Päivitetty: 3.2.2023

Usein Kysytyt Kysymykset ja vastaukset (UKK)

Miksi tarvitaan lisää tontteja ja asuntoja? Kerrostaloja voi rakentaa keskustaan ja kaupungilla on paljon myymättömiä tontteja. Kaupungin väkiluku laskee ja myynnissä on paljon vanhojakin asuntoja.

Alue on kaupungin kehittämisen näkökulmasta houkutteleva mahdollisuus lisätä asumisen tarjontaa keskusta-alueella. Kaupungin tavoitteena on tukea kaupungin elinvoimasuutta lisäämällä asutusta kävelyetäisyydelle liikekeskustasta.

Keskusta-alueen tonttitarjonta on todella suppeaa ja houkuttelevia rakentamispaikkoja ei juurikaan ole. Katso kartta rakentamattomista tonteista keskustan tuntumassa. Samanaikaisesti Niemelänrannan selvitystyön kanssa kaupunki edistää myös ydinkeskustan rakentamisen mahdollisuuksia kaavamuutoksilla ja kannustamalla kiinteistöyhtiöitä esimerkiksi rakennusten korottamiseen.

Muonamiehenkadulta on alle kilometri Kauppatorille. Tavanomaisella kävelytahdilla matkan taittaa noin 10 minuutissa ja pyöräillen noin kahdessa minuutissa. Tämä sijainti tarjoaa siis hyvät mahdollisuudet liikkua nopeasti palveluiden äärelle, vaikka se ei olekaan aivan keskustassa.

Eikö alue ole kansallista kaupunkipuistoa?

Nykyisessä asemakaavassa yleissuunnitelman ehdottama täydennysrakentamisen alue on merkitty tunnuksella Y eli yleisen rakentamisen alue ja ranta-alueet on merkitty viheralueiksi. Mikonsaaren ja Kumpelin välinen alue ei ole osa kansallista kaupunkipuistoa, vaan kaupunkipuiston raja kulkee suoraviivaisesti Mikonsaaren länsikärjestä Kumpelin niemelle vettä pitkin. Kun rantaraittia kehitetään, sillä on kaikki edellytykset olla myös tältä kohdin osa kansallista kaupunkipuistoa ja siten nostaa kaupunkipuiston laatua entisestään.

Kansallisen kaupunkipuiston raja kartalla ja voimassa oleva asemakaava.

Mikä on MAL-sopimus ja mihin se kaupunkia velvoittaa?

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimukset vahvistavat seudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä.

Sopimuksissa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä suunnitellaan kokonaisuutena, mikä auttaa tekemään kauas katsovia suunnitelmia yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi ja toteuttamaan suuria liikenneinvestointeja. Kunnat varmistavat seudun asuntotuotantotarvetta vastaavan kaavavarannon vastaamaan vähintään viiden vuoden kehityksen tarvetta. Uusien asemakaavojen asuinkerrosalasta 80 % sijoitetaan keskustoihin ja kestävän liikkumisen kannalta hyville sijainneille.
Valtio osoittaa seudun kunnille kunnallistekniikka-avustuksia. Painopiste kunnallistekniikka-avustusten kohdentamisessa on keskusta-alueiden ja joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden täydennysrakentamisessa.

Tavoitteena on rakentaa ilmastoviisaita kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa helposti saavutettavilla alueilla ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen, osuutta liikenteestä. Sopimukset tukevat kaupunkiseutujen elinvoimaa ja sujuvan arjen rakentamista.

Niemelänrannan alue on MAL-sopimusta tehtäessä tunnistettu potentiaalisena sopimuksen mukaisena kehittämisalueena.

Tutustu MAL-sopimukseen osoitteessa https://storymaps.arcgis.com/collections/6545c196f4864b27a5984fd5a642dc5e

Missä on päätetty, että alueelle suunnitellaan rakentamista?

Elinvoimalautakunta on päättänyt aloittaa alueen selvitys- ja suunnittelutyön 9.3.2022.

Yleissuunnitelmatyö on aloitettu, koska on tunnistettu, että Niemelän aiemmin odottamaan jätetty ranta-alue voisi olla mahdollinen uuden asumisen kehittämiskohde. Yleissuunnitelmaprosessin tarkoitus on selvittää rakentamisen mahdollisuuksia ja keskustella alueen tulevaisuudesta.

Heinolan kaupungin strategiassa on yhtenä tavoitteena uudistuva työ ja asuminen. Tavoitteena on muuttovoiton vahvistaminen sekä monipaikkainen Heinola.

Valtuusto on hyväksynyt Heinolan ilmastotiekartan (HTI). Yhtenä teemana on hiilineutraali rakentaminen ja kehittämiskohteeksi on nostettu Niemelänrannan puupohjainen asuinalue – Puuheinola. Suunnittelutyö linkittyy myös Päijät-Hämeen ilmastotiekarttaan puurakentamisen edistämisen osalta.

Miksi tästä kerrotaan vasta, kun suunnitelmat on jo tehty?

Nyt on käynnissä suunnittelun ensimmäinen kierros. Suunnittelun aloittamisesta tiedotettiin ja pidettiin asukastilaisuus sekä kysely kesällä 2022. Suunnitelmaa esiteltiin asukastilaisuudessa joulukuussa ja siitä kerätään kommentteja nähtävillä olon aikana. Yleissuunnitelmasta pyydetään myös lausunto ELY-keskukselta ja alueelliselta vastuumuseolta ja myös lautakunnat ottavat siihen kantaa. Tämän jälkeen suunnitelmaa tarkennetaan kommenttien pohjalta. Yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään tavoitteiden toteuttamismahdollisuudet ja reunaehdot, sekä tehdään nimensä mukaisesti yleistasoinen suunnitelma. Tämän jälkeen alkaa alueen asemakaavoitus, jossa on omat lakisääteiset vuorovaikutusprosessinsa ja siten uusi mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa. Asemakaavoitusvaiheessa määritellään tarkemmin rakentamisen luonne: mm. rakentamisen paikat, laajuus ja korkeus.

Onko alueelle tehty tarkat luontoselvitykset?

Luontoselvitysten tarkoituksena on tuottaa laadukkaat ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset riittävät luontoselvitykset kohteen maankäytön suunnittelua ja luontovaikutusten arviointia varten. Ympäristövaikutusten arviointi on osa lakisääteistä asemakaavoitusprosessia. Täydennysrakentamisen alueella on tehty seuraavat selvitykset:

Heinolan Heinäsaari-Niemelä alueen luontoselvitykset. Luontoselvitys Metsänen 2022 (luontotyypit, pesimälinnusto, viitasammakko, sudenkorennot, päiväperhoset, mesipistiäiset)

Liito-oravaselvitys Heinolan Niemelässä, Luontoselvitys Metsänen 2021

Heinolan Heinäsaari–Niemelä alueen nilviäisselvitys. Luontoselvitys Metsänen 2021

Seuraavassa suunnitteluvaiheessatulee vielä tehdä selvitykset lepakoista ja vedenalaisesta elämästä.

Miksi tuhotaan yksi Heinolan hienoimmista alueista?

Alueelta on tunnistettu luontoarvoja, jotka ohjaavat sitä, mihin alueella voidaan rakentaa. Jotta asukkaat voisivat nauttia jatkossakin näistä luontoarvoista, ranta-alue jää yleiseen virkistyskäyttöön ja kalliokedon säilymisen edellytyksiä parannetaan. Ks. Myös kysymys ja vastaus suunnittelun ja rakentamisen tarpeellisuudesta.

Miksi talot eivät ole Heinäsaarentien varressa vaan keskellä arvokasta aluetta?

Yleissuunnitteluvaiheessa on pyritty selvittämään alueet, joille voidaan harkita asemakaavalla osoitettavan rakentamista. Heinäsaarentien varteen on mahdollista rakentaa Muonamiehenkadun alkuun ja nykyiselle matonpesupaikalle. Muilta osin tien varsi on liito-oravan elinympäristöä. Luontoarvoiltaan laadukkaimmat alueet on jätetty yleissuunnitelmassa rakentamisen ulkopuolelle. Asemakaavoitusvaiheessa rakentamisen sijoittelua voidaan tarkastella uudestaan, jos vaikka luontotiedot tarkentuvat.

Miksi yleissuunnitelma sisältää kelluvia taloja?

Aloite on tullut yksityiseltä kiinteistökehityssektorilta. Keskustan tuntumaan vesistön ääreen on jokseenkin mahdotonta tuottaa omarantaisia asuintontteja. Kelluvat asunnot ovat yksi ratkaisuvaihtoehto tällaiseen kysyntään. Kaupunki voi halutessaan toimia mahdollistajana. Kaupungille tämä on myös kustannustehokasta. Samankaltaista ratkaisua on aikanaan käytetty asuntomessuilla rakentamalla tekoniemi.

Voiko veden päälle rakentaa ilman kaavamuutosta?

Veden päälle rakentaminen vaatii asemakaavan muutoksen sekä lisäksi myös vesilain mukaisen vesiluvan. Vesilupaa haetaan aluehallintovirastolta ennen rakentamista.

Miten ympäristö- ja vesilaki vaikuttaa kelluvaan rakentamiseen?

Vesilain mukaisen luvan, eli vesiluvan tarve arvioidaan aina vesitaloushankkeiden yhteydessä, joka muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta, virtaamaa tai vesiympäristöä. Vesilaki ohjaa vesialueiden ja vesien käyttöä ja rakentamista. Vesilupaa koskevat hakemukset käsittelee aluehallintovirasto. Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla. Jos tarvitaan lupa molempien lakien perusteella, riittää yksi hakemus ja hankkeelle annetaan yksi lupa.  

Mitkä ovat mahdollisen ruoppauksen vaikutukset vesistöön ja luontoon?

Jatkosuunnitteluvaiheessa tehdään selvitys vedenalaisesta luonnosta ja tehdään sedimenttitutkimus, jossa selviää ruopattavan alueen maa-aineksen laatu ja myös mahdolliset epäpuhtaudet. Tarvittaessa selvitetään myös vedenalainen arkeologia. Selvitysten perusteella arvioidaan ruoppauksen vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Ruoppaustöistä tehdään työsuunnitelma. Ruoppauksen ajoittamisella syksyyn ja talveen voidaan vähentää luontoon kohdistuvia vaikutuksia. Pysyviä vaikutuksia veden laatuun ruoppauksella ei ole.

Rantaluontoon kohdistuvia rakentamisen aikaisia vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi aitaamalla rakentamisen ajaksi arvokas osa rantaviivasta.

Miten pelastustie ja pysäköinti järjestetään, jos kelluvia asuntoja rakennetaan?

Käynti laiturille sekä rakentamisen aikana että talojen valmistuttua on suunniteltu toteutettavan hotellin tontin vierestä Muonamiehenkadulta. Rakentamisen jälkeen alueelle sijoitetaan kelluvien talojen pysäköintialue, joka on esitetty yleissuunnitelmakartalla. Pelastustieksi riittää ajoyhteys laiturin ääreen rannalla ja riittävän levyinen kävely-yhteys laituria pitkin asuntoihin. Laiturin toiseen päähän tulee toteuttaa toinen poistumistie, jonka ei ole tarkoitus olla pääasiallinen käynti laiturille.

Miksi frisbeegolfrata poistuu Muonamiehen puistosta?

Frisbeegolf on ollut hyvä väliaikainen käyttötapa, joka on ylläpitänyt puiston puoliavointa maisemaa silloin, kun alueelle ei ole ollut muuta käyttöä. Täydennysrakentamisen myötä puistoalue halutaan vapauttaa yleiseen virkistyskäyttöön. Frisbeenheiton varoalueiden vuoksi laji soveltuu paremmin paikkoihin, jossa ei liiku paljon muita ihmisiä tai joissa väljyyttä ratojen ja reittien välillä on riittävästi. Tällaisia paikkoja ja laadukkaita ratoja löytyy muualta Heinolasta. On myös mahdollista tutkia lyhyemmän harjoitteluradan sijoittamista Muonamiehen puistoon ja/tai Möljänpuistoon, mutta yhdeksän reiän rata veisi todennäköisesti liian paljon tilaa muilta puistojen käyttäjiltä ja lisäisi turvattomuuden tunnetta. Heinolan frisbeegolf –seura on keskittänyt toimintansa urheilupuiston radalle.

Miksi hiihtolatu poistuu Muonamiehen puistosta?

Asukaskyselyssä tuli useampi palaute siitä, kuinka rantareitin haluttaisiin olevan jalankulkijoiden käytössä ympäri vuoden yhden harrastajaryhmän sijasta. Reitin käyttöpaine kasvaa entisestään uusien ranta-alueen toimintojen ja asukkaiden myötä. Ladut ja vapaan tyylin rata kärsivät kävelystä, joten joko raitin leveyttä täytyy kasvattaa tai hiihtolatu poistaa. Alueen luontoarvojen vuoksi on päädytty esittämään, että reitin leveys ja sijainti pysyy lehdon alueella samana, jolloin puita ei tarvitse kaataa reitin varrelta. Alueen kehittäminen ei määrittele rantareitin käyttöä. Jos myös jatkossa halutaan nykyiseen tapaan toteuttaa latu reitille, on se mahdollista.

Miten tämän järjettömyyden saa torpattua?

Kaupunki ja suunnittelijat ottavat mielellään vastaan hyvin perusteltuja näkemyksiä alueen kehittämisestä. Asemakaavoitusvaiheessa saa jättää mielipiteensä (muistutuksen) kaavasta. (MRL 65§.) Asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. (MRL 188§.)

Etusivu