Harjoittelu

Päivitetty: 30.11.2022

Haemme vuosittain Heinolan kaupungin eri toimialoille korkeakouluharjoittelijoita tutustumaan, työskentelemään ja osallistumaan kaupungin toimintaan. Tänä vuonna haettavia korkeakouluharjoittelupaikkoja oli yhteensä kahdeksan kaupungin eri toimialoilla. Haku päättyi 24.2. Tehtävät räätälöidään opiskelijan vahvuuksia ja oppimistavoitteita tukeviksi. Tarjoamme mahdollisuutta päästä hyödyntämään ja soveltamaan opinnoissa hankittua osaamista käytäntöön. Opiskelijoilta odotetaan oma-aloitteista työotetta, hyviä digi- ja vuorovaikutustaitoja, sekä kehittämisintoa ja halua oppia uutta.

Harjoittelu on kokoaikaista ja palkka on 1.500 euroa/kk. Harjoittelun kesto on 3–5 kuukautta.

Vuoden 2022 harjoittelupaikat:

Yhteiset palvelut (2 paikkaa)

Yhteisten palveluiden toimialalla hallinnossa tehtäviisi kuuluvat muun muassa päätösten valmisteluun liittyvät taustaselvitystyöt, hallintoon ja/tai talouteen ja/tai henkilöstöhallintoon liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelu, sekä palvelujen järjestämiseen liittyvät selvitykset. Tietohallinnossa tehtävät koostuvat puolestaan digitalisaation ja/tai tietoturvaan liittyvistä kehittämistehtävistä.

Tekniikka (1 paikka)

Teknisellä toimialalla tehtäviin kuuluvat katuyksikön puistot- ja liikunta-alueet työnjohtotehtävät kuten työmaiden valvonta, ohjaus, järjestely, seuranta, työnjohdon sijaistaminen, kustannusarviolaskenta / jälkiseuranta, materiaalitilaukset, kaapelinäyttötilaukset, yhteydenpito kolmansiin osapuoliin rakennuskohteissa, tiedottaminen, kokouksiin osallistuminen, laskun tarkastus ja koneseuranta.

Hyvinvointi (2 paikkaa)

Hyvinvoinnin toimialalla on tarjolla kaksi paikkaa. Koulupsykologiharjoittelijana keskeisiä työtehtäviä ovat lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät tukikeskustelut, psykologiset tutkimukset ja tukitoimien suunnittelu yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun henkilöstön sekä tarvittaessa muiden verkostojen kanssa. Lisäksi työssä on mahdollista panostaa ryhmä- ja luokkakohtaisen työskentelyn ja konsultoivan työotteen vahvistamiseen. Virikkeellisen elämän palvelualueen harjoittelija työskentelee museo-, kirjasto-, liikunta ja/tai nuorisopalveluissa.

Lupa- ja valvonta (2 paikkaa)

Lupa- ja valvontatoimialalla tehtävät koostuvat ympäristönsuojelun viranomaispalvelujen projektiluonteisista tukitehtävistä sekä rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen projektiluonteisista tukitehtävistä.

Elinvoima (1 paikka)

Elinvoimatoimialalla tehtävät voivat liittyä esimerkiksi elinkeinoasioihin, kehittämishankkeisiin, ekosysteemityöhön tai asiakkuudenhallintaan hakijan mielenkiinnon mukaan.

Etusivu