Tähtiniementien Prisma-hanketta esitellään 24.11. Elämänkaaritalolla

Prisman alustava tontinkäyttöluonnos.

Heinolan Prisma-hankkeen suunnittelu uudelle sijaintipaikalle on edennyt kesästä alkaen. Hypermarkettia suunnitellaan nyt Tähtiniementien varrella sijaitsevalle avoimelle murskekentälle, Elämänkaaritaloa vastapäätä. Tervetuloa hankkeesta pidettävään avoimeen esittely- ja keskustelutilaisuuteen Elämänkaaritalolle torstaina 24.11. klo 17.30. Liiteaineistoja on myös tämän viestin lopun linkeissä.

Ajatuksina hypermarket ja polttonesteiden jakelupiste sekä erillinen autopesula

Osuuskauppa Hämeenmaa haluaa kehittää kaupan palvelutarjontaa heinolalaisille ja seudun kausiasukkaille moottoritien läheisyyteen uudella Prisma-hypermarketilla. Tavoitteena on mahdollistaa noin 10 000 kerros-m2 rakennusoikeutta vähittäiskaupan suuryksikölle muodostettavalle tontille, joka on toistaiseksi ollut käyttöön ottamatonta teollisuuskorttelialuetta.

Prisma-hypermarket sijoittuisi muodostettavan tontin länsireunaan. Asiakaspysäköintiin voisi ajaa Tähtiniementieltä useammasta ajoliittymästä ja lisäksi Kauppakaari-kadulta yhdestä liittymästä. Pysäköintialueen reunaan Tähtiniementien äärelle esitetään polttonesteiden jakelupistettä. Marketin lastaus ja jätehuolto sijoittuisi rakennuksen länsisivulle Kauppakaaren äärelle.

Hankkeessa suunnitellaan myös autopesulaa Tähtiniementien ja Lahdentien risteyksen viereiselle pysäköintiä varten varatulle hiekkakentälle. Kenttä säilyisi edelleen autopaikkojen korttelialueena, jolle saa sijoittaa myös automaattisen autopesulan. Suunnittelussa huomioidaan suojavyöhykkeet naapuritalojen suuntaan.

Lahdentielle uusi kiertoliittymä edistämään liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta

Liikenteellisiä vaikutuksia ja tarvittavia ratkaisuja on arvioitu laatimalla Lahdentielle ja Tähtiniementielle liikenteellinen toimivuustarkastelu. Liikennemäärät kasvavat merkittävästi erityisesti Tähtiniementiellä Prisman valmistumisen myötä. Arvioinnin mukaan valtaosa Prisman asiakasliikenteestä toteutuu Lahdentien suunnasta. Pienempi osa asiakkaista saapuu myös Prisman pohjoispuolella sijaitsevalta asuinalueelta ja Kauppakaaren kautta Sinilähteen suunnasta.

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Lahdentien-Tähtiniementien liittymässä voidaan varmistaa parhaiten muuttamalla se kiertoliittymäksi. Tehdyn toimivuustarkastelun mukaan liittymän keskimääräiset jonopituudet jäisivät lyhyiksi kaikilla tulosuunnilla (keskimäärin yksi ajoneuvo). Ratkaisumalli jättää hyvin varaa myös yleiselle liikennemäärien lisäkasvulle tulevaisuudessa.

Kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä voidaan luontevasti tehdä myös Lahdentien varren kävely- ja pyöräilyväylälle alikulkutunneli Tähtiniementien ali. Ratkaisu parantaisi jo nykyiseenkin nähden huomattavasti tämän maakunnallisesti merkittävän pyöräilyväylän sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnittelussa huomioidaan kokonaisuudessaan kävelyn ja pyöräilyn laatutaso.

Luonnos Lahdentien ja Tähtiniementien kiertoliittymäksi. Kävely- ja pyöräilyväylät sinisellä.

Kestävää kehitystä myös huleveden hallinnalla

Hulevesiä eli sade- ja sulamisvesiä muodostuu lisää rakennettavalla alueella,kun maanpinnan vettä läpäisemätön pinta-ala lisääntyy. Vedenkierron muutoksiin tulee varautua myös ilmastonmuutoksen vuoksi: sateisuus ja ajoittaiset rankkasateet tulevat lisääntymään.

Kaupunki ja Hämeenmaa ovat aloittaneet hulevesiasioiden valmistelun. Kaupunki liittää aktiiviseen hulevesien hallinnan suunnitteluun pelkkää Prisman tonttia ja kaavamuutosaluetta laajemman alueen, josta pintavedet ohjautuvat Voudinlahteen. Näin pyritään vähentämään vesistön rasitusta ja mm. Voudinlahden umpeenkasvamista kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Asemakaavan muutosprosessi

Asemakaavamuutos, 711/Akm Tähtiniementien kauppa-alue, on valmisteluvaiheessa. Kaavatyön vuorovaikutusta ja aikataulua kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pyritään julkaisemaan lähiaikoina. Kaavaluonnoksen nähtävilläolo ajoittuu arviolta joulu-tammikuulle.

Aineistoliitteet

AluepiirrosluonnosReakSpeaker Kuuntele kuvake

LiikennesuunnitelmaluonnosReakSpeaker Kuuntele kuvake

Liikenteen  toimivuustarkasteluReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Harri Kuivalainen
Kaupunginarkkitehti
044 797 6907
harri.kuivalainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu