Päivitetty: 28.12.2022

Keväällä 2022 alkanut Siltakadun ja Laaksokadun saneerausurakka on saatu pääosin valmiiksi. Hulevesi-, jätevesi- ja vesijohtolinjojen uusimistyöt ja katualueen rakennekerrokset ovat valmistuneet. Keväälle 2023 jäävät kuitenkin vielä viimeistelytyöt, kuten lopulliset asfalttipinnoitteet, istutukset ja nurmialueiden laittaminen.

Saneeraushankkeen tavoitteena oli valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Keväällä urakan aloitus kuitenkin viivästyi useita viikkoja, kun tammikuussa tehdystä katusuunnitelman hyväksymispäätöksestä tehtiin valitus. Huhtikuussa Hämeenlinnan hallinto-oikeus totesi päätöksellään, ettei valittaneella taholla ollut asiaan valitusoikeutta. Valitusprosessi johti urakan viivästymiseen.  

Uudistushanke parantaa liikenteen selkeyttä sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Hankkeessa on uudistettu Siltakatua välillä Rauhankatu – Mustanportinkatu sekä Laaksokatua välillä Siltakatu – Ainonkatu. Siltakatu on muutettu yksikaistaiseksi kumpaankin suuntaan ja Plaaninmäelle on rakennettu uusi kiertoliittymä Siltakadun ja Urheilukadun risteykseen. Ajokaistojen sekä kävely- ja pyöräilytien väliin tulee viherkaista.

Hanke parantaa liikenneturvallisuutta sekä nostaa jalankulun ja polkupyöräilyn yhteyksiä maakunnallisen pääreitin mukaiselle tasolle. Kiertoliittymällä sekä uudistetuilla kävely- ja pyöräilyväylillä varmistetaan turvalliset katujen ylitykset. Reiteistä tulee esteettömät. Kohdealueelle nivoutuu paljon työ- ja koulumatkareittejä. Kailas-talon käyttöön ottaminen helmikuussa 2023 tulee myös lisäämään lasten ja nuorten liikkumista Siltakadun alueella.

Saneerattavalla alueella on lisäksi uusittu hulevesi-, jätevesi- ja vesijohtolinjoja, katuvalaistusta sekä eri operaattoreiden kaapelisuojaputkituksia. Urakoitsijaksi valittiin tarjouskilpailussa edullisimman tarjouksen jättänyt Vesihaka Oy.

Valtio tukee merkittävästi hanketta kävelyn ja pyöräilyn investointiavustuksella

Hanke liittyy kaupungin strategiseen päämäärään hyvinvoinnin kasvusta. Keskeisiin kehityslinjoihin kuuluu kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen. Siltakatu ja Laaksokatu on todettu tärkeiksi kehittämiskohteiksi syksyllä 2020 hyväksytyssä Heinolan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa.

Heinola osallistui valtionavustuksen hakuun kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa 2020. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi hakuun investointiavustusta koko maassa yhteensä 51 hankkeelle yhteissummalla 31,5 miljoonaa euroa. Hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta.

Heinolan kaupungin hankkeelle Siltakatu ja Siltakadun kiertoliittymä myönnettiin investointiavustusta 375 000 €. Valtionavustuksen kohteena ovat kävelyn ja pyöräilyn väylien kehittäminen Siltakadulla Rauhankadun ja Mustanportinkadun välisellä osuudella. Alueen nykyiset liikenneratkaisut ovat pitkälti vanhentuneita. Katuympäristö periytyy ajalta, jolloin se oli osa hyvin vilkasliikenteistä valtatietä.

Siltakadun ja Laaksokadun risteys uudessa katusuunnitelmassa.
Suunnitelmapiirros Siltakadun uudesta kiertoliittymästä Plaaninkadun ja Urheilukadun risteyksessä.
Etusivu