sadevettä asfaltilla

Päivitetty: 28.2.2023

Mitä ovat Hulevedet?

Hulevedeksi kutsutaan sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä, jotka sijoittuvat rakennetuille alueille. Rakennetussa ympäristössä veden luontainen kiertokulku muuttuu läpäisemättömien pintojen kuten asfaltin lisääntyessä. Läpäisemättömät materiaalit estävät veden imeytymisen maaperään, jolloin vesi kerääntyy katujen, teiden sekä esimerkiksi kattojen pinnoille ja muodostaa poisjohdettavaa pintavaluntaa. Hulevesien muodostumiseen vaikuttaa myös sääolosuhteet, kuten sateen kesto ja intensiteetti.

Suuret vettä läpäisemättömät alueet kasvattavat hulevesien määrä, jolloin hetkelliset virtaamat voivat olla suuriakin. Hallitsemattomina hulevedet voivat aiheuttaa erilaisia haittoja, kuten tulvimista, eroosiota ja vesistöjen kuormitusta. Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä ilmastonmuutos asettavat hulevesien hallinnalle lisää haasteita myös lähitulevaisuudessa. Jotta hulevesistä ei aiheutuisi haittaa, tarvitaan erilaisia hulevesirakenteita, kuten hulevesiviemäreitä, kosteikkoja, hulevesipainanteita ja avo-ojia.

Hulevesien hallinta

Hulevesien hallinnan tavoitteena on taajama-alueiden rakennuksien ja ympäristön kuivana pitäminen ja tulvien torjuminen niin, ettei pohja- ja pintavesien laatu heikenny. Hulevesien hallinnalla on tarkoitus luoda mahdollisimman luonnonmukaista vedenkiertoa vastaavat olosuhteet rakennetussa ympäristössä. Hulevesien oikeaoppisella viivytyksellä ja imeyttämällä voidaan ehkäistä ali- tai ylivirtaamien syntymistä.

Hulevesien hallinnasta vastaavat 2014 uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain myötä ensisijaisesti kaupungit tai kunnat. Asemakaava-alueella kaupunki huolehtii hulevesiin liittyvästä tiedotuksista ja ohjeistaa tarvittaessa uusien kiinteistöjen liittämisestä hulevesiverkostoon asemakaava-alueella. Kiinteistöjen hulevesien hallinnasta vastaa tontin omistaja tai haltija.

Hulevesiä voi hallita esimerkiksi viivyttämällä, imeyttämällä tai johtamalla hulevesi hallitusti Heinolan kaupungin hulevesijärjestelmään. Ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi on tärkeää, että myös asuintonteilla imeytetään ja viivytetään hulevettä. Näin vähennetään hulevesiviemäriverkoston tulvimista. Hulevettä ei saa johtaa toisen tontille eikä kadulle. Hulevedestä tai sen johtamisjärjestelyistä ei myöskään saa olla haittaa naapureille.

Näin ohjaat huleveden oikein (HSY).

Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta

Rakentamisen aikaisilla hulevesillä tarkoitetaan työmaan pinnoilta sateen ja sulannan
aikana kertyviä pintavesiä. Lisäksi työmaalla hulevesien mukana johdetaan eteenpäin myös paineellisesti maaperästä muodostuvaa tai pumpattavaa pohjavettä sekä työmaan toiminnoissa muodostuvia muita vesiä. Hyvä rakentamisen aikainen hulevesien hallinta on toimivan työmaan perusedellytys, ja hallinnan suunnittelu kannattaa toteuttaa hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Hyvällä hallinnalla varmistetaan, ettei rakentamisen aikaisista hulevesistä aiheudu haittaa itse työmaalle tai sen lähiympäristölle, vesistöille tai kaupunkiympäristön muille rakenteille.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa työmaavesien hallintasuunnitelman laatimisesta. Hallintasuunnitelma voi olla osa yleistä työmaasuunnitelmaa tai sen liite. Hallintasuunnitelman tehtävänä on aktivoida hankkeen ympärillä työskentelevä henkilöstö työmaavesien hallintaan. Hallintasuunnitelman tekijällä tulee olla riittävä pätevyys työmaavesien hallintasuunnitelman laatimiseen.

Rakentamisen aikaisia hulevesiä koskevien toimenpiteiden ja rakenteiden seurantaa ja valvontaa varten suositellaan laadittavaksi tarkastuslista, jonka avulla seurataan hallintasuunnitelman toteutumista työmaalla. Tavanomaisilla työmailla hulevesien hallinta perustuu vastuullisuuteen ja hyviin käytöntöihin.

Etusivu