oppilaitosyhteistyö

Päivitetty: 3.5.2024

Heinolan kaupunki tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisesti mahdollisuuksia kerätä kokemusta ja edistää opintoja. Samalla saat tietoa ja ymmärrystä siitä, millainen työnantaja kuntaorganisaatio on.

Kaupunki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön

Riippuen missä vaiheessa opiskelujasi olet, tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia täydentää opintojasi:

 • Työharjoittelupaikkoja
 • Opinnäytetyön aiheita
 • Projekteja
 • Kokeiluja
 • Oppisopimuspaikkoja

Alla on listattuna esimerkkejä Heinolan kaupungin opinnäytetyöaiheista. Aiheiden lisäksi tarjoamme sinulle saumatonta yhteistyötä, sekä asiantuntevaa ja välittävää ohjausta.

Tekniikka

 • Heinolan tekniikkatoimialan vs. seutukaupunkien tekniset toimet vs. isojen kaupunkien kaupunkiympäristöjen palvelut
 • Paikkatiedon hyödyntäminen teknisissä palveluissa. Esimerkki-case palvelualueen näkökulmasta kehitysehdotuksineen
 • Hanke- ja projektiorganisaation hyödyntäminen tekniikkatoimialan linjaorganisaation tukena
 • Kilpailutuksen sopimusmallit ja niiden yhteys kaupungin omistajanohjaukseen
 • Kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitusluokitusten tarkistus, päivittäminen sekä mallintaminen nettisivuille asiakaspalveluksi
 • Kaupunkiympäristön vastuulla olevan omaisuuden havainnollistaminen päätöksentekijöille: kehitysehdotuksia
 • Heinolan energiaratkaisut: huoltovarmuuden ja vihreän siirtymään edellyttämät muutokset
 • Kaupunkiympäristön kehittämistarpeet ja niiden yhteys tekniikkatoimialan henkilöstön näkökulmiin

Elinvoima: Kiinteistö- ja mittaus

 • Heinola, kohti esteettömyyttä ”Kaupunki kaikkien saavutettavissa”
 • Heinolan kaupunki, kaupunkien tietomallinnuksen ja digitalisaation murroksessa
 • Heinolan kaupungin hiilineutraalin rakentamisen ja asumisen suunnittelu
 • Tietomallipohjainen maankäytönsuunnittelu – Case Heinola
 • Heinolan vammaisten/esteellisten ihmisten kartoittaminen ja heille palveluiden tuottaminen
 • Esteettömän julkisen liikenteen kartoittaminen (projektina)
 • Kaupunkitietomallin soveltaminen avoimilla paikkatieto- ohjelmilla
 • Heinolan olemassa olevan pistepilviaineiston kartoitus ja sen suunnitelma sen hyödyntämiseksi (projekti)
 • Heinolan kaupunki teknologisesti nähtynä (3D, ilmakuvat, lidar jne.)
 • Keskeisten kaupunkitilojen hyödyntäminen asukkaiden ja yritysten näkökulmasta
 • Kehittämisehdotuksia kaupungin kerrostalojen päivittämiseksi kiinteistökannan arvon nostamiseksi ja vihreän siirtymän toteuttamiseksi
 • Viranomaispalveluiden elinvoimaa katalysoivat mahdollisuudet
 • Kirkkolammin kunnostamisen hyödyntäminen osana lintuhoitolan tarpeita ja kaupunkitilaa.

Lupa- ja valvonta

 • Heinolan rakennustietomallinnuksen kehittäminen
 • Hiilineutraalin kaupungin rakentamisen reunaehdot (rakennusvalvonnan, kaavoituksen, tekniikan näkökulmasta)
 • Taajama-alueella kiinteistökohtaisen pysäköinnin optimointi ottaen huomioon lumitila ja viranomaisvaatimukset
 • Heinola osana Itä-Hämeen luonnon monimuotoisuutta, verkostoja ja ekokäytäviä
 • Heinolan luontoselvitysten nykytila ja kohdistuvuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin: kaupunkikehittämisen ja asiakas/asukastarpeiden näkökulmasta
 • Laatukäsikirjasta/-ajattelusta asiakaspalvelua viranomaistyössä
 • Alueellisen viranomaistyön synergia asiakaspalvelussa ja -arvossa
 • Sote uudistuksen heijastukset viranomaispalvelun elinvoimaa lisäävänä merkityksenä

Kaikille

 • Hallinnon mahdollisuudet kasvattaa viranomaispalvelujen asiakasarvoa
 • Tiedolla johtamisen prosessit viranomaispalveluissa elinvoiman tuottamiseksi
 • Paikkatiedosta uusia palveluja kuntalaisille ja yrityksille
 • Viranomaisprosessien elinvoimaa kasvattavat katalyytit
 • Talousprosessien merkityksen ymmärrys elinvoimana
 • Arvo- ja asiakaslähtöisten palveluprosessit hyödyntäminen viranomaispalveluissa
 • Työntekijä- ja asiakaskokemuksen elinvoimaa kasvattava merkitys
 • Heinolan kaupungille kilpailuetua omistaja-arvon kasvattamisesta
 • Heinolan kaupungin asiakaspalauteanalyysi – palautteet organisaation laadun hallinnassa.
 • Johtaminen ja palkkausjärjestelmä oppivan organisaation tukena
 • Heinolan kaupungin vastuullisuusraportin laatiminen
 • Heinolan kaupungin hiilijalan- ja hiilikädenjäljenlaskenta sekä niiden yhteys elinvoimaan
 • Pyöräily palveluna
 • Joukkoliikenteen kehitys: tiedotus, markkinointi ja optimivuorot

Yhdyskuntatekniikka, ympäristö ja yritykset

 • Bio- ja kiertotalouden ekosysteemin kehittämiseen liittyvät erilaiset kartoitukset, analyysit ja selvitystehtävät jne.
 • Maa-ainesalueiden pohjavesien kunnon ja korkeuksien tarkistelua
 • Maa-ainesten ottoalueiden suhde kiinteistön rajoihin
 • Vesistötutkimuksen sekä vesistönäytteenoton jatkokehitys
 • Vesistökunnostusasiat: mahdollisuudet – mistä lähteä liikkeelle
 • Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän käytön laajennus (YLVA)
 • Ilmastotavoitteiden viestintä arkihyötyjä generoivasti
 • Digitaaliset luontopolut ja virkistysreitit
 • Sähkökäyttöisten kulkuvälineiden latausjärjestelmän esiselvitys
 • Kestävän kasvun indeksin ohjausvaikutusten johtaminen
 • Kestävän kehityksen ohjelmatyön integroiminen kaupunkiorganisaatioon
 • Toimintaympäristön seurantajärjestelmän jatkokehitys kootusta datasta
 • Paikkatiedoilla johtaminen – suunnittelua ja kunnossapitoa palvelemalla
 • Ohjelmatyön integroiminen kaupungin palveluihin ja palvelutuotantoon
 • Viheralueiden kunnossapitoluokituksen päivittäminen ja digitointi

Hyvinvointi

 • Ryhmätoiminnan tarpeiden selvittäminen
 • Tutkimus tyttöjen ja poikien oppimisen tasapuolisuudesta Heinolan kouluissa:
  opinnäytetyössä tehdään tutkimus sukupuolten välisistä eroista opintomenestyksessä 5. ja 7.-luokan  äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja A1-kielen osalta Heinolan kaupungin perusopetuksessa. Työssä tarkastellaan mahdollisesti opintomenestykseen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä sekä tehdään tulosten perusteella toimenpide-ehdotus sukupuolierojen tasoittamiseksi
 • Esim. yksittäisen tapahtuman tai tapahtumakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus.
Etusivu