Päivitetty: 29.12.2020

Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulaissa (YSL 8 §).

Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä ensimmäisen ja toisen luokan pohjavesialueet on määritelty alueiksi, joille paikallisten olosuhteiden perusteella annetaan tiukempia määräyksiä.

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen talousjätevedet tulee pohjavesialueilla käsitellä niin, että puhdistusteho on vähintään 90 % orgaanisesta aineesta, 85 % fosforista ja 40 % typestä.

Vedenottamon suojavyöhykkeellä ei saa imeyttää mitään jätevesiä. Pohjaveden muodostumisalueella ei saa imeyttää wc- tai pesukonevesiä, ne voidaan kerätä umpisäiliöön ja kuljettaa jätevedenpuhdistamolle tai käsitellä pohjavettä vaarantamatta ja johtaa puhdistettuna muodostumisalueen ulkopuolelle.

Pohjavesialueella, varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella, mahdollisuus imeyttää puhdistettuja jätevesiä ratkaistaan tapauskohtaisesti. Edellä mainitut määräykset eivät koske vähäisiä pesuvesiä eli kantovesiä. Ne voidaan johtaa suoraan maahan.

Autojen, veneiden ym. pesu

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesuvedet on johdettava hiekan ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin, jos pesemisessä käytetään pesuainetta pohjavesialueella.

Öljysäiliöt

Pohjavesialueilla uusia polttonestesäiliöitä ei saa sijoittaa maan alle. Jos vanha säiliö pitää uusia, se on poistettava ja korvattava sisätiloihin sijoitetulla maanpäällisellä säiliöllä. Säiliössä tulee olla ylitäytönestin, yksiputkijärjestelmä ja suoja-allas tai kaksoisvaipparakenne.

Pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset polttonestesäiliöt tulee tarkastuttaa määräajoin siten kuin maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksissa annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (343/1983) on säädetty.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on selvitetty Heinolan pohjavesialueet ja pohjavesien laadulle aiheutuvat riskit. Sitä voidaan hyödyntää maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä ympäristö- ja maa-aineslupien lupaharkinnassa.

Toimenpidesuosituksia annetaan mm. asutukselle, liikenteelle, yritystoiminnalle sekä maa- ja metsätaloudelle. Ensimmäinen suojelusuunnitelma Heinolan pohjavesialueille laadittiin vuonna 1998 ja päivitys siihen laadittiin vuonna 2013. Päivityksessä pohjavesialueiden rajauksia on tarkistettu ja osa pohjavesialueita koskevista laeista sekä määräyksistä on muuttunut.

Etusivu