Lapset istuvat penkillä

Päivitetty: 31.1.2024

.

Hyvinvointilautakunta 23.01.2024

Palvelua ohjaava lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslain (540/2018) § 5 mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Samassa pykälässä mainitaan niin ikään, että päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää varhaiskasvatuslain 9 § mukaan enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen.

Varhaiskasvatuslain 13 § mukaisesti vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Oikeus vuorohoitoon ei ole siis lapselle subjektiivinen oikeus.

Vuorohoidon määritelmä

Vuorohoitoa on kello 18.00–6.00 välillä tapahtuva varhaiskasvatus ja / tai viikonloppuna tapahtuva varhaiskasvatus. Ympärivuorokautista varhaiskasvatusta järjestetään kaikkina vuorokaudenaikoina ja kaikkina viikon päivinä.

Oikeus vuorohoitoon

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa järjestetään ainoastaan niille lapsille, joiden sopimukseen varhaiskasvatuksesta on kirjattu vuorohoidon tarve lapsen huoltajien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Mikäli lapsen vuorohoitotarve on satunnaista, alle 5 kertaa kuukaudessa, järjestetään lapsen varhaiskasvatus omassa päiväkodissa, mutta tarvittava vuorohoito vuoropäiväkodissa. Tällöin huoltajilla on mahdollisuus tehdä myös ilta-, yö- ja viikonloppuvarauksia sähköiseen hoitoaikavarausjärjestelmään. Varhaiskasvatuksen järjestäjä pyytää vuorohoitoa haettaessa työnantajan todistuksen huoltajan vuorotyöstä tai oppilaitoksen todistuksen opiskelusta iltaisin ja/tai viikonloppuisin.

Vuorohoidon tarve voi syntyä vanhempien säännöllisestä ja jatkuvasta vuorotyöstä tai ammattiin tähtäävän päätoimisen opiskelun lähiopetuksesta. Vuorohoidossa lasten läsnäoloajat varhaiskasvatuksessa perustuvat lähtökohtaisesti vanhempien työvuoroihin. Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä lisäksi yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Kohtuulliseksi nukkumisajaksi määritellään kahdeksan tuntia. Muut lastenhoidon tarpeet tulee järjestää muulla tavalla.

Lähtökohtaisesti vanhemman vapaa- ja lomapäivät ovat lapsen vapaa- ja lomapäiviä. Lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta myös vuorohoidossa oleva lapsi tarvitsee vapaapäiviä varhaiskasvatuksesta. Vuorohoidossa olevalla lapsella tulee olla kalenterikuukaudessa keskimäärin 8 vapaapäivää. Sopimukseen lapsen varhaiskasvatuksesta kirjataan suunnitelma lapsen vuorohoidon toteuttamisesta ja vapaapäivien toteutumisesta. Vanhempien vapaapäivinä lapselle ei tarjota vuorohoitoa.

Jos vuorohoidon tarve päättyy, lapselle järjestetään mahdollisimman pikaisesti varhaiskasvatuspaikka toisesta ryhmästä, päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Lapsen siirtämisestä toiseen ryhmään, päiväkotiin tai perhepäivähoitoon sekä siirron toteuttamisajankohdasta päättää Heinolan varhaiskasvatus. Lapsen huoltajien kanssa keskustellaan asiasta ennen ko. päätöksen tekemistä.

Vuorohoidon tarpeesta ilmoittaminen

Kun lapsi aloittaa vuorohoidossa, vanhemmat käyvät päiväkodin johtajan kanssa aloituskeskustelun. Keskustelussa sovitaan lapsen vuorohoidon toteuttamisesta.

Lapsen seuraavan viikon ja viikonlopun tarve varhaiskasvatukseen, sisältäen ilta- ja yöhoidon tarpeet, tulee tehdä sähköisesti Edlevo-järjestelmän kautta sunnuntaihin klo 24 mennessä. Tämän jälkeen järjestelmän kautta ei ole enää mahdollista tehdä varauksia. Jos varausta ei ole tehty Edlevoon määräaikaan mennessä, katsotaan, ettei lapsella ole tarvetta varhaiskasvatukseen ko. viikolla.

Lasten varhaiskasvatustarpeesta koulujen loma-aikoina sekä juhlapyhinä tarvitaan tieto vuorohoitoyksikköön vähintään kolme viikkoa aiemmin henkilökunnan lomajärjestelyiden vuoksi. Tarkemmat aikataulut ja toimintaohjeet varaamisesta huoltajille tiedottaa päiväkodin johtaja.

Edlevoon ei merkitä vanhempien työaikoja, mutta huoltajien on toimitettava työnantajan vahvistamat työvuorolistat päiväkodin johtajan määrittelemällä tavalla vuorohoitoyksikköön.

Henkilöstön työvuorot suunnitellaan vanhempien Edlevoon tekemien varhaiskasvatusaikavarausten ja vanhempien työvuorojen perusteella. Määräajan jälkeen ilmoitetut tarpeet pystytään huomioimaan ainoastaan henkilöstön vahvistettujen työvuorojen puitteissa. Muuttuneista varhaiskasvatusajoista ja työvuoron muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi päiväkotiin. Sama koskee myös tilapäisen vuorohoidon tarvetta. Näin varmistetaan valtioneuvoston asetuksen mukainen varhaiskasvatusta koskeva henkilöstömitoitus sekä työehtosopimusten määräysten toteutuminen työaikajärjestelyissä

Ruokailu vuorohoidossa

Aamupala 8.00–8:15
Lounas 11.00–11:15
Välipala 14.00–14:15
Päivällinen 17.30-17.45
Iltapala 19.30–19:45

Ateriat tarjotaan niille lapsille, jotka ovat varanneet varhaiskasvatusajan mainittuihin ateria-aikoihin ja ovat ko. aikoina läsnä.

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa sekä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki esiopetuksessa

Lapsen yksilöllinen tuen tarve arvioidaan ja tuki suunnitellaan yhdessä huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Tuen tarpeeseen ja toteutukseen liittyvät asiat kirjataan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja/tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Lisäksi annettavasta tuesta tehdään tarvittaessa lainsäädännön mukainen hallintopäätös.

Esiopetus vuorohoidossa

Esiopetus toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti pääasiallisesti kiinteissä vertaisryhmissä, pienryhmissä sekä yksilöopetuksena. Esiopetusta ei järjestetä viikonloppuisin. Varhaiskasvatuksen laskutusjärjestelmä vähentää automaattisesti esiopetuksen 4 tunnin päivittäisen (arkipäivisin ma-pe) osuuden varhaiskasvatuksen laskutuksesta. Tätä vähennystä ei tehdä koulujen loma-aikoina, koska silloin ei tarjota esiopetusta.

Etusivu