Heinolan kaupungin kannanotto Rakokivenmäen kaivosvarausilmoituksen hyväksymispäätökseen 

kypärä kynä kartta

 

Heinolan kaupunki ilmoittaa kantanaan, että mahdollinen kaivostoiminta Rakokivenmäen kaivosvarausalueella muodostaisi todennäköisesti ristiriitoja sekä kaupungin omien että maakunnallisten alueidenkäytön strategisten linjausten kanssa. Urheiluopiston alueella ja Konniveden rantavyöhykkeellä ydintavoitteina ovat kansainvälisesti vetovoimaisen matkailun ja ulkoilun virkistyskeskuksen kehittäminen, monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä mahdollisuus luoda uusia yhteyksiä vesiteihin. Kaivosvarausalueella on myös arvokkaita luontoarvoja. Kaivosalueitten varauspäätöksien valmistelussa tulisi kuulla kuntia, jotta em. kaltaiset merkittävät vaikutukset saadaan arvioitua ajoissa. 

Kunnilla on tarve päätösprosessien osallisuuteen, kun hankkeilla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja alueiden käyttöön  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on 12.10.2022 hyväksynyt ElementX Finland Oy -nimisen yhtiön tekemän ilmoituksen kaivosvarauksesta Rakokivenmäen alueelle. Lähes 23 neliökilometrin laajuinen kaivosvarausalue sijoittuu Vuolenkosken pohjoispuolelle ja Konniveden eteläosaan. Varausalueen länsiosa sijaitsee Heinolan kaupungin alueella, johon kuuluu merkittäviä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita sekä luontoarvoja. Koko varausalue kuuluu maakunnalliseen viheralueiden ydinverkostoon (liitekartta 1, karttaote TUKES:n päätöksestä 12.10.2022) .

Varausilmoituksen käsittelyvaiheessa TUKES ei nykyisen kaivoslain prosessien mukaisesti ole pyytänyt lausuntoja varausalueen kunnilta. Heinolan kaupunki katsoo, että kaivosvarausten menettelyihin täytyy ehdottomasti lisätä kohdealueitten kuntien lausuntomahdollisuus heti varausilmoitusten käsittelyn alussa.  

Maassamme kuntien vastuulla on ohjata alueillaan kokonaisvaltaisesti alueiden käyttöä. Pääasiallisena työkaluna ovat kaavoitusmenettelyt. Niillä on luotava edellytyksiä hyvälle elinympäristölle sekä edistettävä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Myös julkisissa luvitusmenettelyissä kuntien tulisi olla osallisia päätöksenteossa, jos hankkeilla on merkittäviä riskejä tai vaikutuksia mm. luontoarvoihin, ympäristöhaittoihin, luonnonvarojen käyttöön ja alueiden käytön kokonaisuuteen. 

Mahdollinen kaivostoiminta muodostaisi todennäköisesti ristiriitoja Heinolan alueidenkäytön strategisia tavoitteita ja alueen arvoja kohtaan  

Heinolan kaupunki valmistelee parhaillaan laajaa VUK-yleiskaavaa. Kaavahanke kattaa koko Vierumäen, Urheiluopiston ja keskustaajaman välisen alueen, mukaan lukien Konniveden läntisen rantavyöhykkeen. Kaavatyötä pohjustaneessa ja juuri valmistuneessa Masterplan-prosessissa on muotoiltu alueen kehittämislinjat. Yksi kolmesta kehittämiskärjestä on, että Vierumäestä muodostuu vihreän liikkumisen ja matkailun edelläkävijä 

Masterplan-prosessin kehittämiskärjistä muodostuvat alueidenkäytön strategiset päätavoitteet on kuvattu koostekarttaan. 

Keskeiseksi virkistys- ja viherympäristöalueeksi esitetään Urheiluopistolta Läpiänjärven kautta Konniveden Tamppilahdelle ulottuvaa vyöhykettä, jolla on mm. geologia arvoja todettuna Geopark-hankkeessa. Tavoitteena on edistää Urheiluopiston ja Konniveden rantavyöhykkeen matkailullisia toimintoja (liitekartta 2, ote Masterplan-tavoitteiden koostekartasta).

Kaivostoiminnalla olisi ristiriitoja ja riskejä myös Päijät-Hämeen maakunnallisia alueidenkäytön kehittämistavoitteita sekä luonto- ja virkistysarvoja kohtaan  

Kaivostoiminnan toteuttaminen Rakokivenmäen varauspäätöksen alueelle olisi huomattavan ristiriitainen maakunnallisten strategisten alueidenkäyttötavoitteiden, viheralueverkostojen ja ekologisesti kestävän kehityksen kannalta. Hyväksytyn kaivosvarausalueen länsipää sijoittuu Läpiänjärven ja Tamppilahden väliselle alueelle, jossa on useita alueidenkäyttöä ohjaavia maakuntakaavamerkintöjä voimassa olevassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014.  

Maakuntakaavan keskeisenä linjauksena alueella on, että Vierumäen ja Heinolan välinen ulkoilumaasto (mv5) on yksi Päijät-Hämeen keskeisimpiä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueita. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on Vierumäen ulkoilumaastoa hyödyntävä alue, jonka lähtökohtina ovat kansainvälisesti vetovoimaisen matkailun ja ulkoilun virkistyskeskuksen kehittäminen ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet eri asumis- ja majoitusmuodoissa, golf-alueiden kehittäminen sekä mahdollisuus luoda uusia yhteyksiä vesiteihin. 

Kaivosvarausalueen länsipää sijoittuu osittain Urheiluopiston ja Heinolan keskustaajaman väliselle laajalle maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). 

Läpiän kylän alueella kaivosvarausalue osuu maakuntakaavassa myös kulttuurihistorialliselle Juustopolun ulkoilureitille, Läpiän purolehdon suojelualueelle sekä Läpiän koivikkolehtojen suojelualueille ja Natura-kohdealueille. Kaivostoiminta voisi siis heikentää luonnon monimuotoisuutta ja vaikuttaa haitallisesti välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan keskeiseen vesistöön (liitekartta 3, ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014).

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman viherverkosto 

Kaivosvaraus kohdistuu alueelle, joka on maakunnallisesti todettu yhdeksi keskeiseksi Päijät-Hämeen viherverkoston ydinalueeksi. Kyseinen viherverkostoalue kattaa Heinolan keskustaajaman, Urheiluopiston ja Vuolenkosken välisen laajan luontoympäristöalueen, Konniveden vesiympäristöbiotoopin sekä Konniveden itäpuolisia alueita. Kyseiset Lahden kaupunkiseutusuunnitelmassa esitetyt viherverkoston ydinalueet tullaan huomioimaan lähivuosina tapahtuvassa maakuntakaavan päivityksessä. Kaivostoiminta luo merkittäviä riskejä viherverkoston ydinalueiden luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvoille (liitekartta 4, ote Lahden kaupunkiseutusuunnitelman luonnoksesta XL).

Kuvaliitteet  

Liitekartta 1: Kuvaote TUKES:n päätöksestä, hyväksytty kaivosalueen varaus

 

Liitekartta 2: Vierumäen Masterplan, VUK-yleiskaavan alueidenkäytön tavoitekartta

 

  • Vihreä aluevarausmerkintä Urheiluopistolta koilliseen, Läpiänjärven alueen kautta Tamppilahden alueelle: uusi virkistysalue. Keskeisenä tavoitteena on maakuntakaavan mukaisesti kansainvälisesti vetovoimaisen matkailun ja ulkoilun virkistyskeskuksen kehittäminen, monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä mahdollisuus luoda uusia yhteyksiä vesiteihin. 
  • Läpiänjärven ja Tamppilahden ympäristössä vihreillä merkinnöillä luontoarvojen alueita 
  • Tamppilahden alueelle tavoitteena kehittää luonnon virkistysarvoja säilyttäviä uusia matkailua tukevia toimintoja, kuten esim. melonta- ja retkeilykeskus, leirintäalue ja venesatama. 
Liitekartta 3: Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. Kuvassa vihreällä viivalla rajattu alue.

Heinolan ja Vierumäen alueen matkailun ja virkistyksen kehittämisalue ulottuen Kymenvirtaan. (mv5) 

Aluekohtainen suunnittelumääräys: Vierumäen ulkoilumaastoa hyödyntävä alue, jonka lähtökohtina ovat kansainvälisesti vetovoimaisen matkailun ja ulkoilun virkistyskeskuksen kehittäminen ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet eri asumis- ja majoitusmuodoissa, golf –alueiden kehittäminen sekä mahdollisuus luoda uusia yhteyksiä vesiteihin. 

Yleinen suunnittelumääräys: Suunnittelussa on otettava huomioon ja sovitettava yhteen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä olemassa oleva asutus ja elinkeinotoiminnan edistäminen. Kehitettävän alueen yhdyskuntatekniseen huoltoon ja järjestämiseen, sekä ympäristön laatuun ja viihtyisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueiden suunnittelussa on otettava huomioon alueiden erityisominaisuudet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suojeluohjelmien ja Natura 2000 verkoston alueisiin ettei niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on valittu joko suojeluohjelmaan tai Natura 2000 – verkostoon, heikennetä merkittävästi. 

Vihreä laaja täyttövärialue:

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta  

Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden pääkäyttömuoto on metsätalous ja joille suuntautuu tai on odotettavissa ulkoilupainetta. 

Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelussa on maa- ja metsätalousmaan säilyttämisen lisäksi kiinnitettävä huomiota ulkoilumahdollisuuksia parantavien ja ulkoilusta aiheutuvia haittoja vähentävien ulkoilupolkujen ja -reittien järjestelymahdollisuuksiin. 

Sinertävät täyttövärialueet, Läpiä-kylänimen ympärillä 

 Suojelualue (S). Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä suojelualueita, jotka voidaan toteuttaa luonnonsuojelu- ja/tai muun lainsäädännön perusteella. 

  • Läpiän purolehto. Maakunnallisesti arvokas louhikkoinen puronvarsilehto, jolle on ominaista kuusivaltaisuus. Alueella esiintyy jalopuiden ja vaateliaan lehtolajiston lisäksi puronvarrella saniais- ja korpilaikkuja 

Luonnonsuojelualue (SL). Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. 

  • Läpiän koivikkolehdot. Metsähallituksen luontopalveluiden alueet. Maakunnallisesti arvokas louhikkoinen puronvarsilehto, jolle on ominaista kuusivaltaisuus. Alueella esiintyy jalopuiden ja vaateliaan lehtolajiston lisäksi puronvarrella saniais- ja korpilaikkuja. 

Liitekartta 4: Ote Lahden kaupunkiseutusuunnitelmanluonnosversiosta XL, vihreät alueet esityksiä Päijät-Hämeen viherverkoston ydinalueiksi 

Lisätietoja 

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
PL 1001, 18101 Heinola
03 849 30 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu