Hymyilevä nainen pullakahveilla talvimaisemassa

Päivitetty: 4.6.2021

Vuosittain toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen seudullinen arviointikysely. Kysely toteutetaan huoltajille, oppilaille ja opetushenkilöstölle. Joka toinen vuosi kysely koskee varhaiskasvatusta, joka toinen esiopetusta.

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn 2021 tulokset

Heinolassa lapset, huoltajat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Näin kertovat Päijät-Hämeen seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn tulokset. Kysely toteutettiin huoltajille, lapsille ja varhaiskasvatushenkilöstölle alkuvuodesta 2021.

Heinolan kuntakohtaisia tuloksia voidaan verrata koko Päijät-Hämeen tuloksiin. Huoltajien arvioinnin mukaan Heinolan varhaiskasvatuksessa lapsia hoidetaan hyvin ja Heinolassa vahvuuksia ovat turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsen mahdollisuus saada tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Arvioinnin mukaan lähiympäristön liikennejärjestelyiden turvallisuus huolettaa vanhempia. He toivovat myös enemmän tietoa lapsensa varhaiskasvatuspäivästä ja laajempaa aukioloa kesäaikaan erityisesti Vierumäelle.

3–5-vuotiaiden heinolalaisten lasten mukaan hoitopaikkaan on kiva tulla, siellä on kavereita ja oppiminen on mukavaa. Heidän mielestään tietokonetta, tablettia tai puhelinta voisi käyttää enemmän, leikkirauha voisi olla parempi ja lapset haluaisivat olla nykyistäkin enemmän vaikuttamassa, mitä päivän aikana tapahtuu.

Henkilöstö kokee, että heidän työnsä pohjautuu vahvasti varhaiskasvatussuunnitelmaan ja toimintakulttuuri on lasten osallisuutta arvostava. Kehittämisen kohteeksi nousi sisäinen viestintä ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen lisääminen lapsiryhmätyössä sekä henkilöstön riittävyyden ja lasten tarvitseman tuen varmistaminen lapsiryhmässä.

Heinolassa varhaiskasvatuksen arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 552 vastaajaa, joista 89 henkilöstöön kuuluvaa, 195 huoltajaa sekä 268 iältään 3–5-vuotiasta lasta. Vastausprosentit olivat lapset 86 %, henkilöstö 72 % ja huoltajat 57 %. Huoltajat ja henkilöstö antoivat myös kouluarvosanan toiminnalle, vanhempien keskiarvo oli 9,1 ja henkilöstön 8,7. Molemmat keskiarvot olivat kohonneet kaksi vuotta sitten tehtyyn arviointiin verrattuna. Erityisen tyytyväisiä olivat perhepäivähoidossa olevien lasten huoltajat, heidän antamiensa yleisarvosanojen keskiarvo oli 9,6.

Varhaiskasvatuksen seudullisen arvioinnin avulla tuotetaan arviointitietoa kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Tarkoituksena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Heinolassa arviointikyselyn tulokset on esitelty hyvinvointilautakunnalle toukokuussa. Päiväkodin johtajat käsittelevät tulokset yksiköissään ja tiedottavat perheitä niistä.

Perusopetuksen (mukaan lukien esiopetus) asiakaskyselyn 2020 tulokset

Vuoden 2020 asiakaskyselyyn Heinolassa vastasi 1194 oppilasta, 360 huoltajaa ja 123 opetushenkilöstöön kuuluvaa.

Kaikki vastaajaryhmät pitävät vahvuuksina osaavaa henkilöstöä, joka tukee oppilaita. Oppimisympäristö on kannustava ja turvallinen kaikkien vastaajien mielestä. Turvallisuuden kehittämiskohteena pidetään lähialueiden liikennejärjestelyjä. Yhteistyö huoltajien kanssa toimii hyvin. Vuorovaikutus on luontevaa, luottamuksellista ja avointa. Esiopetuksessa pidetään vahvuutena, että liikkuminen on osa lasten päivää.

Edellisessä kyselyssä kehittämiskohteeksi nostettiin tieto- ja viestintätekniikan käyttämisen ja laitteiston määrän lisääminen. Tulosten mukaan tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään aiempaa enemmän, missä apuna on ollut myös hyvinvointipalvelujen investoinnit laitteistoon ja henkilöstön osaamisen lisäämiseen.

Aikaisempien kyselyjen lailla kehitystarvetta on kaikkien vastaajaryhmien mukaan oppimistilojen terveellisyydessä ja viihtyisyydessä. Uudet valmistuvat koulurakennus osaltaan parantavat tilannetta, jotta Heinolan lapset ja nuoret voivat käydä koulunsa moderneissa ja terveissä oppimisympäristöissä. Perusopetuksen henkilöstön vastauksissa oli huoli, että tukea tarvitsevat oppilaat saisivat riittävästi tukea ajoissa.

Erityisesti perusopetuksen kyselyssä nousi esille yhteisten pelisääntöjen noudattamisen tärkeys. Varhaiskasvatuksessa yhteisten pelisääntöjen osalta tilanne on kehittynyt. Perusopetuksen oppilaat ja huoltajat kokevat luokan työrauhassa olevan parantamisen varaa. Esioppilaiden mukaan leikkiä on tullut aikaisempaa enemmän, mutta vieläkin leikkiä voisi olla enemmän.

Lisätietoja

  • Opetus- ja koulutuspalveluiden laatuvastaava, rehtori Jani Alatalo, 044 797 8549
  • Varhaiskasvatuksen laatuvastaava, päiväkodin johtaja Ville Häyrinen, 050 595 0153
Etusivu