oppilaitosyhteistyö

Päivitetty: 29.5.2023

Heinolan kaupunki tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisesti mahdollisuuksia kerätä kokemusta ja edistää opintoja. Samalla saat tietoa ja ymmärrystä siitä, millainen työnantaja kuntaorganisaatio on.

Kaupunki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön

Riippuen missä vaiheessa opiskelujasi olet, tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia täydentää opintojasi:

 • Työharjoittelupaikkoja
 • Opinnäytetyön aiheita
 • Projekteja
 • Kokeiluja
 • Oppisopimuspaikkoja

Alla on listattuna esimerkkejä Heinolan kaupungin opinnäytetyöaiheista. Aiheiden lisäksi tarjoamme sinulle saumatonta yhteistyötä, sekä asiantuntevaa ja välittävää ohjausta.

Tekniikka

 • Heinolan tekniikkatoimialan vs. seutukaupunkien tekniset toimet vs. isojen kaupunkien kaupunkiympäristöjen palvelut
 • Paikkatiedon hyödyntäminen teknisissä palveluissa case palvelualueen näkökulmasta kehitysehdotuksineen
 • Hanke- ja projektiorganisaation hyödyntäminen teknisen toimen linjaorganisaation tukena
 • Vesihuoltolaitoksen palveluliiketoiminnan mahdollisuudet osana luonnollista monopolia
 • Tekniikkatoimialan organisoitumismallit
 • Kilpailutuksen sopimusmallit ja niiden yhteys kaupungin omistajanohjaukseen
 • Johtaminen ja palkkausjärjestelmä oppivan organisaation tukena
 • Kevyenliikenteen väylien kuntoluokitusten tarkistus, päivittäminen sekä mallintaminen nettisivuille asiakaspalveluksi
 • Älykkään valaistuksen mahdollisuudet: palvelut kuntalaisille ja yrityksille
 • Kaupungin infraomaisuuden tila ja keskeisimmät investoinnit: tulevaisuuden näkökulmat strategian toteuttamiselle
 • Kaupunkiympäristön vastuulla olevan omaisuuden havainnollistaminen päätöksentekijöille: kehitysehdotuksia
 • Kestävän liikenteen ja vihreä siirtymän asettamat vaatimukset investoinneille
 • Heinolan energiaratkaisut: huoltovarmuuden ja vihreän siirtymään edellyttämät muutokset
 • Kaupunkiympäristöön kehittämistarpeet ja niiden yhteys tekniikkatoimialan henkilöstön näkökulmiin
 • Hulevesien laatu ja kuormituksen analyysi
 • Lumenkaatopaikan sulamisvesien laatu ja riskitekijät
 • Hulevesien määrän vähentäminen jätevesiverkostossa
 • Tähtiniemensillan liikennemeluntorjunta.

Elinvoima: Kiinteistö- ja mittaus

 • Heinola, kohti esteettömyyttä ”Kaupunki kaikkien saavutettavissa”
 • Heinolan kaupunki, kaupunkien tietomallinnuksen ja digitalisaation murroksessa
 • Heinolan kaupungin hiilineutraalin rakentamisen ja asumisen suunnittelu
 • Heinolan rakennetun kaupungin muuntaminen hiilineutraalimmaksi
 • Tietomallipohjainen maankäytönsuunnittelu – Case Heinola
 • Heinolan vammaisten/esteellisten ihmisten kartoittaminen ja heille palveluiden tuottaminen
 • Esteettömän julkisen liikenteen kartoittaminen (projektina)
 • Kaupunkitietomallin soveltaminen avoimilla paikkatieto- ohjelmilla
 • Heinolan olemassa olevan pistepilviaineiston kartoitus ja sen suunnitelma sen hyödyntämiseksi (projekti)
 • Heinolan kaupunki teknologisesti nähtynä (3D, ilmakuvat, lidar jne.)
 • Keskeisten kaupunkitilojen hyödyntäminen asukkaiden ja yritysten näkökulmasta
 • Kehittämisehdotuksia kaupungin kerrostalojen päivittämiseksi kiinteistökannan arvon nostamiseksi ja vihreän siirtymän toteuttamiseksi
 • Viranomaispalveluiden elinvoimaa katalysoivat mahdollisuudet
 • Kirkkolammin kunnostamisen hyödyntäminen osana lintuhoitolan tarpeita ja kaupunkitilaa.

Lupa- ja valvonta

 • Heinolan rakennustietomallinnuksen kehittäminen
 • Hiilineutraalin kaupungin rakentamisen reunaehdot (rakennusvalvonnan, kaavoituksen, tekniikan näkökulmasta)
 • Heinolan rakennetun kaupungin muuntaminen hiilineutraalimmaksi
 • Taajama-alueella kiinteistökohtaisen pysäköinnin optimointi ottaen huomioon lumitila ja viranomaisvaatimukset
 • Heinola osana Itä-Hämeen luonnon monimuotoisuutta, verkostoja ja ekokäytäviä
 • Heinolan luontoselvitysten nykytila ja kohdistuvuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin: kaupunkikehittämisen ja asiakas/asukastarpeiden näkökulmasta
 • Laatukäsikirjasta/-ajattelusta asiakaspalvelua viranomaistyössä
 • Alueellisen viranomaistyön synergia asiakaspalvelussa ja -arvossa
 • Sote uudistuksen heijastukset viranomaispalvelun elinvoimaa lisäävänä merkityksenä
 • Vihreän ekosysteemin strategia ja transformaatio Heinolassa.

Kaikille

 • Luonnolliset monopolit Heinolan kaupungissa
 • Hallinnon mahdollisuudet kasvattaa viranomaispalvelujen asiakasarvoa
 • Tiedolla johtamisen prosessit viranomaispalveluissa elinvoiman tuottamiseksi
 • Paikkatiedosta uusia palveluja kuntalaisille ja yrityksille
 • Viranomaisprosessien elinvoimaa kasvattavat katalyytit
 • Talousprosessien merkityksen ymmärrys elinvoimana
 • Arvo- ja asiakaslähtöisten palveluprosessit hyödyntäminen viranomaispalveluissa
 • Työntekijä- ja asiakaskokemuksen elinvoimaa kasvattava merkitys
 • Heinolan kaupungille kilpailuetua omistaja-arvon kasvattamisesta
 • Heinolan kaupungin asiakaspalauteanalyysi – palautteet organisaation laadun hallinnassa.

Yhdyskuntatekniikka, ympäristö ja yritykset

 • Asiakkuuksien johtamisen toimintatavat
 • Kaupungin yritysyhteistyön toimintamallit eri yrityssegmenteille, asiakkuudenhallinta yritysyhteistyössä. Kumppaniverkoston toimintamallin kokoaminen.
 • Bio- ja kiertotalouden ekosysteemin kehittämiseen liittyvät erilaiset kartoitukset, analyysit ja selvitystehtävät jne.
 • Maa-ainesalueiden pohjavesien kunnon ja korkeuksien tarkistelua
 • Maa-ainesten ottoalueiden suhde kiinteistön rajoihin
 • Vesistötutkimukset (harkkari/kurssityö) ja niistä selvitys & vesistönäytteenoton suunnitelma kunnittain (Hertta), Iitti
 • Vesistökunnostusasiat: mahdollisuudet – mistä lähteä liikkeelle
 • Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän käytön laajennus (YLVA)
 • Ilmastotavoitteiden viestintä arkihyötyjä generoivasti
 • Vihreän ekosysteemin strategia ja transformaatio Heinolassa
 • Pohjavesisuojelusuunnitelma
 • Digitaaliset luontopolut ja virkistysreitit
 • Sähkökäyttöisten kulkuvälineiden latausjärjestelmän esiselvitys
 • Kestävän kasvun indeksin ohjausvaikutusten johtaminen
 • Kestävän kehityksen ohjelmatyön integroiminen kaupunkiorganisaatioon
 • Toimintaympäristön seurantajärjestelmän jatkokehitys kootusta datasta
 • Maapörssin mahdollisuudet ilmasto-, logistiikka- ja prosessihallinnan näkökulmista sekä osana omaisuuden johtamista
 • Paikkatiedoilla johtaminen – suunnittelua ja kunnossapitoa palvelemalla
 • Ohjelmatyön integroiminen kaupungin palveluihin ja palvelutuotantoon
 • Viheralueiden kunnossapitoluokituksen päivittäminen ja digitointi.

Hyvinvointi

 • Ryhmätoiminnan tarpeiden selvittäminen
 • Tutkimus tyttöjen ja poikien oppimisen tasapuolisuudesta Heinolan kouluissa:
  opinnäytetyössä tehdään tutkimus sukupuolten välisistä eroista opintomenestyksessä 5. ja 7.-luokan  äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja A1-kielen osalta Heinolan kaupungin perusopetuksessa. Työssä tarkastellaan mahdollisesti opintomenestykseen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä sekä tehdään tulosten perusteella toimenpide-ehdotus sukupuolierojen tasoittamiseksi
 • Esim. yksittäisen tapahtuman tai tapahtumakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus.
Etusivu