Päivitetty: 14.12.2020

Rakennetut puistot

Heinolan keskusta-alueella ja sen läheisyydessä on rakennettuja puistoalueita kaikkiaan 55,53 hehtaaria.

Rakennettu puistotyyppi edustaa perinteistä rakennettua puutarhamaista viheraluetyyppiä. Se sijaitsee yleensä keskeisellä paikalla rakennetussa ympäristössä.

Puisto on pienipiirteinen, selvästi rajattu alue ja siellä on runsaasti rakenteita ja koristeistutuksia. Puisto on toteutettu korkeatasoisesti, sillä on edustustehtävä ja sen käyttö on runsasta.

Alueen kuluminen on yleensä runsaan käytön vuoksi voimakasta. Kulumisen vuoksi alueella ei ole voitu juurikaan säilyttää alkuperäistä pohjakasvillisuutta vaan se on korvattu päällystein ja nurmikolla.

Puiston hoito on käsityövaltaista ja hoidolle asetetaan korkeat turvallisuus-, hygienia- ja siisteysvaatimukset.

Niitty- ja maisemapellot

Maisemapellot ja -niityt ovat useimmiten alkujaan peltoalueita, jotka halutaan taajama- ja maisemakuvallisesti säilyttää avoimina tulevaisuudessakin.

Tällaisten alueiden nurmettaminen ei käytännössä ole mahdollista eikä juuri toivottavaakaan.

Alueille kohdistuva kulutus kanavoituu pääasiassa kulkuväylille ja levähdyspaikoille.

Heinolan harjujen rinteet muodostavat kuin itsestään kuivien paikkojen niittyalueita, jotka eri aikaan kesästä kukkivat mitä monipuolisemmin ja eri niittykasveilla.

Niittyjä on kaikkiaan 10,68 hehtaaria. Maisemapeltoja Heinolalla on kaupungin pohjoispuolella Lusissa yli 2 hehtaarin alueella moottoritien varrella.

Puistometsät

Merkittävä osa kuntien kaavoittamasta viheralueista on metsää. Ne voivat olla osa alunperin suuremmasta metsäalueesta, joka kaavoitusvaiheessa on jaettu eri maankäyttötarkoituksiin.

Yleensä näillä alueilla on luonnonmukainen pohjakasvillisuus. Hoidon tavoitteet on pitää kasvillisuus elinvoimaisena ja huolehtia siitä että alueen käyttötarkoitus voi toteutua.

Puistometsät ovat alueita, joihin on muodostunut polkuverkostoja, ja näin muodostavat ns. lähivirkistysalueita eri puolella kaupunkia asuntoalueiden välittömässä läheisyydessä.

Puistometsiä on Heinolassa otettu käyttöön kaikkiaan 200,59 hehtaaria.

Etusivu