Vuoden 2023 Heinolan asukaskokemuskysely

Linnut linjoilla

Asukastyytyväisyyden selvittäminen on osa kaupungin strategian toteuttamisen tavoitteita. Kaupunkilaisten tyytyväisyyttä on selvitetty nyt asukaskokemuskyselyllä, jonka tuloksia hyödynnetään kaupungin toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Taloustutkimuksen kehittämä Kuntien Asukaskokemus 2023 –tutkimus toteutettiin Heinolassa kolmannen kerran kesäkuussa 2023. Tutkimuksen kohderyhmä muodostui Heinolassa asuvista 15–79-vuotiaista. Tutkimukseen valikoituneet henkilöt muodostettiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvista henkilöistä Bisnode Oy:n markkinointirekisteristä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 205.

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville kunnan alueella asuvien 15–79-vuotiaiden asukaskokemuksia sekä yleisiä mielipiteitä kunnan toiminnasta. Tutkimuksen sisältö on Taloustutkimuksen toteuttama ja kysymykset on määritelty useiden kuntien strategisista tavoitteista ja yhteistyössä kuntien kanssa.

Kokonaistyytyväisyys hyvällä tasolla – kaupungin vetovoimaisuus sekä palvelut kuitenkin huolettavat

Kyselytutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys Heinolan kaupunkiin on pysynyt hyvällä tasolla (7,96) asteikolla 1–10. Kokonaistyytyväisyys on kuitenkin laskenut hieman edellisvuoteen verrattuna, jolloin se oli tasolla 8,12.

Top 5 parasta tulosta saatiin seuraavista osa-alueista:

  1. Asuinkuntani on viihtyisä ympäristö asua ja elää
  2. Koen oloni turvalliseksi asuinkunnassani
  3. Voin hyvin asuessani asuinkunnassani
  4. Asuinkunnassani on hyvät edellytykset tehdä etätyötä
  5. Asuinkunnassani on riittävästi tekemistä vapaa-ajalla

Parhaat tulokset on saatu samoista osa-alueista kuin vuonna 2022, poikkeuksena viidenneksi tullut kohta, joka oli viime vuonna seuraava osa-alue: “Olen tyytyväinen käyttämiini terveydenhuollon palveluihin”. Kyseisen osa-alueen tulos on heikentynyt viime vuoteen verrattuna ja siihen on osaltaan saattanut vaikuttaa sote-uudistus, jossa sotepalvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäviksi.

Top 5 heikointa tulosta saatiin seuraavista osa-alueista:

  1. Mielestäni asuinkuntani on vetovoimainen ja haluttu kunta
  2. Saan asuinkunnastani kaikki tarvitsemani palvelut
  3. Asuinkuntani on myönteisesti esillä sosiaalisessa mediassa
  4. Olen tyytyväinen käyttämiini terveydenhuollon palveluihin
  5. Asuinkuntani viestii asioistaan aktiivisesti ja avoimesti

Kyseisistä tuloksista voidaan havaita, että palveluiden saanti koetaan heikentyneet vuoteen 2022 verrattuna, jolloin kyseinen osa-alue oli vasta viidenneksi heikoin. Toisaalta asuinkunnan viestinnän nähdään kehittyneen, sillä aiemmin kyseinen osa-alue on tuottanut toiseksi heikoimpia tuloksia.

Avoimissa kysymyksissä pohdittiin näkymiä Heinolan tulevaisuudesta. Huolta herätti erityisesti terveyspalvelujen heikentyminen ja sote-uudistus.  Kaupungin tekemiseen kaivattiin avoimuutta ja kohtaamisia asukkaiden kanssa tulisi lisätä.

Vastauksissa nousi esille myös samoja asioita kuin edellisinä vuosina. Yrityksiä ja uusia työpaikkoja kaivattiin, jotta kaupungin elinkeinoelämä kehittyisi ja samalla kaupungin elinvoimaisuus lisääntyisi. Palvelujen puutteesta sekä niiden heikentymisestä oltiin huolissaan, samoin asukasmäärän pienenemisestä erityisesti nuorten poismuuton seurauksena.

Tyytyväisiä oltiin erityisesti uusien koulujen rakentamiseen, harrastusmahdollisuuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Erityisesti liikuntapalvelut saivat kiitosta. Heinola koetaan viihtyisänä kaupunkina, jossa luonto, ulkoilumahdollisuudet ja palvelut ovat lähellä. Kyselytutkimuksessa nousi siten paljon esille samoja asioita, kuin viime vuoden kyselyssäkin.

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu