Heinolan valtuustossa pohdittiin tulevaisuuden muutostarpeisiin vastaamista

Heinolan kaupungin valtuusto kokoontui 28.4.2023 valtuustotalolle seminaariin, jossa teemana oli muutosohjelma.

Heinolan kaupungin valtuustoseminaarissa käsiteltiin KPMG Oy:n johdolla strategian toteuttamista ja siihen liittyvää muutosohjelmaa, sen lähtökohtia, tavoitteita, rakennetta ja tarkasteltavia näkökulmia, joita ovat mm. poliittisen päätöksenteon ja operatiivisen johtamisen yhteensovittaminen sekä kestävän talouden toteutus. Muutostarve on tunnistettu, jotta myös Heinolan kaupunki muun kuntakentän mukana pystyy vastamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Muutosohjelmaa tehdään kolmesta eri näkökulmasta: osuvuuden, sujuvuuden ja talouden näkökulmasta ja tavoitteena ovat puolestaan hyvät palvelut, tehokas toiminta, laadukas päätöksenteko, yhteinen sitoutuminen, tyytyväinen työyhteisö ja tasapainoinen talous.  Muutosohjelmalla on tarkoitus toteuttaa viime keväänä hyväksyttyä päivitettyä strategiaa.

Kestävän talouden näkökulmiin läpinäkyvyyttä

Seminaarissa käsiteltiin kestävän talouden elementtejä, talouden nykytilaa ja talouden sopeuttamisen tarvetta sekä toimenpidevaihtoehtoja, joista tehtiin myös ryhmätöitä.

Seminaarissa käsiteltyjen talouden skenaarioiden mukaan taloutta tulisi sopeuttaa n. 3-4 milj. euroa.  Ryhmätöiden pohjalta käytiin läpi erilaisia sopeuttamiskeinoja ja ne tullaan huomioimaan talousarvion laadintaohjeessa. Valtuusto käsittelee taloutta ja talouden suunnittelua erillisessä seminaarissa vielä 16.5.2023 sekä syyskuussa talousarvioseminaarissaan.

Poliittisen ja operatiivisen johtamisen sekä päätöksenteon yhteensovittamiseen haettiin näkemyksiä

Valtuutetuille esiteltiin myös erilaisia vaihtoehtoja johtaa, toteuttaa ja organisoida toimintaa tulevaisuuden toimintaympäristön muutokset ja vaateet huomioiden. Huomiota kiinnitettiin mm. viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation toimintaan ja vuoropuheluun ja sen kehittämiseen strategian toteuttamiseksi. Lisäksi pohdittiin operatiivisen ja poliittisen organisaation rakentamisesta mahdollisimman sujuvan päätöksenteon varmistamiseksi. Valtuutetut saivat ryhmätöiden avulla antaa omia evästyksiään eri rakennevaihtoehtojen mallintamiseksi.

Työ jatkuu toukokuussa

Muutosohjelmatyö jatkuu touko-kesäkuussa erillisessä talouden seminaarissa, jonka pohjalta tullaan laatimaan myös ohjeet vuoden 2024 talousarvion ja 2025-2027 taloussuunnittelun laadintaa varten. Johtamisjärjestelmä- ja organisaation osalta päätöksiä tullaan tekemään aikaisintaan kesäkuussa, mutta viimeistään syksyn aikana.

Kaupunginjohtaja totesi seminaarissa, että vaikka toimintaa tultaisiin sopeuttamaan, toimintaympäristön muutokset tulevat vaatimaan sekä oikeanlaisia resursseja että muutoksia. Investointeihin tulee jatkossakin panostaa talouden reunaehdot huomioiden.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja puolestaan totesi, että asioissa on menty hyvin eteenpäin, tarvetta on kuitenkin ryhmien väliselle vuoropuhelulle erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi ja yhteisesti sovitun ratkaisun löytämiseksi. Moni asia on muuttunut viimeisten vuosien aikana ja kaupungin toimintaan kohdistuu paljon erilaisia muutospaineita. Keskustelut myös viranhaltijajohdon kanssa ovat prosessissa tärkeässä roolissa.

Seminaarin lopuksi valtuutetuilla oli vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä päivän aikana käsitellyistä asioista. Valtuutetut käyttivät mahdollisuuden hyödyksi ja keskustelua käytiin aktiivisesti.

Päivän lopuksi valtuuston puheenjohtaja kiitti sekä konsultteja että valmistelevia viranhaltijoita. Puheenjohtaja totesi myös, että työ on todenteolla vasta alkamassa, mutta tehtävistä päätöksistä huolimatta aiheita tullaan käsittelemään jatkossa myös kunakin vuonna talousarviokäsittelyjen yhteydessä.

Lisätietoja

Niina Varjo                                                                   
valtuuston puheenjohtaja                                            
+ 358 50 542 9449                                            

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja
+ 358 400 862 977

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu