Hymyilevä nainen pullakahveilla talvimaisemassa

Vuosittain toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen seudullinen arviointikysely. Kysely toteutetaan huoltajille, oppilaille ja opetushenkilöstölle. Joka toinen vuosi kysely koskee varhaiskasvatusta, joka toinen esiopetusta. Keväällä 2021 toteutettiin varhaiskasvatuksen kysely. Kyselyn vastauksista raportoidaan kevään 2021 aikana.

Perusopetuksen (mukaan lukien esiopetus) asiakaskyselyn 2020 tulokset

Vuoden 2020 asiakaskyselyyn Heinolassa vastasi 1194 oppilasta, 360 huoltajaa ja 123 opetushenkilöstöön kuuluvaa.

Kaikki vastaajaryhmät pitävät vahvuuksina osaavaa henkilöstöä, joka tukee oppilaita. Oppimisympäristö on kannustava ja turvallinen kaikkien vastaajien mielestä. Turvallisuuden kehittämiskohteena pidetään lähialueiden liikennejärjestelyjä. Yhteistyö huoltajien kanssa toimii hyvin. Vuorovaikutus on luontevaa, luottamuksellista ja avointa. Esiopetuksessa pidetään vahvuutena, että liikkuminen on osa lasten päivää.

Edellisessä kyselyssä kehittämiskohteeksi nostettiin tieto- ja viestintätekniikan käyttämisen ja laitteiston määrän lisääminen. Tulosten mukaan tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään aiempaa enemmän, missä apuna on ollut myös hyvinvointipalvelujen investoinnit laitteistoon ja henkilöstön osaamisen lisäämiseen.

Aikaisempien kyselyjen lailla kehitystarvetta on kaikkien vastaajaryhmien mukaan oppimistilojen terveellisyydessä ja viihtyisyydessä. Uudet valmistuvat koulurakennus osaltaan parantavat tilannetta, jotta Heinolan lapset ja nuoret voivat käydä koulunsa moderneissa ja terveissä oppimisympäristöissä. Perusopetuksen henkilöstön vastauksissa oli huoli, että tukea tarvitsevat oppilaat saisivat riittävästi tukea ajoissa.

Erityisesti perusopetuksen kyselyssä nousi esille yhteisten pelisääntöjen noudattamisen tärkeys. Varhaiskasvatuksessa yhteisten pelisääntöjen osalta tilanne on kehittynyt. Perusopetuksen oppilaat ja huoltajat kokevat luokan työrauhassa olevan parantamisen varaa. Esioppilaiden mukaan leikkiä on tullut aikaisempaa enemmän, mutta vieläkin leikkiä voisi olla enemmän.

Lisätietoja

  • Opetus- ja koulutuspalveluiden laatuvastaava, rehtori Jani Alatalo, 044 797 8549
  • Varhaiskasvatuksen laatuvastaava, päiväkodin johtaja Ville Häyrinen, 050 595 0153
Etusivu