Päivitetty: 1.3.2021

Harjumuodostelmat ovat tärkeitä pohjaveden muodostumisalueita. Ne koostuvat pääasiassa hyvin vettä läpäisevistä hiekka- ja soralajeista.

Maaperän läpi imeydyttyään vesi varastoituu maaperän vedellä kyllästyneisiin kerroksiin ja kallioperän halkeamiin.

Heinolassa on seitsemän luokiteltua 1. luokan pohjavesialuetta: Hevossaaren, Jyrängön. Veljeskylän, Vierumäen, Heinola kk:n, Myllyojan sekä Syrjälänkankaan pohjavesialueet. Urheiluopiston pohjavesialue on luokiteltu 1E-luokkaan.

2. luokan pohjavesialueita ovat Kuijärvenharjun ja Kaakonkankaan pohjavesialueet.

Pohjavesialueiden antoisuus on kaikkiaan 21 300 m3 vuorokaudessa. Kaikista luokitelluista pohjavesialueista Urheiluopiston alue on selvästi suurin, mutta toisaalta siellä veden laatu on osittain huono kohonneesta torjunta-ainepitoisuudesta johtuen. Muilla alueilla pohjaveden laatu on hyvä.

Riskipohjavesialueeksi luokitellaan Heinolassa Urheiluopiston, Veljeskylän, Myllyojan ja Heinola kk:n pohjavesialueet. Se tarkoittaa, että näillä alueilla ihmisen toiminta voi aiheuttaa merkittävän riskin pohjaveden laadulle eivätkä vesipuitedirektiivin mukaiset hyvän tilan vaatimukset mahdollisesti täyty.

Heinolan pohjavesialueita on tutkittu viime vuosina paljon. Pohjavesialueiden rajauksia on tarkistettu ja vedenottamoiden todelliset valuma-alueet selvitetty.

Etusivu