Tähtisilta auringonlaskussa

Päivitetty: 29.4.2024

Ilmoitetut sidonnaisuudet eli Heinolan kaupungin sidonnaisuusrekisteri löytyy tämän sivun sivupalkin linkin kautta. Linkin kautta aukeaa toimielinten-, aakkostettu luottamushenkilöiden- ja johtavien viranhaltijoiden haku. Sidonnaisuusilmoitusvelvollisten henkilöiden kohdalle aukeaa näkyviin ilmoitetut sidonnaisuudet tai teksti ”ei ilmoitettavaa” tai ”ilmoitusta ei ole saatu”.

Miten ilmoitat sidonnaisuudet

Ohje perustieto- ja sidonnaisuustietoilmoituksen tekemiseen löytyy toimielinten CloudMeeting-tiedostoista: Yleiset tiedostot, Ohjeita luottamushenkilöille, Perustiedot ja sidonnaisuustiedot. Samasta ohjeesta löytyy kopioitavaksi Silmu-linkki, jonka kautta ilmoitukset tehdään käyttäen Suomi.fi -tunnistautumista. Tämän sivun sivupalkista löytyy tiivistetysti tieto Heinolan kaupungin sidonnaisuusilmoitusvelvollisista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista sekä taustatietoa sidonnaisuustietojen keräämisestä sekä kuntaliiton tiedote sidonnaisuuksiin liittyen.

Sidonnaisuudet kuntalain mukaan

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan, joihin kuuluvat johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä (= liike- ja ammattitoiminta), merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on luottamustehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoituksen jättäminen ja sen ajan tasalla pitäminen on ilmoitusvelvollisen omalla vastuulla.

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta ja seuranta

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa kerran vuodessa kaikki ilmoitukset ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit valtuustolle tiedoksi sekä tarvittaessa muulloinkin listan tapahtuneista muutoksista. Tarkastuslautakunnan ylläpitämä sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa (kaupungin verkkosivuilla), jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Julkaistava rekisteri päivitetään aina tarvittaessa.

Sironnaisuusrekisteriin liittyen asiakirjajulkisuuskuvaus löytyy Heinolan kaupungin verkkosivuilta polkua: Kaupunki ja päätöksenteko > Asiointipalvelu > Asiakirjajulkisuuskuvaus > Yhteiset palvelut -toimiala > Sidonnaisuusrekisteri

Etusivu