Kadunpitopäätöksiä tehtiin yli 200 kadusta Heinolassa 

katutyö

Heinolan kaupunki on tehnyt rästiin jääneitä kadunpitopäätöksiä. Asianosaisia on tiedotettu päätöksistä kirjeitse sekä yleistiedoksiannolla. Kaikkiaan kadunpitopäätös tehtiin 222 kadusta tai kadun osasta, jotka sijaitsevat asemakaava-alueella.  

Kadunpitopäätös on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva päätös, joka tehdään yleensä silloin, kun asemakaavan mukaista maankäyttöä palveleva katu rakennetaan tai olemassa olevalle alueelle syntyy asemakaava. Päätöksestä alkaa kunnan kadunpitovelvollisuus ja katu katsotaan luovutetuksi yleiseen käyttöön. Kadunpitopäätöksiä tehdään ainoastaan asemakaava-alueella sijaitsevista, kaupungin omistamista kaduista. Asemakaava-alueella saattaa sijaita myös valtion omistuksessa olevia yleisiä teitä sekä jalankulku- ja pyöräteitä, jotka ovat ELY-keskuksen hoidossa ja vastuulla. Kaupungin kadunpitovelvollisuudet eivät koske näitä tieosuuksia. ELY-keskuksen hoidossa olevia tieosuuksia voi tarkastella Heinolan kaupungin karttapalvelussa tasolla ”Tekniikka ja teiden kunnossapito”.   

Kadunpidosta sekä kunnan ja tontinomistajan velvollisuuksista säädetään laissa katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta (ns. kunnossapitolaki). Kunnossapitolaki on tullut voimaan vuonna 1978 ja sitä on uudistettu viimeksi vuonna 2005. Mistään uudesta asiasta ei siis ole kysymys. Kunnossapitolain perusteella kunnan vastuulle kuuluu 

 • kadun pitäminen liikennetarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa 
 • kadun talvikunnossapito, mukaan lukien lumen poisto ja liukkaudentorjunta 
 • hiekoitushiekan poisto sekä katuojien, -kaivojen ja sadevesikourujen puhtaanapito 
 • kadun pinnoitteen kunnossapito ja uusiminen tarvittaessa 
 • katualueella olevien istutusten, liikennemerkkien ja muiden kalusteiden kunnossapito 
 • Yhdistettyjen kävely- ja pyöräteiden kunnossapito 

Tontinomistajan vastuulla on 

 • huolehtia tontin kohdalla olevan jalkakäytävän puhtaanapidosta, lumen poistosta ja liukkaudentorjunnasta 
 • tontille johtavan kulkutien kunnossapito, mukaan lukien lumenpoisto ja liukkaudentorjunta 
 • tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä 
 • tontin kohdalla kadun puhtaanapito kadun keskiviivaan saakka 
 • katualueeseen kuuluvan enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen 
 • Ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista ja muista vastaavista puutteista sekä ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi sillä alueella, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana. 

Kaupunki voi resurssien salliessa ja erillisellä päätöksellä sekä perustellusta syystä ottaa joitakin tontinomistajan tehtävistä hoitaakseen ja laskuttaa niistä tontinomistajaa.  

Kadunpitopäätökset eivät aiheuta muutoksia katujen kunnossapitokäytäntöihin eivätkä muuta edellä kuvattuja, jo vuosia voimassa olleita kunnossapitolakiin perustuvia vastuita. Päätöksestä on tiedotettu asianosaisia hallintolain edellyttämällä tavalla. 

Lisätietoa katujen kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä ja vastuista löytyy Kuntaliiton vuonna 2005 lakiuudistuksen yhteydessä julkaisemasta Kadut kuntoon -oppaasta. Tutustu oppaaseenReakSpeaker Kuuntele kuvake.

Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut kadulla (lähde: Kuntaliitto) 

Lisätietoja

Ari Matteinen  
rakennuspäällikkö
+358 500 497 24 | ari.matteinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu