Päivitetty: 1.3.2021

Purkamislupa

Heinolassa rakennuksen purkamiseen asema-kaava-alueella vaaditaan aina purkamislupa. Rakennusvalvontaviranomainen voi hakemusta käsitellessään vaatia, että hakija toimittaa asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta. Tarvittaessa pyydetään purkulupaan lausunto museolta ja Ely-keskukselta. Isommissa kohteissa voidaan edellyttää myös purkamissuunnitelmaa ennen purkamisen aloittamista.

Haja-asutusalueella rakennuksen purkamiseen riittää purkamisilmoitus (kevyempi lupakäsittely) 30 pv ennen purkamisen aloittamista, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimi näin

Hae lupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos se ei onnistu, voit hakea lupaa myös hakemuslomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitset asemapiirroksen, mihin purettava rakennus on merkitty. Purkujätteen sijoituksesta pyydetään myös selvitys ennen loppukatselmusta.

Hankkeeseen ryhtyvänä huolehdi siitä, että työn suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista/purkamista koskevien määräysten, säännösten ja myönnettyjen lupien mukaisesti.

Purkamislupa/purkamisilmoitus haetaan Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Tarvittaessa tarkista ensin rakennusvalvonnasta, vaaditaanko purkamiseen purkamislupa vai purkamisilmoitus.

Etusivu