Aluevaalit: ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä ti 11.1. klo 16 mennessä

Aluevaalit

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.00

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Heinolan kaupungin keskusvaalilautakunta
Heinolan kaupungintalo
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Puhelin 044 469 4361

Tutustu myös

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu