Heinolan strategian päivitys valmistui

Hyvä asuu Heinolassa strategia 2030

Heinolan kaupungin strategian päivitys 2030 on valmistunut. Valtuusto hyväksyi strategian 16.5.2022. Strategian laatimiseen on kevään aikana osallistunut laaja joukko heinolalaisia toimijoita erilaisten strategiakyselyjen ja -keskustelujen sekä työpajojen kautta.

Strategiaa on työstetty kevään 2022 aikana eri foorumeilla. Valtuusto on kerännyt ajatuksia, pohtinut vaihtoehtoja ja esittänyt linjauksia, joista lopulta viranhaltijavalmistelussa syntyi Heinolaa kuluvan vuosikymmenen ohjaava strategia, joka nyt valtuustossa hyvän yhteistyön ja osallistavan valmistelun pohjalta hyväksyttiin, kertoo valtuuston puheenjohtaja Niina Varjo.

Päivitetty strategia tavoittelee niin hyvinvointia, kestävää taloutta, ekologisuutta kuin resurssiviisautta. Monien tavoitteiden saavuttaminen on yhtälönä haastava ja asettanee päättäjät arvottamaan tulevien päätösten painotuksia. Uskon kuitenkin, että vision mukaisella uudistuvalla otteella tavoitteiden saavuttaminen on realistista ja siten voimme nähdä tavoitteiden tuloksellisuudenkin matkatessa kohti seuraavaa vuosikymmentä.

Strategiavalmistelun kuluessa on ollut ilo huomata, miten uusi valtuusto on ollut valveutuneempi ja strategian merkityksellisyyttä pohtivampi. Valmistelutyö on kirvoittanut aiempaa enemmän dialogia kaikkien valtuustoryhmien keskuudessa. Kun muistetaan, että käsiteltävä asia on tärkein valtuustokauden päätös, linjaten muita tulevia päätöksiä, niin valmistelussa koettu vuoropuhelu ja yhteisymmärrys strategisista tavoitteista lupaa hyvää myös tuleville, strategiaa jalkauttaville päätöksille, kertoo Varjo.

Työpajoissa tarkasteltiin muun muassa Heinolan avainlukuja tilastokatsauksen avulla, pohdittiin kaupungin arvoja sekä käsiteltiin strategisia päämääriä ja valtuustokauden tavoitteita. 

Strategian päivityksessä on koko ajan pidetty mukana myös keskeisimpiä toimintaympäristön muutostekijöitä, joita ovat muun muassa väestörakenteen muutos, digitaalisuus, ilmastonmuutos sekä sote-uudistus ja TE-palvelut 2024 -uudistus. Nämä ja muut muutostekijät ovat toimineet keskustelun avauksina ja ovat olleet tukena tulevaisuutta pohtiessa. 

Heinolan kaupunkistrategia 2030

Heinolan päivitetyssä kaupunkistrategiassa otetaan katseet kohti tulevaa ja luodaan yhdessä Heinolaa, jossa on hyvä kasvaa.

Arvot: Välittäminen – uudistuminen – tuloksellisuus

Heinolan arvoja ovat välittäminen, uudistuminen ja tuloksellisuus. Kaupunki kehittyy ja kehittää näiden arvojen mukaisesti. Arvot näkyvät päivittäisessä työskentelyssä ja päätöksenteossa: 

  • Välittämisellä tarkoitamme sitä, että Heinolassa me kohtaamme, kysymme, kerromme ja kuuntelemme. Teemme yhdessä ja arvostamme toisiamme.
  • Uudistumisella haastamme itseämme ajattelemaan toisin. Kokeilemme, kehitämme ja kannustamme. Haluamme parempaa, emme roiku menneessä vaan katsomme tulevaan.
  • Tuloksellisuus ilmenee siten, että toimimme tavoitteellisesti. Pohdimme, pistämme töpinäksi ja saamme asioita aikaan. Olemme johdonmukaisia.

Arvot ovat mielestäni onnistunut tiivistys, joihin meidän kaikkien on helppo sitoutua. Strategian valmisteluprosessi on ollut hieno matka, jossa päättäjien lisäksi kuntalaisten ja sidosryhmien panos oli merkittävä, kaupunginjohtaja Jari Parkkonen kertoo.

Strategia – Hyvä kasvaa Heinolassa 

Kevään työn tuotokset tiivistyvät neljään päämäärään, jotka ovat hyvinvoinnin kasvu, uudistuva työ ja asuminen, vahva kaupunkiyhteisö sekä kestävä talous. 

Strategian 1. päämäärässä paneudutaan hyvinvoinnin kasvuun. Tavoitteena on hyvinvoinnin lisääntyminen, toimiva arki sekä hiilineutraalius ja resurssiviisaus. 

Strategian 2. päämäärässä keskiössä on uudistuva työ ja asuminen, jossa tavoitteena on muuttovoiton vahvistaminen, dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä sekä monipaikkainen Heinola.

Strategian 3. päämäärässä käännetään katse vahvaan kaupunkiyhteisöön. Tavoitteena on laadukas päätöksenteko, osallisuuden vahvistaminen sekä hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen. 

Strategian 4. päämäärässä kohdistetaan huomio kestävään talouteen, jossa tavoitteita on velkamäärän vähentäminen, käyttötalouden tasapaino ja kasvua tukevat investoinnit. 

Hyväksytty strategia on selkeydessään varsin mallikelpoinen suomalaisessa kuntakentässä. Strategia ei itsessään tuo tuloksia, mutta siihen sitoutuminen ja sen mukainen toiminta tuo, kaupunginjohtaja Parkkonen huomauttaa.

Mittaamme ja seuraamme strategiaa 

Jokaiselle tavoitteelle on asetettu yksi tai useampi mittari. Näitä mittareita seurataan säännöllisesti ja tuloksia peilataan aikaisempaan. 

Strategian seuranta ja arviointi ovat osa johtoryhmätyöskentelyä ja kaupungin suunnitteluprosessia. Väliarviointi tehdään valtuustokauden puolivälissä, ja tarvittaessa tavoitteisiin tehdään tarkennuksia.

Seuraavaksi aloitamme strategian täytäntöönpanon ja strategiset päämäärät kytkeytyvät osaksi arkea talousarvion ja käyttösuunnitelmien kautta. Lisäksi vuoden 2023 aikana edessä on ohjelmatyön päivittäminen, toteaa hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi.

Materiaalit

Tutustu Heinolan strategiaan 2030ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Niina Varjo
Valtuuston puheenjohtaja
p. +358 50 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
p. +358 40 086 2977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Hanna Hurmola-Remmi
Hallinto- ja kehitysjohtaja
p. +359 44 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu