Päivitetty: 11.2.2021

Suoritettavat katselmukset päätöksen lupaehtojen mukaan

Aloituskokous / Aloitusilmoitus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Muita osapuolia voivat olla rakennustyön laajuuden mukaan mm. erityisalojen työnjohtajat, erityissuunnittelijat, urakoitsijat ja rakennuttajan valvojat, mikäli he ovat tiedossa sekä viranomaisista mm. pelastuslaitoksen edustaja.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennuttajalle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadun varmistamiseksi.

Pienemmissä hankkeissa riittää aloitusilmoitus, jonka voi tehdä sähköpostilla suoraan rakennusvalvonta@heinola.fi tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme.

Aloitusilmoitusmenettely on esitetty lupapäätöksessä.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus toimitetaan, kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta-, paalutus- tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on tehty aloituskokouksessa sovitussa vaiheessa.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus toimitetaan, kun kantavat rakenteet sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty.

Rakennekuvat tulee olla toimitettu sähköiseen palveluun / rakennusvalvontaan ennen katselmuksen tilaamista.

LVI-katselmukset

Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset toimitetaan, kun lämmityslaitteistot, vesi- ja viemärilaitteistot ja ilmanvaihtolaitteistot on tehty.

Hormikatselmus

Hormitarkastus toimitetaan, kun savuhormi on valmiina ja etäisyydet palaviin rakennusosiin ovat tarkastettavissa. Tarkastuksessa tarkastetaan myös kulku katolle, katolla sijaitseville savupiipuille sekä nuohouksen suorittamisen helppous ja turvallisuus. Hormikatselmuksen suorittaa yleensä vastaava työnjohtaja.

Käyttöönotto/loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa tai osittaisessa loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa.

Rakennus tai sen osa voidaan hyväksyä käyttöön otettavaksi suorittamalla siinä osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus). Osittaisessa loppukatselmuksessa huolehditaan erityisesti siitä, että käyttöön hyväksytty rakennuksen osa on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen.

Rakennuksen julkisivun tulee vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta yleensä olla valmis ennen rakennuksen käyttöön hyväksymistä. Aina on kuitenkin syytä huolehtia, ettei kosteus tai muu haitta pääse turmelemaan rakennusta julkisivutöiden keskeneräisyyden vuoksi.

Etusivu