Muutosohjelmasuunnitelma hyväksyttiin Heinolan valtuustossa

Heinolan valtuustosali

Muutosohjelmaprosessityötä on edistetty ja toteutettu suunnitelman mukaisesti koko alkuvuoden ajan. Prosessiin on osallistettu henkilöstöä, esihenkilöitä sekä luottamushenkilöitä työpajojen ja kyselyiden avulla ja prosessin aikana on tuotettu runsaasti erilaista aineistoa työn tueksi.

Muutosohjelmasuunnitelma -asiakirja sisältää neljä kärkiteemaa:

  1. Sujuva johtaminen ja selkeä kaupunkiorganisaatio
  2. Tasapainoinen ja kestävä talous
  3. Hyvät palvelut ja tehokkaat toimintatavat
  4. Tyytyväinen henkilöstö ja hyvä johtaminen.

Talousarvion laadinnan ohjeistukset on laadittu osana kestävän talouden ohjelmaa sopeutukset ja reunaehdot huomioiden. Muutokset johtamisjärjestelmään ja organisointimalliin ovat osa muutosohjelmasuunnitelmaa.

Valtuusto käsitteli muutosohjelmaa (sis. mm. johtamisjärjestelmä, organisointi ja talous) kokouksessaan maanantaina 12.6.2023 ja hyväksyi sen äänestysten jälkeen. Keskeisimmät päätetyt asiat koskevat mm. luottamushenkilöorganisaatiota, operatiivista organisaatiota sekä taloutta koskevia linjauksia.

Merkittävimmät muutokset nykyiseen rakenteeseen ja talouden linjauksiin liittyen

Valtuutettujen määrä vähenee. Valtuuston jäsenten lukumääräksi päätettiin 1.6.2025 alkaen 37 jäsentä nykyisen 43 jäsenen sijasta. Muutos toteutuu seuraavien kuntavaalien jälkeen.

Lautakuntarakenne muuttuu vuoden 2025 alusta. Lautakuntia uudessa johtamisjärjestelmärakenteessa on 1.1.2025 alkaen neljä: hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, opetus- ja kasvatuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta sekä lupa- ja valvontalautakunta, joista jälkimmäinen on mahdollisesti seudullinen.

Operatiivisen organisaation rakenne muuttuu ja toimialojen määrä vähenee vuoden 2025 alusta. Toimialoja on kolme (nyt viisi): yhteisten palveluiden lisäksi hyvinvointitoimiala ja kaupunkiympäristötoimiala.

Talouden linjaukset koostuvat veronkorotuksista sekä toimialoittaisista sopeuttamisista. Kunnallisveroa korotetaan 8,2 prosenttiin (nyt 7,86) ja kiinteistöveroa korotetaan kautta linjan. Toimialoille kohdennetaan sekä euromääräisiä sopeuttamistavoitteita että tuottavuuden kasvuun liittyviä tavoitteita. Nämä huomioidaan osana talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026 laadintaa ja tarkoittavat toimialoittain meno- ja tuloerien tarkastelua, perkaamista sekä palvelutason tarkastelua.

Prosessi etenee toteutukseen vaiheittain

Nyt hyväksyttyjen linjausten lisäksi muutosohjelmaan liittyy vielä erikseen ratkaistavia ja selviteltäviä asioita ennen ohjelman linjausten toteuttamista. Näitä ovat mm. TE-palveluiden järjestämiseen liittyvät päätökset, seudullisen elinkeinoyhteistyön lisääminen ja liitosneuvottelut Ladecin kanssa, viestintä ja markkinointi sijoittuminen, vapaa-ajan asiakokonaisuuksien johtaminen ja yhteisen toimintakulttuurin uudistamisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi osa muutoksista toteutuu hallintosääntöä ja toimintaohjeita uudistamalla. Hallintosäännössä määritellään myös uuden johtamisjärjestelmän toimivaltaan liittyvät asiat.

Etenemisestä viestitään säännöllisesti. Valtuuston päätös liiteaineistoineen löytyy nettisivuilta https://kokoukset.heinola.fi/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=256.

Muutosohjelmaan liittyvät valmisteluaineistot kokonaisuudessaan löytyvät kaupungin nettisivuilta  https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/heinolan-kaupungin-muutosohjelma.

Lisätietoja 

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja
Puhelin 0400 862 977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu