Käsistä muodostettu sydän pilviä vasten

Varhaiskasvatusta kehitetään jatkuvasti mm. erilaisten hankkeiden avulla, joissa valtionavustusta käytetään hankkeen määrittelemiin päämääriin.

Tasa-arvohankkeet 2020-2021

Heinolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa on alkanut tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021 tähtäävä hanke. Heinolan varhaiskasvatuksessa on suuri määrä lapsia eriasteisen tuen parissa, Lisäksi useimmissa päiväkotiryhmissä on muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia lapsia, jotka tarvitsevat monipuolisia lisäresursseja ja tukea arjessaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja muuttaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria yhä vahvemmin monipuolisen kasvatuksen ja opetuksen suuntaan. Hankerahalla saamme päiväkoteihin taide- ja liikuntakasvattajat, sekä kaksi resurssiopettajaa.

Lue lisää hankkeesta uutisesta Valtion erityisavustus Heinolan varhaiskasvatukseen

Toinen vastaava meneillään oleva tasa-arvohanke on esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen tähtäävä hanke. Hankeavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

Hankerahalla on palkattu esi- ja perusopetukseen opettajia samanaikaisopettajiksi.

Näkyväksi – Hyvinvointia edistävät oppimisympäristöt – seudullinen hanke 2019-2021

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön merkitys lasten kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle sekä henkilöstön rooli vuorovaikutuksen mallittajana. Tavoitteena on kehittää yhdessä uudenlaisia työ- ja toimintatapoja, joilla tuetaan lasten kehitykselle suotuisan psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumista. Kehitettyjä työ- ja toimintatapoja testataan ja edelleen kehitetään seudullisessa yhteistyössä.

Hankerahaa on käytetty henkilöstön koulutukseen ja uudenlaisien työvälineiden kehittämiseen psyykkisen ja sosiaalisen varhaiskasvatusympäristön vahvistamiseksi.

Positiivinen diskriminaatio -hanke 2019–2021

Heinolan varhaiskasvatuspalvelut toimivat lähipalveluperiaatteella, jossa lapsen varhaiskasvatuspaikka on pääsääntöisesti lasta lähimpänä olevassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Lähipalvelujen järjestämisessä haasteena on tarjota riittävät tukipalvelut lapsille omassa, lapselle tutussa päiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa kaksi- ja monikielisten lasten määrä on lisääntynyt. Lisäresursseilla pystymme paremmin tukemaan kaksi- ja monikielisiä lapsia sekä tukemaan varhaisemmin lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Hankerahalla on Heinolassa palkattu kaksi avustajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa hankkeen ajaksi sekä hankittu tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevaa tukimateriaalia. Hankerahaa on lisäksi käytetty suomi toisena kielenä (S2) opetukseen.

Koronan vaikutusten tasoitus -hanke 2020-2021

Hankerahoitus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Hankerahalla on mm. palkattu varhaiskasvatukseen lisähenkilöstöä.

Etusivu