Lapset istuvat penkillä

Päivitetty: 29.11.2021

Hyvinvointilautakunta 16.9.2020

Palvelua ohjaava lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslain (540/2018) § 5 mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Samassa pykälässä mainitaan niin ikään, että päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää varhaiskasvatuslain 9 § mukaan enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen.

Varhaiskasvatuslain 13 § mukaisesti vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Oikeus vuorohoitoon ei ole siis lapselle subjektiivinen oikeus.

Vuorohoidon määritelmä

Vuorohoitoa on kello 18.00–6.00 välillä tapahtuva varhaiskasvatus ja / tai viikonloppuna tapahtuva varhaiskasvatus. Ympärivuorokautista varhaiskasvatusta järjestetään kaikkina vuorokaudenaikoina ja kaikkina viikon päivinä.

Oikeus vuorohoitoon

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa järjestetään ainoastaan niille lapsille, joiden sopimukseen varhaiskasvatuksesta on kirjattu vuorohoidon tarve lapsen huoltajien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Mikäli lapsen vuorohoitotarve on satunnaista, alle 5 kertaa kuukaudessa, järjestetään lapsen varhaiskasvatus omassa päiväkodissa, mutta tarvittava vuorohoito vuoropäiväkodissa. Tällöin huoltajilla on mahdollisuus tehdä myös ilta-, yö- ja viikonloppuvarauksia sähköiseen hoitoaikavarausjärjestelmään. Varhaiskasvatuksen järjestäjä pyytää vuorohoitoa haettaessa työnantajan todistuksen huoltajan vuorotyöstä tai oppilaitoksen todistuksen opiskelusta iltaisin ja/tai viikonloppuisin.

Vuorohoidon tarve voi syntyä vanhempien säännöllisestä ja jatkuvasta vuorotyöstä tai ammattiin tähtäävän päätoimisen opiskelun lähiopetuksesta. Vuorohoidossa lasten läsnäoloajat varhaiskasvatuksessa perustuvat lähtökohtaisesti vanhempien työvuoroihin. Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä lisäksi yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Kohtuulliseksi nukkumisajaksi määritellään kahdeksan tuntia. Muut lastenhoidon tarpeet tulee järjestää muulla tavalla.

Lähtökohtaisesti vanhemman vapaa- ja lomapäivät ovat lapsen vapaa- ja lomapäiviä. Lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta myös vuorohoidossa oleva lapsi tarvitsee vapaapäiviä varhaiskasvatuksesta. Vuorohoidossa olevalla lapsella tulee olla kalenterikuukaudessa keskimäärin 8 vapaapäivää. Sopimukseen lapsen varhaiskasvatuksesta kirjataan suunnitelma lapsen vuorohoidon toteuttamisesta ja vapaapäivien toteutumisesta. Vanhempien vapaapäivinä lapselle ei tarjota vuorohoitoa. Jos vuorohoidon tarve päättyy, lapselle järjestetään mahdollisimman pikaisesti varhaiskasvatuspaikka toisesta ryhmästä, päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Lapsen siirtämisestä toiseen ryhmään, päiväkotiin tai perhepäivähoitoon sekä siirron toteuttamisajankohdasta päättää Heinolan varhaiskasvatus. Lapsen huoltajien kanssa keskustellaan asiasta ennen ko. päätöksen tekemistä.

Vuorohoidon tarpeesta ilmoittaminen

Kun lapsi aloittaa vuorohoidossa, vanhemmat käyvät päiväkodin johtajan kanssa aloituskeskustelun. Keskustelussa sovitaan lapsen vuorohoidon toteuttamisesta.

Lapsen seuraavan viikon ja viikonlopun varhaiskasvatuksen tarpeet, sisältäen ilta- ja yöhoidon tarpeet, tulee tallentaa sähköiseen Edlevo-järjestelmään (ent. Tieto Edu) sunnuntaina klo 24 mennessä, jolloin järjestelmä lukkiutuu. Jos Edlevo-varausta (ent. Tieto Edu) ei ole tehty, katsotaan, ettei lapsella ole tarvetta varhaiskasvatukseen. Edlevoon (ent. Tieto Edu) ei merkitä vanhempien työaikoja, mutta tarvittaessa huoltajien on toimitettava työnantajan vahvistamat työvuorolistat vuorohoitoyksikköön.

Henkilökunnan työvuorot laaditaan vanhempien Edlevoon (ent. Tieto Edu) tekemien varhaiskasvatusajan varausten ja vanhempien työvuorojen perusteella. Määräajan jälkeen ilmoitetut tarpeet pystytään huomioimaan ainoastaan, mikäli se henkilökunnan vahvistettujen työvuorojen mukaan on mahdollista. Muuttuneista varhaiskasvatusajoista ja työvuoron muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi päiväkotiin. Sama koskee myös tilapäisen vuorohoidon tarvetta. Linjauksilla varmistetaan varhaiskasvatusasetuksen mukainen henkilöstömäärä ja työehtosopimusmääräysten toteutuminen henkilökunnan työaikajärjestelyissä.

Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuspalvelut keskitetään. Näinä aikoina tarvitsemme tiedon lasten varhaiskasvatustarpeista jo aikaisemmin henkilökunnan lomajärjestelyiden vuoksi.

Ruokailu vuorohoidossa

Aamupala 8.00–8:15
Lounas 11.00–11:15
Välipala 14.00–14:15
Päivällinen 18:00–18:15
Iltapala 19.30–19:45

Ateriat tarjotaan niille lapsille, jotka ovat varanneet varhaiskasvatusajan mainittuihin ateria-aikoihin ja ovat ko. aikoina läsnä.

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa sekä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki esiopetuksessa

Lapsen yksilöllinen tuen tarve arvioidaan ja tuki suunnitellaan yhdessä huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Ko. asiat kirjataan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Esiopetus vuorohoidossa

Esiopetus toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti pääasiallisesti kiinteissä vertaisryhmissä, pienryhmissä sekä yksilöopetuksena. Esiopetusta ei järjestetä viikonloppuisin. Varhaiskasvatuksen laskutusjärjestelmä vähentää automaattisesti esiopetuksen 4 tunnin päivittäisen (arkipäivisin ma-pe) osuuden varhaiskasvatuksen laskutuksesta. Tätä vähennystä ei tehdä koulujen loma-aikoina, koska silloin ei tarjota esiopetusta.

Etusivu