Päivitetty: 28.1.2022

Haja-asutuksen jätevesien puhdistusvaatimuksista ja suojaetäisyyksistä määrätään Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.

Puhdistusvaatimusten saavuttaminen riippuu jätevesijärjestelmän valinnasta. Järjestelmän valintaan vaikuttavat mm. syntyvien jätevesien määrä ja laatu, tontin maaperä, pinnanmuodot, pohjaveden ylin pinta sekä etäisyys vesistöön ja talousvesikaivoihin.

Pelkät saostussäiliöt, joiden jälkeen jätevesi johdetaan ojaan, eivät enää riitä jätevesien ainoaksi käsittelyjärjestelmäksi.

Kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn on olemassa useita eri vaihtoehtoja, kuten maahanimeyttämö, maasuodattamo ja pienpuhdistamot.

Suomen ympäristökeskus ylläpitää puhdistamosivustoa, josta on saatavilla puolueetonta tietoa järjestelmien toiminnasta.

Poikkeukset

Ympäristönsuojelulain 27 d –pykälän mukaan kunnan viranomainen voi myöntää erillisestä hakemuksesta poikkeuksen talousjätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos järjestelmän kunnostamista on pidettävä kohtuuttomana.

Arvioinnissa otetaan huomioon

  • viemäriverkoston laajeneminen lähivuosina alueelle
  • kiinteistön haltijan ja sillä vakituisesti asuvien korkea ikä (yli 68 vuotta 9.3.2011) ja muut elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
  • kiinteistönhaltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Poikkeusta ei myönnetä uudisrakentamiseen eikä loma-asunnoille. Poikkeus voidaan myöntää vain, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäistä.

Vähäinen vedenkäyttö

Kiinteistöillä, joilla ei ole vesikäymälää ja vedenkäyttö on vähäistä (ei suihkua, lämminvesivaraajaa tai pesukoneita), jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, eikä jätevesisuunnitelmaa tai rakennusvalvonnan lupaa vaadita.

Näilläkin kiinteistöillä tulee huolehtia, että vedet eivät joudu suoraan vesistöön, vaan ne imeytyvät maahan. Myös vähäisistä vesistä tulee laatia jätevesiselvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet.

Etusivu