen Högforsin tehdasalueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoista tehdyn selvityksen raportti on myös valmistunut.

Valmistuneiden em. selvitysaineistojen pohjalta on laadittu kaavaehdotusta. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavahankkeen edellyttämän maankäyttösopimuksen, jolla kaupunki ja maanomistaja sopivat kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista, velvollisuuksista sekä kustannusten jakamisesta .

Kaavahankkeen kaikki käsittelyvaiheet

  • Elinvoimalautakunta päätti 21.6.2022 aloittaa Prisma-hankkeelle tarvittavan asemakaavahankkeen, nimellä 711 Tähtiniementien kauppa-alue.
  • Alustavaa Prisman suunnitelmaa esiteltiin Elämäkaaritalolla 24.11.2022.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.2.-28.11.2023.
  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 28.3.-22.4.2023. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus oli 3.4.2023 Elämänkaaritalolla.
  • Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.11.2023-2.1.2024. Sen jälkeen on tavoitteena päästä asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyyn talvikaudella 2024.
  • Kaavaehdotuksen yleisötilaisuus pidettiin maanantaina 4.12.2023 klo 17.30-19.00 Elämänkaaritalolla, Suvannonraitti 2.

Etusivu