Heinolan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2021

Kesäinen ilmakuva Heinolasta

Arviointikertomus valmistunut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.

Heinolan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021ReakSpeaker Kuuntele kuvake on valmistunut.  Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen kokouksessaan 19.5.2022. Arviointikertomus on uuden valtuustokauden ensimmäinen ja näin ollen myös uuden tarkastuslautakunnan ensimmäinen arviointi kaupungin toiminnasta.

Arviointikertomuksessa on nostettu esiin tärkeitä ja kaupungin kannalta oleellisia hallintoon, talouteen ja toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelu on kohdennettu mm. strategian toteutumisen arviointiin, talouteen, toimialojen ja kaupunkikonsernin toimintaan sekä esitetty huomioita ja suosituksia toiminnasta ja taloudesta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on huomioinut omassa katsauksessaan mm. koronan ja tulevien muutosten kuten sote-uudistuksen vaikutukset, taloustilanteen, strategian toteutumisen ja näkymisen päätöksenteossa sekä erityisesti myös henkilöstön jaksamisen. Positiivisina asioina vuodesta 2021 puheenjohtaja on nostanut esiin kaupungin käyttämättömien kiinteistöjen realisoinnin eteneminen, hyvinvointitoimialan tiukka budjettikuri, silti palveluista kiinni pitäen, sekä henkilöstön upean jaksamisen ja venymisen suurten muutosten keskellä.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja suositukset

Tarkastuslautakunta on kertomuksessaan nostanut esiin vielä myös v. 2020 arviointikertomusten havaintojen vastaukset ja esittää valtuustolle toiveena, että valtuuston kiinnittäisi huomiota siihen, että päätetyistä tavoitteista, toimenpiteistä ja muiden ohjelmien edistymisestä raportoidaan ajantasaisesti. Esimerkkinä on nostettu esim. talouden tasapainottamistoimenpiteiden tulokset.

Talouden osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota mm. toiminnan ja investointien rahavirran negatiivisuuteen sekä investointien suunnitelmallisuuden kehittämiseen. Investointien suunnittelua tulisi tarkastuslautakunnan mielestä toteuttaa jatkossa talousarvion suunnitelmakautta pidemmälle ajalle kaupungin strategian pohjalta. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota myös pitkiin poistoaikoihin sekä niiden tuomiin riskeihin.

Toimialoittaisessa tarkastelussa tarkastuslautakunta on käynyt läpi toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteutumisen. Valtuusto asetti kaupungin toimijoille yhteensä 47 sitovaa vuositavoitetta. Tavoitteista toteutui 38 (81 %). Osittain toteutui 9 ja 2 ei toteutunut lainkaan.

Tarkastuslautakunta esittää, että tavoitteiden asetantaa tulisi kehittää siten, että tavoitteiden toteutumista voidaan seurata konkreettisin mittarein. Myös tavoitteiden toteutumisen vaikuttavuutta tulisi arvioida.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä 13.6.2022 ja vastauksia suosituksiin pyydetään siten, että ne voidaan käsitellä valtuustossa lokakuun loppuun mennessä.  

Lisätietoja

Ville-Matti Kuusela
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
p. +358447199445 | ville-matti.kuusela@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu