Päivitetty: 28.7.2023

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Prisma-hypermarketin rakentaminen Tähtiniementien varren avoimelle murskekentälle, joka on nykyisen teollisuusaluekorttelin rakentamatonta osuutta. Kauppakaari-kadun pohjoispää siirrettäisiin nykyiseltä sijainniltaan avoimen kentän toiselle puolelle, nykyisten teollisuustonttien viereen. Kauppakaarta kehitetään kokonaisuudessaan autoilun, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi. Tähtiniementien ja Lahdentien liittymään mahdollistetaan kiertoliittymän toteutus.

Lisäksi Osuuskauppa Hämeenmaa on esittänyt, että Tähtiniemenkadun ja Lahdentien risteyksen vieressä olevalle toiselle avoimelle kentälle voitaisiin rakentaa autopesula.

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen (22) kaupunginosassa Tähtiniementien alkuosaa, pääosaa teollisuuskorttelista 9 (T-12) , muutamia Tähtiniementiehen liittyviä muita korttelialueita sekä lähivirkistys- ja suojaviheralueita, sekä osaa Lahdentiestä.

Sinilähteen kaupunginosan (21) puolella kaavahanke koskee Kauppakaaren katualuetta sekä siihen liittyviä rautatie-, teollisuusraide- ja lähivirkistysalueita sekä yleisen tien aluetta.

Suunnitteluvaiheena nyt kaavaehdotuksen valmistelu

Kaavaluonnos oli keväällä nähtävillä. Kuulemismenettelyssä saatiin neljä viranomaislausuntoa ja seitsemän mielipideviestiä. Lausunnoissa ilmeni muutamia lisätarpeita selvitysaineistojen laatimiseen ja kaavamääräysten täydentämiseen. Myös mielipiteiden näkökulmia tarkastellaan suunnittelun tarkentuessa.

Kesäkaudella on jo tehty alueen luontoselvitystä, jonka raportti on vielä laadinnassa. Meluselvitys ja kaupallisten vaikutusten täydennetty selvitys valmistuivat kesäkuussa. Alueen laajaa hulevesien hallintaa suunnitellaan parhaillaan kaavatyön yhteydessä. Samoin liikennesuunnittelua ja muun kuntainfran suunnittelua jatketaan, laatien samalla arviota kustannuksista. Lisäksi tullaan vielä laatimaan täydentävää inventointia historiallisen Högforsin tehdasalueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoista.

Valmistuneiden ja yhä vielä täydentyvien em. selvitysaineistojen pohjalta ollaan nyt valmistelemassa kaavahankkeen seuraavaa suunnitteluversiota, kaavaehdotusta. Lisäksi valmistellaan kaavahankkeen edellyttämää maankäyttösopimusta, jolla kaupunki ja maanomistaja sopivat kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista, velvollisuuksista sekä kustannusten jakamisesta.

Kaavahankkeen kaikki käsittelyvaiheet

  • Elinvoimalautakunta päätti 21.6.2022 aloittaa Prisma-hankkeelle tarvittavan asemakaavahankkeen, nimellä 711 Tähtiniementien kauppa-alue.
  • Alustavaa Prisman suunnitelmaa esiteltiin Elämäkaaritalolla 24.11.2022.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 7.2.2023 alkaen siihen saakka, kunnes kaavaehdotus asetetaan nähtäville.
  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 28.3.-22.4.2023. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus oli 3.4.2023 Elämänkaaritalolla.
  • Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville syksyllä 2023. Sen jälkeen on tavoitteena päästä asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittelyyn syys-/talvikaudella 2023-24.

Etusivu