Päivitetty: 11.12.2020

Rikkidioksidi

Rikkidioksidipäästöt tulee lähinnä teollisuudesta ja energiantuotannosta. Heinolan rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet 1980-luvun lopun yli 3000 tonnista noin 1000 tonniin.

Vähennys johtuu pääasiassa polttoaineiden rikkipitoisuuden laskusta ja teollisuuden energiantuotannossa tapahtuneista muutoksista.

Suoritettujen leviämismallilaskelmien perusteella rikkidioksidin pitoisuudet Heinolan ilmassa jäävät selvästi alle valtioneuvoston asettaman ilmanlaadun raja-arvojen.

Typen oksidit

Typen oksideilla tarkoitetaan pääasiassa typpidioksidia ja typpimonoksidia. Niitä muodostuu aina palamisen yhteydessä. Heinolan typen oksideista noin 58 % on peräisin liikenteestä, loput energiantuotannosta ja teollisuudesta.

Päästöt ovat pääosin typpimonoksidia, joka hapettuu ilmassa typpidioksidiksi.

Tyynellä pakkassäällä pakokaasut voivat pakkautua katukuiluihin ja “saastepatjaksi” asutuksen ylle. Tällaisessa tilanteessa typen oksidien pitoisuudet voivat nousta haitalliselle tasolle ja aiheuttaa hengitystieoireita etenkin lapsille ja astmaatikoille.

Typen oksidit osallistuvat myös alailmakehän otsonin muodostukseen ja aiheuttavat happamoittavaa laskeumaa. Typpidioksidipitoisuudet saattavat lyhytaikaisesti ylittää valtioneuvoston asettaman ilmanlaadun raja-arvon Heinolassa.

Hiilimonoksidi

Hiilimonoksidia eli häkää muodostuu, kun happea ei ole palaessa riittävästi. Ilmassa Hiilimonoksidi hapettuu hiilidioksidiksi eli se on välillisesti kasvihuoneilmiötä voimistava kaasu.

Heinolan hiilimonoksidipitoisuudet ovat pääosin peräisin maantieliikenteestä.

Suurina pitoisuuksina häkä on myrkyllinen kaasu, koska se sitoo veren hemoklobiinin tehokkaammin kuin happi estäen hapen kuljetusta veressä.

Hiukkaset

Hiukkasilla tarkoitetaan leijuvaa pölyä, jota muodostuu energiantuotannosta, liikenteestä ja teollisuusprosesseista. Heinolassa puuperäisen polttoaineen, turpeen ja kivihiilen poltto aiheuttaa suurimman osan hiukkaspäästöistä.

Liikenteen hiukkaspäästöt muodostuvat mm. pakokaasuista, renkaiden ja tiemateriaalin kulumisesta sekä liikenteen nostattamasta katupölystä.

Hiukkasten koko ja niihin sitoutuneet aineosat vaikuttavat terveysvaikutusten ilmenemiseen. Erittäin pienet hiukkaset ns. hengitettävät hiukkaset pääsevät keuhkoihin asti ja aiheuttavat oireita varsinkin herkillä väestöryhmillä.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet saattavat lyhytaikaisesti ylittää valtioneuvoston asettaman ilmanlaadun raja-arvon Heinolassa. Ylitykset voivat tapahtua lähinnä keväällä ennen hiekoitushiekan poistoa kaduilta.

Haihtuvat orgaaniset hiilivedyt

VOC = volatile organic compounds eli haihtuvat orgaaniset hiilivedyt muodostuvat liikenteestä sekä teollisuusprosesseissa käytettävistä maaleista, liimoista, kyllästeistä ja muista kemikaaleista.

Monet yhdisteet ovat pienissä pitoisuuksissa haisevia, helposti höyrystyviä ja ärsyttäviä. Heinolan suurimmat VOC-päästölähteet ovat liikenne, kyllästystoiminta, liimapuun valmistus ja maalaamot.

Rikkivety

Rikkivety on pahanhajuinen, erittäin pienissä pitoisuuksissa mädälle kananmunalle haiseva kaasu. Rikkivetyä syntyy mm. paperi- ja petrokemian teollisuudessa, malmin jalostuksessa ja jätevesien käsittelyssä.

Heinolassa suurimmat rikkivetypäästöt tulevat Stora Enso Oyj:n flutingtehtaalta. Pieniä määriä rikkivetyä vapautuu myös jäteveden puhdistamolta.

Etusivu