Heinolan keskustassa, entisellä paikallisliikenneasemalla Torikadulla, seurattiin ilmanlaatua jatkuvatoimisin mittauksin vuosina 2002 – 2015. Mittaukset päättyivät v. 2015 lopussa. Ilmanlaadun mittaustuloksista laadittiin vuosittain yhteenveto.

Ilmanlaadun mittausasemalla seurattiin haisevien rikkiyhdisteiden, typen oksidien ja alle 10 mikrometrin kokoisten ns. hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.

Yhteistarkkailun päätyttyä Stora Enson Heinolan flutingtehdas on jatkanut haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuuksien seurantaa osana ympäristöluvan velvoitteita.

Ilmanlaatutulosten tulkintaan tarvittavat säätiedot saatiin Heinolan paloaseman jatkuvatoimisella säämittalaitteella, joka mittasi tuulen suuntaa ja nopeutta, ulkoilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta sekä ilmanpainetta.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) , typpidioksidin (NO2) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksien perusteella lasketaan ilmanlaatuindeksit. Indeksin tarkoituksena on kuvata kansanomaisesti vallitsevaa ilmanlaatutilannetta viisiportaisella asteikolla: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono.

Heinolan keskustan ilmanlaatumittauksista vastasi vuosina 2013 – 2015 Ilmatieteen laitos. Heinolan keskustan ilmanlaadun mittaustulokset, paloaseman säätiedot, sekä ilmanlaatuindeksi ovat vuosilta 2010 – 2015 kertyneinä historiatietoina nähtävillä Ilmatieteen laitoksen nettisivuilla.

Etusivu