Kokousnuija

Perheelle tehdään palvelupäätös lapsen ottamisesta varhaiskasvatukseen sekä maksupäätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Näistä päätöksistä perheellä on lainmukainen muutoksenhakuoikeus.

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön on oikeutettu saattamaan asian hyvinvointilautakunnan ratkaistavaksi, mikäli hän kolmekymmenen päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä kirjallisesti vaatii. Vaatimukseen on liitettävä alkuperäinen päätös.

Vaatimus on päivättävä, allekirjoitettava ja toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä klo 15.00 (jos pyhäpäivä, saa tehtävän suorittaa seuraavana arkipäivänä) päivähoitotoimistoon, Rauhankatu 3, 18100 Heinola. Tai postitse osoitteeseen:

Heinolan kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut,
PL 68
18101 Heinola

Päätös varhaiskasvatuspalveluista

Varhaiskasvatuslaki 62 §:

Lapsen varhaiskasvatusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua 50 §:ssä tarkoitetulta kunnan monijäseniseltä toimielimeltä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Päätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 20 §:

Maksua koskevaan viranhaltijan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Jos maksuvelvollinen on tyytymätön 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen, hänellä on oikeus saattaa varhaiskasvatuksesta perittävää maksua koskeva päätös varhaiskasvatuslain 11 d §:ssä tarkoitetun toimielimen käsiteltäväksi.

Vaatimus päätöksen oikaisemisesta on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun maksuvelvollinen on saanut päätöksestä tiedon. Päätökseen on liitettävä ohjeet sen saattamiseksi toimielimen käsiteltäväksi.

Maksun määräämistä koskevaan 2 momentissa tarkoitettuun toimielimen päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitus voidaan sanotun ajan kuluessa antaa myös päätöksen tehneelle toimielimelle, jonka on toimitettava se oman lausuntonsa ohella hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa  hakea  muutosta  valittamalla  vain,  jos  korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa on myönnettävä ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Etusivu