Asiakaspalvelussa tilapäinen muutos

Lupa-assistenttien koulutuspäivien vuoksi asiakaspalvelunumeromme on suljettu 18.-19.5. Kiireellisissä asioissa yhteydenotot suoraan rakennustarkastajien numeroihin.

—————————————————

Kesän loma-ajat

Rakennustarkastajat:
Juha Mara 11.7. – 7.8.
Eero Kärkkäinen 27.6. – 7.8.
Jani Hyttinen 7. – 8.7.

Lupa-assistentit:
Anja Kritz 4. – 24.7.
Aleksandra Zakharova 18.7. – 7.8.
Merja Laine 4.7. – 30.10.

Kaupungintalo on suljettu 4. – 24.7. Asiakaspalvelunumeromme on toiminnassa koko kesän. Huomioithan kuitenkin että lomien aikana lupien käsittely viivästyy ja katselmukset kannattaa varata hyvissä ajoin.

—————————————————

Lumien käsittelyssä huomioitavaa

Lumien käsittely ja varastointi tulee huomioida seuraavat asiat.

Lumien käsittelyssä ja varastoinnissa on huomioitava rakennusjärjestyksen 20 §:n määräykset

Sade- ja sulamisvedet sekä salaojiin kertyvä vesi imeytettävä omalla tontilla. Jos se ei ole mahdollista, ne on johdettava hulevesiverkostoon tai avo-oja-järjestelmään kaupungin niin salliessa.

Hulevesien johtaminen on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu vettymishaittaa

omalle tai naapurikiinteistölle tai yleiselle alueelle.

Pihojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon lumen varastointi. Lumen varastoinnista ei saa olla haittaa rakennuksille, naapureille tai pelastustoimelle. Lumen tuominen ja varastointi ajoradalle sekä asemakaavan mukaisille autopaikoille on kielletty.

Lumet on tarvittaessa kuljetettava lumen keräyspaikkoihin, jotta vältytään sulamisvesien aiheuttamilta ongelmilta ja vaurioilta.

——————————————————

Tiedotus kiinteistön omistajille

Lumikuorma kasvaa koko maassa

Suomen ympäristökeskus (SYKE) suosittelee tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa

Kiinteistöjen omistajien velvollisuutena on tarkkailla tilannetta sekä heitä kehotetaan ryhtyvän toimenpiteisiin, mikäli lumikuormat katolla niin vaativat.

Suomen ympäristökeskus on huomauttanut nettisivuillaan, että suurten hallien kattorakenteita on syytä tarkkailla. Kiinteistönomistajan on seurattava lumikuormaa aktiivisesti ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan, myös jos lunta on kertynyt erityisen runsaasti vain jollekin osalle kattoa.

Kiinteistöjen omistajien on huolehdittava siitä, että katoilta estetään lumen ja jäiden putoaminen kulkuväylille tai paikkoihin jossa se aiheuttaa vaaraa henkilöille tai omaisuudelle.

Alueelliset ja ajankohtaiset kattojen lumikuormista, jotka sisältävät mm. peruslumikuormien ylitykset sekä lumenpudotusohjeista voit lukea lisää

Lumikuorma kasvaa koko maassa -tiedotteesta

Heinolassa 4.2.2022

Heinolan kaupungin rakennusvalvonta

————————————————–

Uusi asiointikanavamme Kauppapalvelu on nyt avattu

Uusi sähköinen asiointipalvelumme, jonka kautta voit verkossa ostaa haluamasi lupakuvat ja esimerkiksi kiinteistön nykytilannetulosteen. Tuotteet maksetaan verkkomaksuna.

Käy kurkkaamassa palvelua kauppapalvelun omalta sivulta

————————————————–

Asiakaspalvelu

Asiakaskäynnit toimistolla VAIN etukäteen varattuna aikana. Asiakkaita pyydetään hoitamaan asiansa ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta, puhelimella tai sähköpostitse.

—————————————————

Hartolan lupien käsittely

Hartolan lupia käsittelee Heinolan vastaava rakennustarkastaja Juha Mara, puh. 044 797 8572. Hartolan katselmukset hoidetaan pääsääntöisesti maanantaisin, jolloin tarkastaja on Hartolassa.

Tammikuusta alkaen Heinolan lvi-teknikko Kai Kytö hoitaa myös Hartolan lvi-lupakuvien käsittelyn ja tarkastukset. Yhteydenotot suoraan kai.kyto@heinola.fi / puh. 044 769 4314.

Hartolan kiinteistön omistajat hakevat nyt luvat Heinolan lupapalvelun kautta. Ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön löytyy sähköisen lupapalvelun sivulta.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Heinolan rakennusvalvontaan rakennusvalvonta@heinola.fi tai puhelimitse 03 849 3570.

 ———————————————————-

Lämmitysjärjestelmän uudistaminen

Rakennusvalvontaan on tullut kyselyjä lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen liittyvissä avustusasioissa. Alla ohjeita ja linkkejä asiaan liittyen. Lämmitysmuodon muutokseen tarvitaan toimenpidelupa, joten toimenpidelupaa voi hakea ensin, jonka jälkeen todellisten kustannusten mukaan haetaan avustusta.

Avustus öljylämmityksen vaihtoon – tarjolla 4000/2500 euroa pientalon omistajalle

Pientalojen omistajille myönnetään 1.9.2020 alkaen avustusta öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseen kestävämpään lämmitysmuotoon. Avustusta voidaan myöntää öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja vuoden 2022 lopulle saakka. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään maalämpöön, kaukolämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien omakoti- ja paritalojen omistajille, ja sitä voivat hakea yksityishenkilöt ja kuolinpesät. Avustusta haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta. Se käsittelee siis hakemukset kaikkialta Suomesta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Fossiilisia polttoaineita käyttäviin lämmitysjärjestelmiin avustusta ei myönnetä. Öljylämmitystä ei voi jättää osaksikaan lämmitysjärjestelmää. Avustusta ei voida myöntää siinäkään tapauksessa, jos kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi, eikä niiltä osin kuin samaan tarkoitukseen myönnetään muuta avustusta tai työhön saadaan kotitalousvähennystä.

Neuvontaa avustuksesta ja lämmitysmuodoista:
Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta saa myös ELY-keskuksen valtakunnallisesta ympäristöasioiden asiakaspalvelusta: p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi.

Apua lämmitystavan valintaan tai muihin energiatehokkuuteen liittyviin kysymyksiin tarjoaa Energiaviraston rahoittama ja Motivan koordinoima valtakunnallinen energianeuvonta, jota Päijät-Hämeessä tarjoaa Ramboll: energianeuvonta@ramboll.fi.

Linkit lisätietosivuille:

Lisätietoa avustuksesta Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta (ely-keskus.fi)
Lisätietoa avustuksesta ELY-keskuksen sivuilla (ely-keskus.fi)
Hakuohje ja lomake Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.fi)
Lisätietoa lämmitysmuodoista Kuluttajien energianeuvonnasta (motiva.fi)
Lisätietoa lämmitysmuodoista Motivan sivuilla (motiva.fi)
Päijät-Hämeen alueellinen energianeuvonta (fi.ramboll.com)


Lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarjoaa 31.12.2020 asti apua öljylämmityksen vaihtoehtojen kannattavuuslaskelmien tekemiseen HINKU-kunnissa, kuten Heinola, sijaitseville kohteille. Nämä kohteet voivat olla muitakin kuin omakotitaloja (myös esim. taloyhtiöiden tai kunnan rakennuksia). Laskelmia tehdään, SYKE:ssa kehitettyjen kannattavuuslaskurien avulla (hiilineutraalisuomi.f).

Lisätietoa: suunnittelija Miika Rummukainen, SYKE, p. 050 461 3203, miika.rummukainen(at)ymparisto.fi

Pientalon lämmitystapojen vertailuun löytyy myös esitysmuodoltaan havainnollisempi laskuri (motiva.fi).

Soveltuvimmat ratkaisut tapauskohtaisia
Öljylämmityksen vaihtaminen onnistuu sujuvimmin, kun se suunnitellaan hyvin asiantuntija-apua hyödyntäen. Soveltuvimmat ratkaisut, niiden investointikustannukset ja kokonaistaloudellisuus vaihtelevat paljon tapauskohtaisesti. Lämmitysmuutosta suunnitellessa kannattaa samalla tarkastella myös pientalon energiatehokkuuden parantamista. Soveltuvia lämmitysmuotoja öljylämmityksen tilalle ovat mm. maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu, kaukolämpö, puupohjaiset lämmitysmuodot, kuten pellettilämmitys sekä ilmalämpöpumppujen ja sähkölämmityksen yhdistelmä, jossa voidaan hyödyntää aurinkovoimaakin.

Vaihtaminen pois fossiilisesta öljystä on konkreettinen teko ilmaston puolesta ja luo myös työtä ympäri Suomen.

——————————————————-

TIEDOTE JA VELVOITTEET HALLIRAKENNUSTEN OMISTAJILLE
Tiedote mahdollisista turvallisuuspuutteista

1.4.2015 voimaan tullut laki maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta (301/2015) velvoittaa rakennuksen omistajan laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeen siten, että se sisältää kantavuuden kannalta
keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta (MRL 117 i §).

Lain siirtymäajan mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitava viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot.

Etusivu