Vesiroiske

Päivitetty: 21.5.2021

Vesilaitoksen käyttöveden laatua tarkkaillaan terveysviranomaisten hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vesinäytteitä otetaan vedenottamoiden raakavesistä ja verkoston eri osista em. valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Oikean palkin liitteistä näet valvontatutkimusohjelman mukaisten verkosto- ja raakavesitutkimusten tuloksia.

Veden kovuus

Heinolan vesilaitoksen alueella vesijohtovesi on pääsääntöisesti pehmeää. Astianpesukoneissa ei tarvitse käyttää vedenpehmennyssuolaa, ellei astioihin jää kalkkisaostumia.

Talousveden riskinhallinta

Talousveden tuotantoketjun riskinarviointi on tehty vuonna 2017 Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Riskinarvioinnin ja näytehistorian perusteella valvotaan harvennetusti seuraavia tutkittavia aineita:

 • 1,2-dikloorietaani
 • antimoni
 • bentseeni
 • bentso(a)pyreeni
 • boori
 • bromaatti
 • polysykliset aromaattiset hiilivedyt
 • seleeni
 • syanidit
 • tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni
 • uraani
 • radon
 • viitteellinen annos ja torjunta-aineet.

Seuraavat asetuksessa 1352/2015 säädetyt määritykset on jätetty valvonnan ulkopuolelle, koska veden käsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei käytetä vastaavia aineita: ammonium, nitriitti, alumiini, akryyliamidi ja epikloorihydriini. Vinyylikloridin määritys on jätetty valvonnan ulkopuolelle, koska vedessä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä eikä materiaaleissa käytetystä PVC:stä liukene vinyylikloridia.

Etusivu