Heinolan kaupungin strategiaa päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia – valtuuston strategiaseminaarissa haettiin yhteistä linjaa

Valtuustoseminaari

Kuntaa johdetaan strategian mukaisesti. Kaupungin nykyinen strategia on hyväksytty vuonna 2018 ja sitä on viimeksi päivitetty vuonna 2020. Strategiaa tulee kuntalain mukaisesti kuitenkin päivittää vastaamaan tulevia toimintaympäristön muutoksia.

Strategiatyötä tehdään yhdessä

Strategian päivitysprosessi on käynnistetty helmikuussa. Työhön on osallistettu luottamushenkilöt, kaupungin henkilöstö sekä muut sidosryhmät kyselyiden sekä työpajojen avulla.

Strategian päivitysprosessissa tukena ja apuna on MDI Public Oy, joka on vastannut mm. taustaselvitysten laadinnasta, osallistavien työpajojen toteutuksesta ja vastaa myös strategialuonnoksen laadinnasta.

Strategiaseminaarissa pohdittiin strategisia tavoitteita ja kaupungin arvoja

Ensimmäinen seminaaripäivä aloitettiin alustuspuheenvuoroilla. Jani Pitkäniemi (VM) toi omassa puheenvuorossaan esiin kuntien toimintaedellytysten vahvistamisen ja kuntapolitiikan tulevaisuuden skenaariot.

Sami Sulkko (CGI Oy) puolestaan puhui digitalisaatiokehityksen merkityksestä strategiatyössä – miksi digitalisaatio on keskeinen asia strategiaa valmisteltaessa?​

Hanna Hurmola-Remmi (hallinto- ja kehitysjohtaja) esitteli kaupungin digitiekartan, jonka valmistelu on alkanut jo viime marraskuussa. Työtä on tehty yhteistyössä kaikkien kaupungin toimialojen kanssa. Digitiekartta kytkeytyy tiiviisti strategian toimeenpanoon.

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen korosti puheenvuorossaan, että strategiatyötä täytyy tehdä kokonaisvaltaisesti ja syksyllä strategia jalkautuu talousarvion myötä arjen työhön ja tavoitteisiin. Lisäksi kaupunkiorganisaation toimintatapoja ja kulttuuria sekä johtamisjärjestelmää on syytä tarkastella strategiatavoitteiden ja toimintaympäristön muutoksien vuoksi.

MDI Public Oy:n osallistavat työskentelytavat herättivät aktiivista keskustelua asioista. Valtuuston puheenjohtaja Niina Varjo totesi loppupuheenvuorossaan, että nyt pidetty seminaari on ollut aktiivisin valtuustoseminaari koskaan. Näkemyksiä tuotiin esiin erilaisin harjoituksin ja ryhmätöiden merkeissä, joissa keskityttiin strategisiin kärkiteemoihin.

Kaupungin strategiset kärkiteemat ovat:

  • Hyvinvoinnin kasvu
  • Uudistuva työ ja asuminen
  • Toimija keskiössä
  • Talouden tasapaino.

Myös kaupungin arvoja käsiteltiin omana kokonaisuutena. Pohdittiin mm. mitä arvot tarkoittavat valtuustotyöskentelyssä, millä käytännön teoilla niitä voi toteuttaa ja miten ne ilmenevät konkreettisesti.

Kaupungin arvot:

  • innovatiivisuus
  • tuloksellisuus
  • rohkeus
  • välittäminen
  • yhteisöllisyys.

Seminaarityöskentelyn pohjalta tehdään ehdotus strategian päivittämiseksi. Strategiaseminaarin johtopäätöksiä käsitellään seuraavaksi kaupungin johtoryhmässä, jonka jälkeen päivitetty strategia valmistellaan valtuuston päätöksentekoa varten 16.5. pidettävään kokoukseen.

Lisätietoja              

Niina Varjo, valtuuston puheenjohtaja
050 542 9449 | niina.varjo@heinola.fi

Jari Parkkonen, kaupunginjohtaja
0400 862 977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja
044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi
 

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu