Asemakaavan muutos 717 Urheiluopistontie 448 on nähtävillä

Asemakaavan muutos koskee Urheiluopiston (29) kaupunginosassa osoitteessa Urheiluopistontie 448 sijaitsevaa rakentamatonta aluetta. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa sekä pysyvä että vapaa-ajan asuminen. Kaavaehdotus on nähtävillä 3.5.-3.6.2024 Heinolan kaupungin asiakaspalvelupisteessä, Torikatu 8 ja Kirkonkylän Kyläpirtillä, Vanhatie 49 sekä kaupungin kotisivuilla.

Urheiluopistontie 448 asemakaavamuutos oli luonnoksena nähtävillä
6.11. – 1.12.2023. Luonnokseen saatiin kolme lausuntoa ja neljä mielipidettä. Lausunnoissa ei tullut esille tarpeita uusille selvitysaineistoille. Kaavaluonnoksessa esitetylle korttelin tulevalle käyttötarkoitukselle ja rakentamistavalle ei myöskään ilmennyt esteitä esim. luontoarvojen, arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennetun kulttuuriympäristön tai melu- ja liikennevaikutusten näkökulmista.


Nyt laadittuun kaavaehdotukseen tehdyt päivitykset ovat vähäisiä kaavaluonnokseen verrattuna. Urheiluopistontien liikenneturvallisuutta on kuitenkin täydennetty siten, että AK-korttelin ajoliittymä määritellään sijoittumaan riittävän etäälle Urheiluopistontien kaarteesta. Ajoliittymä sekä korttelin sisäiset ajo- ja pysäköintijärjestelyt on hahmoteltu kaavaselostuksessa näkyvässä tontinkäyttöluonnoksessa. Korttelin katualueen rajalle on esitetty liittymäkielto muille osin kuin tuolle perustellulle yhdelle liittymäpaikalle.


Kaavaselostusta on täydennetty jossain määrin huomioiden lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkemykset. Tarkennukset koskevat mm. kaavamuutoksen vaikutusten arviointia ja kaavamuutoksen suhdetta voimassa olevaan osayleiskaavaan.

Kirjalliset muistutukset on esitettävä nähtävänäoloaikana osoitettuna:
Heinolan kaupunki, PL 1001, 18101 Heinola TAI sähköpostilla: kirjaamo@heinola.fi

Lisätietoja:
Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy
Ilari Ikävalko, puh. 045 677 9089
sähköposti: ilari.ikavalko@rosberg-ikavalko.fi
TAI
kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907
sähköposti: etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu