Päivitetty: 2.5.2023

Heinolan kaupunki koordinoi kuntayhteistyönä Heinolan ja Sysmän Helmi-hankkeita v. 2022 ja 2023. Heinolassa kunnostetaan Isiäistä, joka on maakunnallisesti arvokas lintuvesi. Sysmässä sijaitsevat Sysmän lintuvedet ovat valtakunnallisesti arvokas lintuvesikokonaisuus, jonka kunnostaminen on aloitettu Antialanlahden ja Puhdistamonlammen kunnostuksella. Samalla tuetaan Hovilan perinnebiotoopin kunnostusta.

Helmi-ohjelma

Nykyisessä hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa ja saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet. Helmi-elinympäristöohjelma on yksi hallitusohjelman keskeisistä toimenpiteistä elinympäristöjen hoidossa ja ennallistamisessa sekä osaltaan suojelutason parantamisessa.

Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen, heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamiseen tähtäävä toimintaohjelma, joka kohdentuu sekä suojelualueille että niiden ulkopuolelle. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Helmi-ohjelmasta 27.5.2021. Periaatepäätökseen sisältyy myös päätös METSO-ohjelman jatkosta.

Helmi-ohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen osallistuu vastuuministeriöiden lisäksi myös hallinnon organisaatioita sekä muita toimijoita, kuten kuntia, ympäristö- ja metsäalan toimijoita, yhdistystoimijoita ja paikallisyhteisöjä. Helmi-ohjelma tähtää toimenpiteiden kohdentamiseen yli teema- ja elinympäristörajojen, eri toimijoiden yhteistyöllä ja rahoituskeinoja joustavasti yhdistäen.

Heinolan Isiäis-lintujärven kunnostus

Heinolan kaupunki ja Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ovat aloittaneet hankkeen lintuvetenä maakunnallisesti arvokkaan Isiäis-järven kunnostamiseksi. Isiäisellä pesii useita vaarantuneita ja taantuneita lintulajeja ja se toimii merkittävänä levähdysalueena muuttaville vesilinnuille. Se kuuluu myös Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle Kunta- ja Järjestö-Helmi -erityisavustusta. Hanke toteutetaan vuosien 2022-23 aikana.

Isiäis-järven kunnostushanke

Järven tila on heikkenemässä umpeenkasvamisen johdosta ja se vaatii pikaisia hoitotoimenpiteitä. Hankeaikana toteutetaan seuraavat hoitotoimenpiteet:

  • kasvillisuuden niitot
  • pensaikon raivaukset
  • lintujen tekopesien rakentaminen
  • linnunpönttöjen sijoittaminen rannoille
  • haitallisten vieraspetojen pyynti loukuilla

Toimenpiteiden jälkeen järjestetään muutonaikainen ja pesimälinnuston seuranta.

Hankkeeseen luodaan alueellinen yhteistoimintamalli, jota varten kootaan yhteisöjä, maanomistajia, asukkaita ja muita sidosryhmiä työskentelemään tavoitteiden toteutumiseksi. Tavoitteena on koota yhteistoimintaryhmä yhteen, sekä jakaa tietoa ja osaamista. Yhteistoimintamalli mahdollistaa kohteen paremman hoidon ja helpottaa hoidon ulkopuolisen rahoituksen hankintaa.

Isiäisen kunnostushanke ja Heinola

Sijainniltaan hankealue kytkeytyy kiinteästi Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon ja tuo merkittävän lisän lähialueen virkistys- ja opetuskohteena. Kunnostuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus pesimälinnustoon. Isiäisen rannalle on rakennettu lintutorni ja alueelle rakennetaan levähdyspaikka. Alueelle tulee olemaan esteetön pääsy. Näin hankkeen ekologiset tavoitteet linnuston ja elinympäristön tilan parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä kytkeytyvät kestävän kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön kehittämiseen Heinolassa.

Sysmän lintuvedet ja Hovilan perinnebiotooppi

Sysmän kunta ja Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ovat hakeneet Helmi-ohjelman mukaista erityisavustusta valtakunnallisesti arvokkaiden Sysmän lintuvesien ja Hovilan laitumien perinnebiotoopin kunnostamiseen.

Hanke on osa Sysmän lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia toimia, joihin
kunta ja lintuyhdistys haluavat panostaa kohteiden valtakunnallisen merkityksen vuoksi.
Alueen uhanalaisen ja arvokkaan pesimälinnuston on todettu taantuneen monen lajin
osalta ja myös Hovilan laitumien kasvillisuudessa on tapahtunut heikentymistä ja
umpeenkasvua. Lintuvesikohteet ja osa perinnebiotoopistakin kuuluu Natura 2000 –
alueeseen.

Alueelta on laadittu vuonna 2020 hoito- ja käyttösuunnitelma, joten hankkeen
toteuttamiselle on olemassa hyvät ja tuoreet lähtötiedot.

Helmi-hanke ja Sysmä

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtakunnallisesti arvokkaan lintuvesikohteen ja
perinnebiotoopin tilaa. Lisäksi hanke luo yhteistoimintamallin jonka avulla osalliset
pystyvät jatkossa paremmin hankkimaan hoito- ja kunnostustoimiin ulkopuolista
rahoitusta sekä jatkamaan kohteiden hoitoa ja kunnostamista tietotaidon ja osaamisen
sekä kontaktien karttuessa.

Hankkeella arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus kohteen pesimälinnustoon
sekä perinnebiotoopin kasvillisuuteen. Hankkeen pitkäaikaisempana tavoitteena on
saada Hovilan laitumille jatkuvampaa laidunnusta, joka paitsi ylläpitää
perinnebiotooppia, myös ennallistaa lintuveden rantaluhtaa. Yhteistoiminnan ja
viestinnän kautta hankkeella saadaan aikaan myös näkyvyyttä, joka voi heijastua monin
tavoin alueen huomiointiin ja lisätä sen kiinnostavuutta vaikkapa matkailijoiden ja
kesäasukkaiden puolelta.

Helmi-hankkeiden esittely
Etusivu