Päivitetty: 11.2.2021

Heinolan kaupungin lupa-ja valvontalautakunnan 15.4.2020 hyväksymä ympäristönsuojelun taksa on tullut voimaan 1.5.2020 ja Heinolan valtuuston 23.5.2016 hyväksymä maa-ainestaksa on tullut voimaan 1.7.2016.

Taksat ovat oikealla palstalla liitteinä.

Ympäristönsuojelun taksa

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin ja tuntitaksaan sisältyy myös käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.

Ympäristönsuojelulain, merenkulun ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain sekä näiden nojalla annettujen asetusten ja määräysten mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut määräytyvät niiden käsittelyyn kuluneen ajan perusteella. Tästä poiketen on joillekin valvontatoimille ja vakuuspäätöksille asetettu kiinteät maksut liitteenä olevassa maksutaulukossa.

Maa-ainestaksa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvanhakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

Yhteiskäsittely

Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus on maa-aineslain mukaan käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteiskäsittelyssä ratkaistavan ympäristölupahakemuksen käsittelystä ja ympäristöluvan mukaisen toiminnan valvonnasta luvanhakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

Etusivu