Heinolan kaupungin talousarvioesitys suunnitelmavuosineen alijäämäinen

Seteleitä ja kolikoita

Heinolan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 31.10.2022. Vuoden 2023-2026 talousarviota ja -suunnitelmaa sekä talouden tilannekuvaa on aiemmin käsitelty valtuustoseminaarissa 16.-17.9.2022, jonka jälkeen lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioesityksensä valtuustolle.

Vuoden 2023 talousarvio on ensimmäinen ns. uuden kuntatalouden mukainen talousarvio hyvinvointialueuudistuksen toteutuessa vuoden 2023 alusta. Talousarvio on myös ensimmäinen valtuuston keväällä hyväksymän päivitetyn strategian pohjalta rakennettu talousarvio.

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutus merkittävä, talouden haasteet tunnistettu

Vuoden 2023 kaupunginjohtajan talousarvioesitys on n. 0,6 milj. euroa alijäämäinen. Myös suunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä.

Heinolan talouden isossa kuvassa on verorahoituksen heikkenemisen ja yleisen taloudellisen kehityksen myötä kaksi haastetta: tulojen ja -menojen välinen suhde sekä kaupungin rahoitusaseman heikkeneminen. Kunta-alan palkkaratkaisu, korkea inflaatio ja energian hinnannousut lisäävät osaltaan talouden paineita.

Heinolan kaupungin toimintamenojen arvioidaan olevan vuonna 2023 yhteensä noin 68,7 milj. euroa ja nettomenojen (toimintakate) yhteensä n. 42,8 milj. euroa. Nettomenojen määrä pienenee merkittävästi (77,1 milj. eur) hyvinvointialueuudistuksesta johtuen.

Talousarvioesityksessä veroprosentit on säilytetty vuoden 2022 tasolla ja verotulojen arvioinnissa on käytetty veroennustekehikkoa. Kunnallisveroprosentti kuitenkin muuttuu hyvinvointialueuudistuksesta johtuen, kun kunnallisveroa leikataan 12,64 %-yksikköä. Vuoden 2023 kunnallisveroprosentti on näin ollen 7,86%. Verotuloarvio vuodelle 2023 on yhteensä n. 39,2 milj. euroa ja siis hyvinvointialueuudistuksesta johtuen merkittävästi (36,7 milj. eur) v. 2022 alhaisempi. 

Valtionosuuksien taso laskee voimakkaasti (75 %, 41,6 milj. eur) hyvinvointialueuudistuksesta johtuen ja on arviolta vain n. 11,8 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut on haastavasta markkinatilanteesta johtuen arvioitu vain 1,2 milj. euroksi. 

Investointitaso taittumassa

Heinola on aiempina vuosina panostanut voimakkaasti tulevaisuuteen varsin merkittävin investointipanostuksin. Investoinnit vuonna 2023 ovat edellisiä vuosia alhaisemmalla tasolla, yhteensä noin 12,5 milj. euroa, joista talonrakennusinvestoinnit ovat n. 2,7 milj. euroa. Maa- ja vesirakentamisen investoinnit ovat puolestaan n. 8 milj. euroa. Vuonna 2023 tulorahoituksella pystytään kattamaan investoinneista n. 75,5 %:a, joten osa investoinneista joudutaan kattamaan vieraalla pääomalla.

Vierasta pääomaa tarvitaan investointien rahoittamisen lisäksi lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2023 lainoja lyhennetään n. 14 milj. euroa ja pitkäaikaista lainaa otetaan 15 milj. euroa. Todennäköisesti myös lyhytaikaista lainaa tarvitaan vuoden 2023 aikana. Asukaskohtaisen lainakannan arvioidaan olevan n. 5 300 euroa.

Katse tulevassa eteenpäin

Hyvinvointialueuudistuksen tosiasialliset taloudelliset vaikutukset selviävät Heinolan kaupungille vasta 2023 vuoden jälkeen. Selvää on se, että uudistuksen vaikutus Heinolan talouteen on negatiivinen. Tästä johtuen on ilmeistä, että rakenteellisia muutoksia on pakko tehdä nykyistä enemmän, jotta kaupungin talous saadaan kestävälle pohjalle myös niille päättäjille, jotka tulevat tulevaisuudessa kehittämään Heinolan kaupunkia. Talouden tasapainon ylläpitäminen edellyttää päätöksenteossa sitoutumista pitkäjänteiseen talouden hoitamiseen ja erillisen muutosohjelman laadintaan.

Heinolassa uskotaan edelleen haasteista ja muutoksista huolimatta tulevaisuuteen ja kaupungissa on vahva tahtotila kehittämiseen.

Lisätietoja                         

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja 

Hanna Hurmola-Remmi 
hallinto- ja kehitysjohtaja

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu