Lahden kaupunkiseudulle MAL-sopimus

Lahden kaupunkiseudulle on tehty maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2021 – 2031. Valtion ja kuntien välisessä sopimuksessa määritetään kaupunkiseudun tavoitteet lähivuosien maankäytön ja liikenneverkon kehittämiselle sekä asuntotuotannolle.

MAL-sopimusten myötä valtio tukee Lahden seudun asuntotuotantoa kunnallistekniikka- ja käynnistysavustuksin, joilla lisätään kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa. Rakentamisen ilmastopäästöjen vähentämiseksi puurakentamista tuetaan 5 000 eurolla uutta asuntoa kohti.

Kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen. Tähän on varattu vähintään miljoona euroa vuodelle 2021. Lisäksi valtio osoittaa kaupunkiseudun liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen yhteensä 3,3 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023.

Valtio sitoutuu sopimuksen myötä avustamaan Lahden seudun joukkoliikenteen palveluita 4,365 miljoonalla eurolla. Valtio osoittaa seudulle ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta haettavaksi yhteensä kolme miljoonaa euroa. Lisäksi valtio avustaa lippu- ja maksujärjestelmien kehittämistä keskisuurilla kaupunkiseuduilla yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla. Nyt sovitut avustukset kohdistuvat vuosille 2021-2023. Liikennehankkeiden ja joukkoliikenteen valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa ovat mukana Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä ja Orimattila sekä Päijät-Hämeen liitto.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen korostaa MAL-sopimuksen merkitystä kestävän kaupunkikehityksen kannalta:

”MAL-sopimus on ollut Lahden seudun tavoitteena jo pitkään. Se vahvistaa asemaamme suurena kaupunkiseutuna ja varmistaa seudun pitkäjänteisen kehittämisen. Tiivis yhteistyö valtion kanssa mahdollistaa myös rohkean etenemisen kestävän kaupunkiseudun kehittämisessä.”


Kunnat korostavat kestävän kaupunkiseudun kehittämistä

MAL-sopimukset vahvistavat kuntien keskinäistä sekä kaupunkiseudun ja valtion sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. MAL-sopimus on tärkeä osa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamista.

Hollolan kannalta keskeistä on raideliikenteen kehittäminen osana ilmastonmuutoksen hillintää. Kunnanjohtaja Päivi Rahkosen mukaan tavoitteena on saada seisake Nostavalle ja kytkeä Hollola osaksi oikoradan liikennöintiä.

Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka korostaa seudullisen yhteistyön tärkeyttä.

”Asikkalan näkökulmasta pidämme tärkeänä VT 24 kohdistuvia toimenpiteitä yhtenä paikallisesti ja seudullisesti tärkeänä joukkoliikennekäytävänä.”

”Kärkölässä keskeisiä kohteita ovat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä liikenneturvallisuuden parantaminen ja MAL-sopimuksen käynnistysavustuksella toteutettu puukerrostalohanke”, kertoo Kärkölän kansliapäällikkö Jouni Nieminen.

Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen nostaa esille panostamisen seudulliseen liikenteeseen, joukkoliikennettä tukevat ratkaisut ja yhteiset elinkeinopoliittiset kehittämiskärjet.

Orimattilan kaupunginjohtaja Osmo Pieski korostaa kaupunkiseudun kannalta merkittävien elinkeinoelämän alueiden kehittämistä erityisesti Hennan-Tuuliharjan alueella sekä niiden saavutettavuutta kestävillä kulkumuodoilla.

”Lahden kaupunkiseutusuunnitelma ja Päijät-Hämeen rakennemalli ovat tärkeitä suunnitelmia seudun tulevaisuuden kannalta. Niiden laatiminen yhteistyössä alueemme kuntien ja maakuntaliiton sekä valtion toimijoiden kanssa antaa hyvät eväät seudun kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämiselle. Myös maakunnan jatkuvan liikennejärjestelmätyön rooli kävelyn ja pyöräilyn parantamisessa ilahduttaa. MAL-sopimuksen avulla pääsemme korjaamaan liikennejärjestelmätyössä tunnistettuja puutteita kävelyn ja pyöräilyn yhteyksissä”, sanoo maakuntajohtaja Laura Leppänen Päijät-Hämeen liitosta.

MAL-sopimukset vuosille 2021-2031 on laadittu yhteistyössä valtion sekä Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseutujen kanssa. Aiemmin sopimusten piirissä ovat olleet neljä suurinta kaupunkiseutua.

Seuraavaksi sopimukset käsitellään kuntien poliittisissa elimissä ja valtioneuvostossa, minkä jälkeen ne allekirjoitetaan. Toimenpiteet koskevat erityisesti vuosia 2021-2023 ja sopimukset päivitetään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen, p. 050 337 4386
Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, p. 044 780 1400
Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, p. 044 778 0210
Kärkölän kansliapäällikkö Jouni Nieminen, p. 044 770 2206
Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, p. 040 086 2977
Orimattilan kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtaja Laura Leppänen, p. 040 767 4364

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu