Päivitetty: 8.3.2023

Perusopetuslaki (626/2010) korostaa esi- ja perusopetuksen laatua, oppilaan oikeutta hyvään koulupäivään ja opetukseen. Enää ei puhuta erityisopetuksesta erillisenä toimintamuotona, vaan kyseessä on laadukas esi- ja perusopetus, jonka sisään on rakennettu lasta/oppilasta tukeva kolmiportainen tukijärjestelmä. Oppilaan on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea tarpeidensa mukaisesti oppimisen ja koulunkäyntinsä tueksi.

Esi- ja perusopetuksen oppilaille annettava tuki jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

  1. yleinen tuki
  2. tehostettu tuki
  3. erityinen tuki

Yleinen tuki

Yleistä tukea annetaan tarvittaessa kaikille oppilaille. Tuen käytöstä sovitaan yhteistyössä opettajan ja huoltajien kanssa. Yleisen tuen muotoja ovat mm. eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus.

Eriyttäminen on ensisijainen keino ottaa huomioon oppilaiden erilaisuus. Eriyttäessä voidaan muokata oppisisältöjä, oppimisodotuksia, opetusmenetelmiä, työtapoja, opiskelumateriaaleja, aikaa, apuvälineitä, tukea ja ohjausta, läksyjä, arviointia ja opettajien yhteistoimintaa.

Osa-aikainen erityisopetus on kaikkien oppilaiden oikeus – oppilaan pääsy osa-aikaiseen erityisopetukseen ei edellytä isoja prosesseja, vaan opettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa käydyt keskustelut riittävät.

Tukiopetukseen kaikilla oppilailla on lain mukaan subjektiivinen oikeus. Tukiopetusta annetaan oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissa tai hänellä on muuten lyhytaikainen tuen tarve. Tukiopetusta voivat antaa myös muut opettajat kuin oppilaan oma luokanopettaja.

Tehostettu tuki

Tehostettu tukeen siirrytään, kun yleinen tuki ei ole oppilaalle riittävää. Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä laaditaan pedagoginen arvio. Pedagoginen arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelman laatii oppilaan oma opettaja yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa.

Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisessä tuessa. Niitä käytetään kuitenkin intensiivisemmin ja määrältään runsaammin. Tehostetun tuen oppilas voi opiskella tarvittaessa osan oppitunneista myös pienryhmässä. Oppilas voi opiskella tehostetulla tuella tarvittaessa vaikka koko perusopetuksen ajan.

Tehostetun tuen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti ja samalla oppimissuunnitelma päivitetään. Seurannassa on hyvä asettaa realistiset aika- ja oppimistavoitteet. Tehostettu tuki poikkeaa yleisestä tuesta mm. tukitoimien määrän ja keston suhteen. Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas voi saada erityistä tukea. Tätä varten tehdään pedagoginen selvitys, johon kootaan oppilaan aikaisemmin saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki.

Erityinen tuki

Erityiseen tukeen siirrytään kun tehostettu tuki ei oppilaalle riitä. Ennen siirtymistä on laadittava pedagoginen selvitys, jossa eritellään oppilaan saamat tehostetun tuen tukitoimet. Huoltajat tekevät hakemuksen erityisen tuen päätöstä varten. Tukihakemukseen liitetään oppilashuoltoryhmässä käsitelty pedagoginen selvitys ja tarvittaessa asiantuntijalausunto tai sosiaalinen selvitys.

Erityisen tuen päätös on hallinnollinen päätös, josta on valitusoikeus. Päätös on aina määräaikainen, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Mikäli tuen tarpeen todetaan pedagogisen selvityksen jälkeen jatkuvan, tehdään erityisen tuen jatkamisesta päätös. Mikäli erityisen tuen tarpeen todetaan päättyneen, oppilaan erityisen tuen lopettamisesta tehdään päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea.

Erityisen tuen päätökseen kirjataan oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Erityisen tuen päätös ei sinänsä määrittele oppilaan opetuspaikkaa eikä -ryhmää.

Erityisen tuen oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämista koskeva suunnitelma). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Periaatteena on ottaa huomioon oppilaan yksilölliset vahvuudet, tarpeet ja mahdollisuudet oppimiseen ja koulunkäyntiin. Toisinaan on tarvetta joidenkin oppiaineiden yksilöllistämiseen. Huomattava on, että yhdenkin oppiaineen yksilöllistäminen vaatii erityisen tuen päätöksen. Opettaja laatii HOJKS:n yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa. HOJKS tarkistetaan vähintään kerran lukuvuoden aikana.

Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy

Jokaisella oppilaalla on oikeus psyykkisesti ja fyysisesti turvalliseen koulunkäyntiin. Jokaisella koululla on kiusaamistapausten ennaltaehkäisyä ja käsittelemistä koskevat suunnitelmat.

Etusivu