Heinolan kaupunginjohtajan talousarvioesitys muutosohjelman linjausten mukainen

Rahapinot

Heinolan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2024 talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 6.11.2023. Vuoden 2024–2026 talousarviota ja -suunnitelmaa sekä talouden tilannekuvaa on aiemmin käsitelty valtuustoseminaarissa 18.–20.9.2023, jonka jälkeen lautakunnat ja kaupunginhallitus ovat käsitelleet oman toimialansa talousarvioesityksensä valtuustolle.

Vuoden 2024 talousarvio on toinen ns. uuden kuntatalouden mukainen talousarvio hyvinvointialueuudistuksen toteutumisen jälkeen. Vuoden 2024–2026 talousarvion ja -suunnitelman laadinta pohjautuu valtuuston kesäkuussa 2023 hyväksymään muutosohjelman linjauksiin talouden sopeuttamista koskien. TE2024-uudistus vaikuttaa vuodesta 2025 alkaen.

Valtuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 20.11.2023. Valtuusto on jo aiemmin päättänyt kunnallis- ja kiinteistöveroasteet vuodelle 2024.

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutus merkittävä, talouden haasteet tunnistettu

Kaupunginjohtajan vuoden 2024 talousarvioesitys on n. 242 t euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä. Talousarvioesitys on kuitenkin laadintaohjeen raamilaskelmia positiivisempi talousarvion sisältämien sopeuttamistoimenpiteiden ja työnantajamaksujen alentumisen johdosta. Toimialat ovat noudattaneet annettuja ohjeita.

Heinolan talouteen on vaikuttanut merkittävästi hyvinvointialueuudistus, jonka seurauksena valtionosuuksien taso on romahtanut. Verotulot säilyvät vuonna 2024 korotusten jälkeen lähes vuoden 2023 tasolla, sillä vuonna 2023 on vuoden 2022 verotuloja tilitetty vielä leikkaamattomina. Verorahoituksen heikentyminen näkyy suoraan vuoden 2024 tuloksessa. Kunta-alan kallis palkkaratkaisu, edelleen korkea inflaatio ja korkotason myötä kasvaneet rahoituskulut rasittavat ensi vuoden taloutta.

Heinolan kaupungin toimintamenojen arvioidaan olevan vuonna 2024 yhteensä noin 69,3 milj. euroa ja nettomenojen (toimintakate) yhteensä n. 42,4 milj. euroa. Nettomenot pienentyvät hieman kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Talousarvioesityksen veroprosentit ovat valtuuston 9.10.2023 korotuspäätösten mukaiset. Kunnallisveroa arvioidaan vuonna 2024 kertyvän yhteensä 29,9 milj. euroa. Kunnallisveroprosentti vuodelle 2024 on 8,2. Valtuusto päätti kokouksessaan myös kiinteistöveroprosenttien korotuksista, jotka kasvattavat kiinteistöverotuloja n. 1,8 milj. euroa vuonna 2024. Kiinteistöveron tuottoarvio vuodelle 2024 on yhteensä 8,4 milj. euroa. Verotuloarvio kokonaisuudessaan vuodelle 2024 on yhteensä 41,3 milj. euroa.

Valtionosuuksien taso laskee edelleen vuodesta 2023 n. 21,7 % eli n. 2,6 milj. euroa. Valtionosuudet ovat vuonna 2024 arviolta n. 9,2 milj. euroa.  

Rahoitustuotot ja -kulut on haastavasta markkinatilanteesta ja korkokustannusten noususta johtuen arvioitu 0,5 milj. euroksi. Korkokulujen arvioidaan kasvavan n. 1,2 milj. euroa.

Investointitaso hieman kuluvaa vuotta alhaisempi

Taloussuunnitelmakauden 2024—2026 bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 28,9 milj. euroa. Investoinnit vuonna 2024 ovat edellisiä vuosia hieman alhaisemmalla tasolla, yhteensä noin 10,6 milj. euroa. Suurimmat investoinnit vuonna 2024 ovat Prisman kiertoliittymä 2,5 milj. euroa, Mustikkahaankatu 1 milj. euroa, Kaivokadun saneeraus 1 milj. euroa, vesilaitoksen verkostosaneeraukset 0,75 milj. euroa ja katujen ensi- ja uudelleen päällystykset 0,4 milj. euroa. Vuonna 2024 tulorahoituksella pystytään kattamaan investoinneista n. 80,7 %:a, joten osa investoinneista joudutaan kattamaan vieraalla pääomalla.

Vierasta pääomaa tarvitaan investointien rahoittamisen lisäksi lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2024 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään n. 13,4 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 17 milj. euroa. Asukaskohtaisen lainakannan arvioidaan olevan vuoden 2024 lopussa n. 6 848 euroa.

Katse tulevassa

Hyvinvointialueuudistuksen lopulliset taloudelliset vaikutukset selviävät Heinolan kaupungille vasta vuoden 2023 jälkeen. Selvää on, että uudistuksen vaikutus Heinolan talouteen on negatiivinen. Tämän seurauksena on laadittu muutosohjelma ja asetettu talouden sopeuttamistavoitteita. Kaupungin toimintaympäristössä ja taloudessa on kuitenkin nähtävissä resilienssiä, joka antaa meille uskoa siihen, että muutosohjelmaa määrätietoisesti eteenpäin viemällä saadaan toiminta ja talous kestävämmälle pohjalle.

Meillä on myös vahva yhteinen tahtotila koko kaupungin kehittämiseen.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977
 Jari.Parkkonen@heinola.fi

Hanna Hurmola-Remmi
Hallinto- ja kehitysjohtaja
+358447801420
 Hanna.Hurmola-Remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu