Prisman selvitykset täydentyvät ja kaavaehdotuksen suunnittelu alkaa

Prisman alueen meluvaikutukset väreinä

Asemakaavaluonnos oli keväällä nähtävillä

Prisma-hankkeen asemakaavamuutoksen, 711/Akm Tähtiniementien kauppa-alue, kaavaluonnoksesta saaduissa lausunnoissa ilmeni muutamia lisätarpeita selvitysaineistoille. Myös saatujen mielipiteiden näkökulmia tarkastellaan suunnittelun jatkuessa. Vanhan Högforsin tehdasalueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä laaditaan vielä täydentävä inventointi.

Kaavaluonnoksen mukainen Prisman tontinkäyttöluonnos ja Kauppakaari-kadun uusi linjaus.

Liikenneratkaisuja jatkosuunnitellaan

Kauppakaarelle suunnitellaan selkeä 1+1 kaistainen katujärjestely. Näin päästään joustavasti sekä Prismaan Sinilähteen suunnalta että Citymarkettiin Tähtiniemen suunnalta. Myös kevyen liikenteen laatua ja turvallisuutta nostetaan. Kauppakaaren pohjoispää aiotaan siirtää aukion toiselle laidalle, nykyisten teollisuustonttien viereen. Näin raskas liikenne kulkee Tähtiniementietä mahdollisimman lyhyen matkan, vähentäen mm. haittaa Elämänkaaritalolle ja Messuaukion lähiliikunta-alueelle.

Liikenneratkaisuista on laadittu toimivuustarkastelut. Liikennemäärän kasvu ei merkittävästi heikennä liikenneturvallisuutta eikä matka-aikoja Tähtiniementiellä. Keskeinen kehitystarve on muuttaa Tähtiniementien ja Lahdentien liittymä kiertoliittymäksi. Näin kulku Tähtiniemestä keskustan suuntaan sujuvoituu. Liikenneturvallisuuskin parantuu nykyisestä, erityisesti kun kävely ja pyöräily saa alikulun.

Liikenneratkaisujen ja muun infrastruktuurin jatkosuunnittelu on käynnissä. Samalla arvioidaan muutosten kustannuksia.

Luonnos Lahdentien ja Tähtiniementien kiertoliittymäksi. Kävely- ja pyöräilyväylät sinisellä, Tähtiniementien alitus tunnelilla.

Melutason ohjearvot eivät vaikuta ylittyvän

Hankkeen ympäristömeluselvitys valmistui kesäkuussa. Merkittävimmät meluvaikutukset aiheuttaa valtatie 4. Sen liikennemelu hallitsee sekä kaavahankkeen eteläpuolisen Sinilähteen että pohjoispuolisen Tähtiniemen asuinalueiden äänimaisemaa.

Prisman aiheuttaman lisääntyvän liikenteen merkittävin meluvaikutus kohdistuu Tähtiniementien ja Lahdentien liittymän läheisyydessä muutamiin asuinrakennuksiin, Tähtiniementien puolella. Siellä melutaso kasvaa noin 2 dB, mutta keskiäänitaso ei onneksi ylitä valtakunnallista asuinalueiden melutason ohjearvoa. Myöskään päiväkodin ja hoivakodin kohdalla piha-alueiden melutaso ei ylitä ohjearvoa. Autopesulan meluvaikutukset arvioitiin vähäisiksi.

Luontoarvoja on selvitetty ja hulevesien hallintaa suunnitellaan

Nyt kesäkaudella on tehty kaavahankkeen alueelle luontoselvitystä. Raportti on vielä laadinnassa. Alueelta ei kuitenkaan ole ilmennyt luontoarvoja, joilla olisi hankkeelle merkittäviä vaikutuksia.

Prisman tontin ja lähialueiden osalta kehitetään hulevesien hallintaa. Kaavaluonnoksessa oli jo esitetty Voudinlahden etelärannan lähivirkistysalueelle mahdollisuus toteuttaa porrastettuja hulevesialtaita. Hulevesiratkaisujen toteutussuunnitelma on nyt aloitusvaiheessa.

Kaavatyö etenee ehdotusvaiheeseen ja maankäyttösopimuksen valmisteluun

Hankkeelle tarvittavien merkittävien liikenneratkaisujen ja muidenkin toteutustarpeiden kustannuksia arvioidaan parhaillaan. Kaavamuutokseen liittyen tulee laatia myös maankäyttösopimus. Sillä kaupunki ja maanomistaja sopivat asemakaavan toteuttamisen vastuista, kustannusten jaosta sekä osapuolten oikeuksista ja velvoitteista.

Asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville syyskaudella.

Selvitysaineistoja

Liikenteellinen toimivuustarkastelu 23.3.2023ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Meluselvitys 16.6.2023ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Harri Kuivalainen
kaupunginarkkitehti
+358 44 797 6907 | harri.kuivalainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu