Päivitetty: 28.1.2022

Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja uusiminen vaativat aina vähintään toimenpideluvan, joka haetaan rakennusvalvonnasta.

Lupahakemukseen tulee liittää jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma tarvittavine liitteineen. Suunnitelma tulee teettää asiantuntevalla jätevesisuunnittelijalla.

Suunnittelijan tulee tehdä maastokäynti rakennuspaikalle sekä perehtyä alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteisiin, jonka perusteella järjestelmä valitaan ja suunnitelma tehdään. Suunnitelma liitetään kahtena kappaleena rakennuslupahakemukseen, tai toimenpidelupahakemukseen ja toimitetaan rakennusvalvontaan.

Rakennusvalvonta pyytää suunnitelmasta tarvittaessa lausunnon ympäristötoimistolta. Mikäli kiinteistöllä syntyy vain pieniä määriä pelkkiä sauna- ja/ tai keittiövesiä (kantovesi, tilapäinen letku), ei jätevesisuunnitelmaa ja rakennusvalvonnan lupaa vaadita.

Jätevesijärjestelmän rakentamisesta vastaavat rakennusvalvonnan hyväksymät vastaava työnjohtaja / kvv-työnjohtaja. Toimenpide-/ rakennusluvassa määrätään valvonnasta ja katselmuksista.

Vesiensuojeluyhdistysten verkkosivuilla on paljon tietoa haja-asutuksen jätevesiasioista, mm. ohjeet jätevesisuunnitelman suunnitteluun, suunnitelman tilaamiseen ja mallisuunnitelma.

Jos jätevesien johtamisesta voi aiheutua uoman, altaan tai vesistön pilaantumista (esim. useamman talon yhteiset järjestelmät, lomakylät), tulee jätevesien käsittelylle hakea ympäristölupa.

Etusivu