Metsänhoitoa Saittalahden alueella

Saittalahden runsaasta virkistyskäytöstä johtuen Heinolan kaupungin alueella omistamia metsiä hoidetaan suurelta osin ns. jatkuvapeitteisen ja eri-ikäisrakenteisen kasvatustavan mukaisesti. Kyseisessä kasvatustavassa metsää ei uudisteta avohakkuin ja istutuksin vaan luontaisen taimettumisen avulla. Menettelyllä vältetään suurten puuttomien alueiden syntyminen maisemallisesti herkkiin metsiin.

Alueen muutamissa kuusivaltaisissa metsiköissä toteutetaan hakkuita tammi-helmikuun vaihteessa. Toimenpiteellä harvennetaan paikoin ylitiheää puustoa sekä edistetään vanhojen metsiköiden luontaista uudistumista. Hakkuilla varmistetaan kasvuvaiheessa olevien metsiköiden elinvoima ja vanhempien puustojen luontainen uudistuminen. Maastovaurioiden välttämiseksi hakkuut toteutetaan maan ollessa jäässä ja ulkoilureitit huomioiden.

Käsittelytavat metsiköittäin käyvät ilmi alta löytyvästä kartasta. Harvennuksissa poistetaan lähinnä ylitiheyden vuoksi elinvoimaansa menettäneitä puita. Pienaukkohakkuussa luodaan metsään tilaa luontaiselle taimettumiselle poistamalla yksittäisiä vanhoja puita sekä tekemällä pienialaisia aukkoja. Suojuspuuhakkuussa harvennetaan vanhaa puustoa luontaisen taimettumisen lisäämiseksi.

Lisätietoja
Juho Kontra
metsätalousinsinööri
+358 500 308 734
juho.kontra@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu