Flyygelin koskettimet

Päivitetty: 14.6.2024

Musiikkiopiston ilmoittautuminen syksyn opintoihin on meneillään, oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Sähköiset ilmoittautumislomakkeet löytyvät kohdasta Ilmoittautuminen. Tervetuloa oppilaaksi!

Heinolan musiikkiopisto on Heinolan kaupungin ylläpitämä taideoppilaitos, jolla on opetusministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa musiikin ja tanssin laajan oppimäärän opetukseen. Opisto järjestää tasolta toiselle etenevää musiikki -ja tanssialan koulutusta eri ikäryhmille oppilaslähtöisyyden, tavoitteellisuuden ja elinikäisen oppimisen periaatteella. Luonteeltaan tavoitteellisen opetuksen lähtökohtia ovat luovuus, valinnaisuus sekä harrastamisen ilo.

Meillä voit

 • harrastaa musiikkia tai tanssia kannustavassa ilmapiirissä
 • kehittää itseäsi innostavien ja taitavien opettajien johdolla
 • valita laajasta valikoimasta oma soitin
 • saada henkilökohtaista opetusta kohtuullisin kustannuksin
 • soittaa erilaisissa yhtyeissä ja orkestereissa yhdessä ikätovereiden kanssa
 • musisoida tai tanssia monipuolisesti ja tavoitteellisesti omien edellytysten ehdoilla
 • hankkia perusvalmiudet musiikin tai tanssin ammatillisiin opintoihin

Ilmoittautuminen musiikkiopistoon ei edellytä aikaisempia opintoja.

Ilmoittautua voit milloin tahansa!

Ilmoittautuminen syksyn opintoihin on käynnissä. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tehdään netissä, tällä sivustossa kohdassa “Ilmoittautuminen”.

Heinolan Kesäbändi keikkailee taas Heinolassa ohjaajansa Siina Suutarisen johdolla 1.-12.7. Lisätietoja 17.6. alkaen Siinalta 044 3124081. Keikkakalenteri julkaistaan viikolla 26 tässä.

 • Ilmoittaudu opintoihin sähköisesti alla olevista linkeistä.
 • Voit myös ilmoittautua Musiikkiopiston kansliasta saatavalla lomakkeella.
 • Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Ilmoittautuminen on sitova.

Sähköiset hakulomakkeet:

Musiikkiopisto on jo vuosien ajan saanut Heinolalaisilta yhteisöiltä ja yrityksiltä tukea oppilaittensa opintomaksuihin.

Käytännössä nimikkopaikkojen lahjoittajat ovat kustantaneet oppilaan lukuvuosimaksun.

Vapaapaikat ja alennukset koskevat soitinopinnoissa olevia lapsia (ei kuitenkaan avointa linjaa).
Myös tanssiopintoihin on jaossa muutama vapaaoppilaspaikka.
Päätös vapaaoppilaspaikkojen myöntämisestä tehdään sosiaali­sin perustein.

Hakeminen:
Hakeminen tapahtuu tällä sähköisellä lomakkeella.
Hakemus tulee täyttää verkossa tai toimittaa/ postittaa opiston kansliaan 4.8.2024 mennessä.
Tarvittaessa voit myös hakea lomakkeen kansliasta.

HAKEA VOI JO ENNEN OPPILAAKSI ILMOITTAUTUMISTA 

Vapaaoppilaspaikkojen tukijat:

 • Kristiinakodin kannatusyhdistys ry
 • Lions Club Heinola/Jyränkö ry
 • Lions Club Heinola ry
 • Lions Club Kailas-Sillat ry
 • Heinolan Rotaryklubi ry
 • Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas
 • Heinolan Zonta -kerho (2 kpl)
 • Jukka Kilpisen säätiö (5 kpl)
 • Käkisalmi-säätiö (6 kpl)

Musiikin ja tanssin opetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Kokonaisuus koostuu varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatuksesta, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista.

MUSKARIN ikäryhmiin (1–6 .v.) sekä vauvamuskariin (3 kk alkaen) otetaan uusia lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkiopiston muskarit toimivat myös joissain päiväkodeissa. Kantele- ja ukuleleryhmät 5–6 .v.

 • 45 min. tunti, 78€ lukukausi
 • 60 min. tunti, 97€ lukukausi

LINKKI MUSKARI ILMOITTAUTUMISEEN

INSTRUMENTTIOPINNOT alkavat perusopinnoilla, joihin otetaan niin lapsia kuin aikuisiakin. Musiikinopetuksen perusopinnoissa opitaan oman instrumentin perustaidot. Instrumenttitunnit ovat 50 minuutin mittaisia yksityistunteja. Instrumenttiopintojen rinnalla perusopinnoissa osallistutaan yhteissoiton opetukseen.

Instrumenttiopetus järjestetään pääsääntöisesti musiikkiopistolla, mutta joissakin tapauksissa tunnit on mahdollisuus pitää myös kaupungin alakoulujen tiloissa.

Perusopintojen oppimäärän suoritettuaan oppilas voi jatkaa opintojaan syventävillä opinnoilla, joissa soittotunnin pituus on 60 min. Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen musiikin perusopinnoissa hankittuja taitoja. Tavoitteena on luoda edellytykset musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin ammattiopintoihin.

Linkki instrumenttiesittelyyn

 • Lapset ja nuoret, 235€ lukukausi
 • Aikuisopinnot, yli 20-vuotiaat, 235€ lukukausi

LINKKI INSTRUMENTTIOPINTOIHIN ILMOITTAUTUMISEEN

SOITINVARTTI on valmentavaa opetusta, joka on tarkoitettu lähtökohtaisesti 5-7-vuotiaille.

 • 15 min. tunti, 100€ lukukausi

LINKKI SOITINVARTTIIN ILMOITTAUTUMISEEN

TANSSIOPETUS

Tanssiharrastuksesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus monipuoliseen ja tavoitteelliseen tanssin opiskeluun sekä annetaan valmiudet hakea alan ammattiopintoihin. Esiintymiset ovat oleellinen osa ryhmien toimintaa.

Erilaisia tanssiryhmiä tarjolla 1-vuotiaista ylöspäin.

Linkit tanssityylien kuvauksiin:

LINKKI TANSSIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN

Syyskaudella on 17 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 18 opetusviikkoa

Tanssiryhmistä lisäinfoa voi kysyä myös suoraan tanssinopettaja Tiina Putus-Nurmiselta: tiina.putus-nurminen@edu.heinola.fi

AVOIN LINJA

Avoin opetus on avointa kaikille iästä tai kotikunnasta riippumatta. Opetustuntipaketteja omakustannushintaan on myynnissä koko lukukauden ajan.

Tarkemmat tiedot löydät hinnastostaReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvake

LINKKI AVOIMEN LINJAN OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMISEEN

Avoimella linjalla opetusta on 15 kertaa lukukaudessa

Ryhmien toteutuminen ja määrä voi vaihdella vuosittain ja lukukausittain, riippuen ilmoittautuneiden määrästä. 

Lisätietoa opetuksen sisällöistä ja kriteereistä löytyy opetussuunnitelmastaReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvake.

Terveydellisistä syistä johtuva opiskelun päättyminen tai väliaikainen keskeytyminen voi oikeuttaa maksualennukseen, mikäli oppilas ei ole voinut osallistua opetukseen enempää kuin kolmanneksen lukukaudesta.

Muita lukukausimaksun palauttamiseen johtavia pakottavia syitä ovat esim. muutto paikkakunnalta, päivähoidosta tai vanhempien ansiotyössä tapahtuneista muutoksista johtuvat lapsen kuljetusvaikeudet tai muut vastaavat syyt. Maksupalautusta ei myönnetä, mikäli lukukaudesta on kulunut yli kolmannes.

Maksualennusta on anottava kirjallisesti viikon sisällä opintojen päättymisestä. Tällöin alennus on 50% maksusta. Tarvittaessa on toimitettava lääkärintodistus. Asiaa koskevat päätökset tekee rehtori.

Poikkeavista maksujärjestelyistä (esim. osamaksut) voi sopia etukäteen, ennen eräpäivää, ottamalla yhteyttä Provincia Oy:lle
puh. 03 821 4019 tai sähköpostitse osoitteella maksuntarkkailu@provincia.fi.

Mikäli oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä ennen laskun eräpäivää musiikkiopiston kansliaan.

Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen.

Musiikkiopiston hinnastoReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvake

Uudet oppilaat: opintonsa aloittavalla oppilaalla on mahdollisuus kokeilla musiikki- tai tanssiharrastusta ilmaiseksi.

Kokeilutunneille voi osallistua vain musiikkiopiston oppilaaksi ilmoittautunut oppilas.

Soitinopetuksessa koeaikaa on ensimmäinen oppitunti, ryhmäaineissa kaksi oppituntia.

Myös ilman hyväksyttävää syytä tapahtunut poissaolo tunnilta luetaan koeaikaan. Poissaolosta on ilmoitettava edeltä käsin. Mahdollinen paikan irtisanominen on tehtävä kahden vuorokauden sisällä viimeisestä koetunnista. Mikäli irtisanominen tapahtuu määräajan kuluessa, lukukausimaksu palautetaan.

Opintojaan jatkavalla soitinoppilaalla ei ole koeaikaa uuden lukuvuoden alussa.

Avoimen linjan opintoihin ei kuulu koeaikaa

Lukuvuoden alussa mahdollinen ilmoitus opintojen lopettamisesta on tehtävä kirjallisesti (esim. sähköposti) viimeistään opintoihin järjestäytymisen päivänä.

Kevätkautta koskeva ilmoitus on tehtävä kirjallisesti viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä.

Ilmoitukset rehtorille.

Jos ilmoitus tulee edellä mainittujen ajankohtien jälkeen, seuraavan lukukauden maksu lankeaa maksettavaksi.

Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee aina pyytää lupa rehtorilta kirjallisesti em. määräaikoja noudattaen.

Tunneilta poisjääminen ei ole hyväksyttävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus.

Oppitunnit

 • Oppituntien ajankohdat sovitaan oman opettajan kanssa.
 • Oppitunneille tulee saapua ajallaan ja hyvin valmistautuneena.
 • Saatathan lapsesi aina sisälle asti!
 • Olethan ajoissa lastasi vastassa tunnin päättyessä
 • Opettajan vastuu lapsesta alkaa oppitunnin alkaessa ja päättyy oppitunnin päättyessä.
 • Vanhempien mukanaolosta sovitaan opettajan kanssa.
 • Ethän tuo sairasta lasta tunneille
 • Kädet pestään saippualla ennen tuntia
 • Vessakäynnit ennen tunteja
 • Purkat jätetään viimeistään luokan roskikseen

Oppilaan poissaolo
Ilmoita sairastumisestasi tai muusta poissaolostasi hyvissä ajoin opettajalle. Musiikkioppilaitoksissa yleisesti noudatettavien säännösten mukaisesti opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja takaisin, jos oppilas on esim. sairaana, lomamatkalla, myöhästynyt tai unohtanut tunnin. Alaikäisten kohdalla otamme yhteyttä huoltajaan kolmen poissaolon jälkeen. Sairaana ei saa osallistua opetukseen!

Pitkäaikaisissa sairastapauksissa opetuksen / maksujen korvattavuudesta neuvotellaan rehtorin kanssa.

Opettajan ollessa kipeä, musiikkiopisto ei korvaa ensimmäisen sairauslomaviikon tunteja. Jos opettaja on sairauden takia poissa useamman kerran saman oppilaan tunnilta lukukauden aikana, niin opisto pyrkii korvaamaan tunnit täysimittaisina toisesta poissaoloviikosta lähtien.

Soitinten vuokraus

Opistolla on vuokrattavana joitakin soittimia, mutta pääsääntöisesti oppilaat hankkivat soittimensa itse, mieluiten soitonopettajan avustuksella.

Tanssioppilaille

Tanssitunneille tultaessa pitkät hiukset sidotaan siististi kiinni, korut, kellot ja kännykät jätetään pois. Pukuhuoneessa muistetaan rauhallinen käytös, niin kaikki viihdytään. Alle kouluikäistä lasta ei saa jättää yksin pukuhuoneeseen odottamaan tunnin alkua. Vanhemmat ovat vastuussa lapsista ennen ja jälkeen tuntien.

Pukeutuminen tanssitunneille

 • Alle kouluikäisten tunnit: paljaat jalat, tanssipuku tai t-paita ja shortsit
 • Balettitunnit: opettaja antaa ryhmäkohtaisen tiedotteen ensimmäisellä opetuskerralla
 • Nykytanssi: tanssileggingsit tai vastaavat ja treenipaita
 • Show-Jazztanssi: nykytanssivaatetus ja puuvillasukat tai jazztossut
 • Aikuisbaletti: mukava treenausasu ja baletin harjoitustossut tai puuvillasukat

Kaikkia tanssistudion käyttäjiä pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että ulkojalkineet tulee jättää tanssistudion ulkopuolelle.

Yhteiset tilat

Kaikkien viihtyvyydeksi toivomme, että yhteiset tilat pidetään hyvässä kunnossa. Käytävillä ei juosta eikä metelöidä ja muille annetaan työrauha.

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan yhteystiedoissaan (osoite, sähköposti ja puhelinnumerotiedot) tapahtuvista muutoksista kansliaan. Esim. opettajan sairaustapauksessa, tuntien peruminen ilmoitetaan tekstiviestillä. Muutoksista voi ilmoittaa: puh. 0500-842 113, tai sähköpostilla rehtorille

TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2024ReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvakeReakSpeaker Kuuntele kuvake

Syyskaudella on 17 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 18 opetusviikkoa.
Avoimella linjalla opetusta on 15 kertaa lukukaudessa.
Opettajat tiedottavat ryhmissään loma-ajoista ja pyhäpäiville sattuvista tuntien siirroista.
Arkipyhäksi sattuva Itsenäisyyspäivä, Loppiainen ja Vappu ovat opettajille vapaapäiviä, joita ei korvata oppilaille.

Lukuvuoden 2024-2025 opetus- ja loma-ajat:

Tuntien sopimiset keskiviikkona 7.8.24.

Opetus alkaa torstaina 8.8.24.

 • tanssin ja muskarin lukujärjestys lukuvuodelle 2024 – 2025 julkaistaan myöhemmin
 • Minijouset maanantaisin klo 16.00-17.00
 • Jousiorkesteri keskiviikkoisin klo 16.20-17.50
 • Musiikinystävien puhallinorkesteri keskiviikkoisin klo 18.00-19.30
 • Viuluryhmä Vilke kokoontuu periodeittain

 

Heinolan musiikkiopisto toimii esiintyjien yhteystietojen välittäjänä.

Suurin osa esiintyjistä on lapsia.

Tilaisuuden järjestäjät voivat olla suoraan yhteydessä esiintyjiin, heidän opettajiinsa tai heidän vanhempiinsa ja löytävät siten esiintyjiä juhliin ja muihin tapahtumiin.

Esitykset ovat yleensä 2-5 kappaleen mittaisia.

Esiintymisen taloudellisista ja mahdollisista muista ehdoista sopiminen on tilaajan ja esiintyjien välinen asia. Esityksen hinta määräytyy esiintyjien määrän ja esityksen keston mukaan. Hinnat ovat yleensä 20€-200€ välillä.

Heinolan musiikkiopisto ei vastaa esityksiin mahdollisesti liittyvistä tekijänoikeuskustannuksista.

Musiikkiohjelman tilaajan toivomme osoittavan pienen ”välityspalkkion” tilille, josta jaetaan keväisin oppilasstipendit: FI3710073500205187

Lisätietoja opiston rehtorilta.

Improvisointi-sivut ovat osa opetushallituksen tuella 2018-2020 toteutettua hanketta:

Terävöityneestä musiikin hahmotuksesta ennakkoluulottomaan luomiseen ja yhteismusisointiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda uutta opetusmateriaalia, nuottiesimerkkejä, säestysnauhoja ja digitaalista tukimateriaalia uuden opetussuunnitelman toteuttamisen avuksi.

Pyrkimyksenä on saada oppilaat improvisoimaan ja säveltämään!

Improvisaatio ei ole ainoastaan kevyen musiikin ja jazzin etuoikeus. Kaikenlaisen musiikillisen materiaalin avulla voi myös improvisoida. Oman musiikin luominen on helpointa aloittaa improvisoimalla.

Valitaan vaikka joku määrätty joukko säveliä ja soitetaan niitä vaihtelevassa järjestyksessä ja vaihtelevin rytmein. Voit aloittaa vaikka kolmisoinnun sävelistä. Toistat yhtä niistä, vuorottelet kahden välillä, yritä keksiä erilaisia tunnelmia. Iloista, surullista, ovelaa, viekasta, uhmakasta jne.

Pyrkimyksenä on kehittää toimintamalleja digitaalisten musiikkivälineiden hyödyntämiseksi sekä soitonopiskelun omatoimisessa harjoittelussa, että yhteissoiton lisänä.

Haluamme kehittää yhteistä toimintaa soitinryhmien välille. Soiton oppiminen voisi olla entistä enemmän pohjimmiltaan musiikin oppimista, jossa soitin olisi enemmänkin väline, ei päätarkoitus. Improvisaation avulla voidaan nopeasti luoda kokoonpanoja erilaisten soittimien kesken joille muutoin olisi vaikeaa löytää sopivaa yhteistä ohjelmistoa. Kun soittajat ovat erikseen harjoitelleet sovitun sävelkimpun, voidaan järjestää harjoitukset joissa soitetaan yhteinen pikateos. Yllätyksiä ja löytämisen riemua!

Soittamisen parissa voisi tiukkojen sovitusten ja tarkkaan kirjoitettujen sävellysten lisäksi olla seurapelin kaltaista leikillistä toimintaa. Ilonpitoa, jossa yhdessä sopivan harkitusti kohelletaan ja tutkaillaan soinnin ilmiöitä. Ensisijainen tavoite ei ole tuottaa kuolematonta taidetta vaan herkkyyttä reagoida ympärillä kuultuun. Uudenlainen yhtyesoittokulttuuri voi tuoda myös oppilaille eri soittimet paremmin tutuksi.

Videoilla olevilla ”kartoilla” sävelet on esitetty perinteisesti kirjaimin ja myös normaalista poikkeavalla tavalla numeroin. Kukin numero edustaa tiettyä säveltä: C = 0, Cis / Des = 1, D = 2, Dis / Es = 3 jne. Tällöin esim. C-duurin kolmisointu on numeroin esitettynä 0, 4, 7.

Edellä kuvatut sävelnumerot toimivat kuten kellonajat. 12 askeleen päässä on seuraavaksi saman niminen sävel oktaavia ylempää, kuten sama numero kellon ympäri.

Ajatuksen etu on se, että kaikki me osaamme kellotaulun. Kaikki lapset opettelevat kellonaikojen laskemista koulussa. Ei siis ole tarpeen opiskella uutta ajattelumallia tyhjästä vaan sen sijaan hyödyntää valmista mallia musiikin hahmottamiseen. Näin saadaan sävelsuhteiden hahmotus nopeammin terävämmälle tasolle.

Kuinka kaukana sävelet ovat toisistaan? 

0 ja 4 parin etäisyys on 4 ,

entäpä:

C ja E ?  = suuri terssi ?  S3 ?

ilman musiikkitaitoja tämä vaatii selityksiä ja opiskelua

Tai:

1 ja 8 parin etäisyys on 7

Entä:

C# ja G# = Kvintti tai kaksi kokoaskelta ja puoliaskel, tai 7 puoliaskelta. Mutkikasta…

Ajatus musiikin ja matematiikan liitosta ei ole uusi. Jo Pythagoran aikoina, n. 2500 vuotta sitten musiikin ominaisuuksia tutkittiin matematiikan keinoin. Musiikkitieteen parissa matematiikkaa on toki käytetty analyysin välineenä ahkerasti 1900-luvulla. Hankkeessamme käytettävä numeromalli on käytössä vastaavana myös musiikkianalyysin työkaluna. Ehkä jossain määrin uutta ajattelua on se, että musiikin perusteiden hahmottamista voisi jo alkeista lähtien ryhtyä opettamaan 12-sävelisen kellomallin mukaan. Toki meidän on hallittava perinteinen nimeämiskäytäntö, mutta kaksitoista numeroarvoa ja niille parit perinteisistä sävelnimistä kirjaimin ei ole suuri määrä ulkoa opeteltavaa jos asiaa verrataan vaikkapa vieraan kielen opiskeluun.

Koko ajattelun ydin on siinä, että kun numerot toimivat sävelniminä, voidaan niiden välisiä suhteita laskea samanlaisella matematiikalla jota lapset opettelevat ja jota useimmat meistä ovat oppineet koulun penkillä.

Tämä malli voisi toimia niinkin, että koulun matematiikan tunnilla laskettaisiin numeroin sointujen rakenteita ja laitettaisiin ne soimaan sopivia apuvälineitä käyttäen. Tietokoneiden aikakaudella tätä ei enää ole vaikeaa toteuttaa. Entäpä koulun musiikinopetus ja matematiikka yhdessä? Tässä piilee hienoja mahdollisuuksia joita ei ole vielä tarpeeksi innokkaasti hyödynnetty.

Miksi tähän vaivaan kannattaisi ryhtyä? Siksi, että nuotinkirjoitusjärjestelmä jota me käytämme on kehitetty 1500-luvulla. Maailma on muuttunut ja niin myös musiikki, lukemattomilla eri tavoilla. Digitaaliset välineet ovat jo muokanneet vahvasti kaikkien länsimaisten musiikinlajien luovaa toimintaa. Vuonna 2019 ei välttämättä tarvitse opettaa musiikin rakenteita täysin samalla tavalla kuin vuonna 1800. Tuskin olemme sen parempia ihmisiä nykyäänkään, mutta lienee turhaa kiistää, että viimeisen sadan vuoden aikana, niin klassisen, kuin monen muunkin musiikinlajin rintamalla on tapahtunut valtavan hienoja asioita, jotka ovat vaikuttaneet musiikilliseen ajatteluun. Syystä tai toisesta klassisen musiikin mullistukset tuolta ajalta eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet opetuksen hahmotustapojen ytimeen. Ajattelumme lähtee yhä sävellajeista, etumerkinnöistä ja monista nuottikirjoituksen lainalaisuuksista ja käytännöistä joista useimmat säveltäjät ovat jo luovassa työssään irtautuneet. Lähtökohtamme on historiassa, ja tietyssä mielessä onkin hyvä niin, mutta pientä höykyytystä nykyasetelma kaipaisi.

Tarkoitus ei ole vastustaa kolmisointuja, terssirakenteisia sointuja ylipäätään, tai diatonisia asteikoita. Pidämme edelleen duurista ja mollista, pentatonisista asteikoista ja monesta muustakin ikivanhasta säveljonosta. Monesta vanhasta soittokoulusta löytyy runsaasti esimerkkejä joita voi hyödyntää improvisaation apuna. Nuottimateriaaliahan on tehty valtavasti. Jokainen pätevä soitonopettaja voi löytää soittimelleen kirjoitettuja kokoelmia jossa on kirjoitettuna nuottiesimerkkeinä tekniikkaharjoitusten tapaan kaikki mahdolliset duuri- ja mollisoinnut, kaiken maailman variaatiot miten niitä käytetään jne. Haasteena olisi oppia käyttämään näitä malleja uusien omien variaatioiden luomiseen. Mitäpä jos etydistä kaivetaankin vain keskeinen musiikillinen aihe, ja kehitetään siitä eteenpäin esimerkiksi erilaisen harmonian avulla jotain muuta.

Parhaiten kuitenkin opit tulkitsemaan niin numeroita, kuin säveliä, alkamalla improvisoimaan taustanauhojen avustuksella, ja perehtymällä videoilla oleviin karttoihin. Vapaasti kokeillen ja tarkasti kuunnellen.

Mikä kuulostaa hyvältä juuri sinusta? Mikä voisi olla suosikkirytmisi?

Haluatko tunnelmoida rauhallisesti uneksien, vai kiitää raketin lailla?

Keksi ja ihmettele! Ja vaikka instrumenttisi on mikä hyvänsä, niin muista myös laulaa!

Terveisin hankekoordinaattori Tuukka Terho

TAUSTANAUHAT JA MUU MATERIAALI

Etusivu