Luonnonsuojeluasetuksessa on määritelty erityisesti suojeltaviksi lajeiksi sellaisia lajeja, joiden häviämisuhka on ilmeinen.

Heinolassa on useita tällaisten lajien esiitymisalueita, lähinnä liito-oravia, valkoselkätikkoja sekä paahdealueiden perhosia.

Hämeen ELY-keskus tekee tarpeen mukaan näiden esiintymisalueiden rajauspäätöksiä. Niitä on tehty yli kahdellekymmenelle alueelle, yleensä rajaamaan liito-oravan elinympäristö metsähakkuun ulkopuolelle.

Suojellut luontotyypit

Luonnonsuojelulaissa on lueteltu yhdeksän suojeltua luontotyyppiä.

Niihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu.

Hämeen ELY-keskus (aiemmmin ympäristökeskus) on tehnyt Heinolassa 14 suojeltavan luontotyypin rajausta, lähinnä jalopuumetsiköitä.

Suojeltavia luontotyyppejä on myös luonnonsuojelualueiksi rauhoitetuilla alueilla.

Etusivu