Heinolan kirjasto demokratian edistäjänä  

Minun kuntani – kirjasto yhteisten asioiden keskustelufoorumina ja medialukutaidon tukijana

Heinolan kirjaston rooli neutraalina keskustelufoorumina ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkana on voimistunut vuoden 2023 kuluessa. Kirjastojen yhdeksi tehtäväksi on laissa säädetty demokratian edistäminen. Kuluneena vuonna Heinolan kirjasto on toteuttanut vahvasti tätä lain kohtaa osallistumalla yhteishankkeeseen Minun kuntani – kirjasto yhteisten asioiden keskustelufoorumina ja medialukutaidon tukijana.  

Hankkeessa mukana olevien kuntien kirjastoissa on järjestetty ohjattuja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Heinolassa tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2023 aikana kaikkiaan viisi. Kaksi keskusteluista oli Kansallisia dialogeja, joita järjestettiin samaan aikaan ja samasta aiheesta valtakunnallisesti.  

Keskusteluihin kutsuttiin osallistujia avoimesti kirjaston tiedotuskanavilla ja lehdistötiedotteessa. Henkilökohtaisesti kutsuttiin päättäjiä, virkamiehiä, kirjaston yhteistyötahojen edustajia esimerkiksi kansalaisopistosta ja seurakunnasta, kirjaston aktiiviasiakkaita ja muita osallistuvia kaupunkilaisia sekä Itä-Häme -lehden toimittajia. 

Ohjatuissa keskusteluissa hyödynnettiin Erätauko-menetelmää, jonka avulla käydään rakentavaa ja tasavertaista yhteiskunnallista keskustelua. Tavoitteena on ymmärryksen ja vuorovaikutuksen lisääntyminen. ei yksimielisyys tai päätösten tekeminen. Keskusteluiden osallistujamäärä on rajattu, jotta jokaisella on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja havainnoistaan. 

Keskustelut  

Minun kirjastoni 25.1.2023 

Ensimmäisessä dialogissa keskusteltiin kirjaston suuresta merkityksestä ihmisten arjessa. Kirjasto edistää lukutaitoa. Siksi kirjastosta pitää löytyä kiinnostavia kirjoja, uusia ja vanhoja. Kirjasto on myös merkittävä sosiaalinen kohtaamispaikka. Keskustelijat toivoivat, että kirjastossa olisi erilaisia kokoontumis- ja ryhmätiloja toisaalta hiljaiseen opiskeluun ja työskentelyyn, toisaalta tapahtumiin ja muiden tapaamiseen.  

Kansallinen dialogi: Epävarmuudessa eläminen 1.3.2023 

Ensimmäisessä kansallisessa dialogissa pohdittiin sitä, miten epävarmuudessa eläminen näkyy ihmisten elämässä ja mikä auttaa jaksamaan. Yhtenä suurena epävarmuutta ja huolta aiheuttavana asiana keskustelijat näkivät sodan, Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Epävarmuutta keskustelijoiden elämään aiheutti myös toimeentulo. Taloudelliset vaikeudet saattavat muuttaa epävarmuuden suoranaiseksi turvattomuudeksi.  Myös uudet hyvinvointialueet ja sen tuomat muutokset mietityttävät: jos sairastun, saanko apua? Kaiken epävarmuuden keskellä keskustelijat hakevat toivoa ja iloa elämään ennen kaikkea yhteisöllisyydestä. Toisille luottamusta tulevaisuuteen tuo usko ja rukouksen voima, toisille kestävä kehitys ja kierrättäminen. Normaalin arjen jatkaminen voi olla kaikkein paras tapa vähentää epävarmuutta.  

Digirohkeus 11.5.2023 

Digirohkeus tarkoittaa itseluottamusta uusien digitaalisten laitteiden ja palveluiden käytössä. Keskustelijat olivat kokeneet vaikeuksia digiasioiden parissa pelkojen ja osaamattomuuden vuoksi. Henkilökohtaista palvelua kaivattiin. Nykyarjen digitalisoituminen aiheuttaa haasteita. Jatkuva kehitys luo jatkuvan oppimisen tarpeen, ja se voi tuottaa riittämättömyyden tunteita. Keskustelijat ovat huolissaan myös turvallisuudesta, erityisesti nettihuijauksista Keskustelun oivalluksina osallistujat mm. oppivat, että digiongelmat ovat yhteisiä. Kaikki joutuvat opettelemaan joka päivä. Tarvitaan rohkeutta ja apua, ettei kukaan syrjäydy. 

Lukutaito muuttuvassa maailmassa 10.10.2023 

Suomessa on 745 000 lukutaidotonta tai heikosti lukevaa henkilöä, mikä herätti keskustelussa huolta ja kysymyksiä näin suuren määrän merkityksestä yhteiskunnassa. Osallistujat jakoivat muistoja lukemisesta eri elämänvaiheissaan. Kirjastojen ja vanhempien roolia lukemisharrastuksen tukemisessa korostettiin. Keskusteltiin myös äänikirjoista ja älylaitteiden vaikutuksesta lukutaitoon. Teknologian murros vaatii lukutaidon monipuolistamista. Kieli muuttuu, voi jopa köyhtyä, ja se aiheuttaa sukupolvien välille kuilun. Oivalluksena nousi esiin, että lukutaito on tasa-arvoasia ja se kuuluu kaikille. Kun palvelua ei enää juuri ole, ohjeita ja opasteita pitää osata lukea. Lukemaan oppii vain lukemalla 

Kansallinen dialogi: Yhdessä ja yksin 30.11.2023 

Aluksi keskustelijat kertoivat omista merkittävistä kohtaamisistaan lähiaikoina. Toisia kohdataan sekä yksittäin että yhteisöissä, lähitapaamisissa ja digitaalisesti. Tutkimukset yksinäisyydestä ja yhteisöllisyydestä olivat tuttuja mediasta. Yksinäisyys vaikuttaa aivoihin ja koko terveyteen. Osallistujilla oli paljon myös omia havaintoja yksinäisyyden vaikutuksesta toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Huolta aiheuttivat vanhusten päihde- ja peliriippuvuuden lisääntyminen, työikäisten miesten katoaminen yhteiskunnan järjestelmistä, koulukiusatut ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret sekä maahanmuuttajalasten pärjääminen yhteisöissä. Pohdittiin ulkopuolelle jäämisen syitä ja toisaalta mahdollisuuksia päästä mukaan yhteisöihin.  

Lopuksi 

Osallistujilta saatiin joka tilaisuuden yhteydessä mukana olosta myönteistä palautetta. Samanlaisia tapahtumia toivottiin järjestettävän jatkossakin. Lisäksi toivottiin uutispiirejä, keskustelutilaisuuksia sanomalehtien lukemisen yhteyteen. Kirjastossa pyritään toteuttamaan nämä toiveet. Hankkeessa mukana olleet kirjaston työntekijät oppivat järjestämään, ohjaamaan ja kirjaamaan keskusteluja, joissa käytetään erätaukomenetelmää. Kirjasto vahvisti rooliaan kansalaiskeskustelun foorumina ja luotettavan tiedon lähteenä. Hanke antoi valmiuksia jatkaa kirjaston demokratiatyötä edelleen.  

Minun kuntani – kirjasto yhteisten asioiden keskustelufoorumina ja medialukutaidon tukijana – Lahden AKE 

Tuoleja ympyrässä erätaukokeskustelua varten, lattialla sääntöjulisteita.
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu