Päivitetty: 24.1.2024

Varaus

Tontin varaus on voimassa 6 kk ja sitä voidaan jatkaa tarvittaessa 6 kk:lla.

Varausmaksu on maksettava 1 kk:n aikana varaamisesta ehdolla, että varaus raukeaa. Varauksen perumisesta tulee ilmoittaa kiinteistö- ja mittauspalveluun.

Varausajan maksu on puolet vastaavan vuokra-ajan normaalista maanvuokrasta.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle.

Mikäli varaus purkautuu varaajan toimesta, ei varausmaksua palauteta.

Varatun tontin voi ostaa tai vuokrata.

Tontin varauksen voi tehdä seuraavilla tavoilla:

1.    Ensisijaisesti sähköisessä tontinvarauspalvelussa

2.    Täyttämällä pientalotonttihakemuksen kaupungin verkkosivuilla ja toimittamalla sen kaupungille joko:

a.    sähköpostilla: tonttivaraus@heinola.fi

b.    toimittamalla lomakkeen postitse:
Heinolan kaupunki, kiinteistö ja mittauspalvelut
PL 1001, 18101 Heinola

c.    tuomalla vastaanottajan kanssa sovitusti lomakkeen kiinteistö ja mittauspalveluun, Rauhankatu 3, 2. krs

Kauppa

Kauppakirja on allekirjoitettava 3 kk:n kuluessa tontin myyntipäätöksestä.

Kauppahinta on maksettava ennen kaupan allekirjoitusta.

Vuokraus

Vuokrasopimus on allekirjoitettava 3 kk:n kuluessa tontin vuokrauspäätöksestä.

Varsinaista vuokraa aletaan periä vuokrasopimuksen allekirjoittamista seuraavasta päivästä alkaen.

Elinkustannusindeksiin sidottu vuokra on maksettava vuosittain kesäkuun aikana.

Vuokratontin kauppa 

Vuokramiehellä on oikeus lunastaa tontti omakseen vuokrakauden aikana milloin tahansa.

Mikäli vuokralainen ostaa tontin viiden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, on kauppahinta edellisen kalenterivuoden vuokra pääomitettuna 5 % tai 6 % mukaan. Myöhemmin tehtävässä kaupassa kauppahinta sovitaan erikseen.

Rakentamisvelvoite

Tontille on rakennettava 3 vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Mikäli ostaja ei ole määräajassa täyttänyt rakentamisvelvoitettaan tai on luovuttanut tontin rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan sopimussakkona tontin myyntihinnan suuruisen summan.

Tontille on rakennettava 3 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Jos vuokramies laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, on kaupungilla oikeus irtisanoa vuokrasopimus.

Asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään 50 % kerrostalo- ja rivitalotonteilla, muilla tonteilla 30%. Kaupunginarkkitehti voi myöntää vähäisen poikkeaman rakentamisvelvoitteesta. Rakennuksen tulee olla asemakaavan määrittelemään käyttötarkoitukseen ja kaupunkikuvaan soveltuva.

Taksat

Tontin varausmaksu on 1/4 tontin vuosivuokrasta.

Tontin ostaja tai vuokraaja on velvollinen suorittamaan lohkomisesta aiheutuneet kulut voimassa olevan taksan mukaisesti ( perushinta 980 € / 1100 € ). Taksa: Tekla 17.1.2017.

Valmiiksi rakennetuista vesi- ja viemärijohtoliittymistä peritään taksanmukainen maksu.

Rakennusluvasta peritään taksanmukainen maksu.

Etusivu